INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR KRISTIETĪBAS SĀKUMIEM

 Eklēziskā vēsture:
No Jaunās Derības, par Jēzus Kristus dzīvi, par viņa parādīšanos cilvēkiem, par Dieva valstību utt.:

http://ccel.wheaton.edu/fathers2/NPNF2-01/Npnf2-01-05.htm#P518_306639

Kā atrast Dievu matērijā:

http://www.orthodox.co.uk/matter.htm

Kā atrast Dievu lūgšanā:

http://www.orthodox.co.uk/prayer.htm

Kā atrast Dievu klusumā:

http://www.orthodox.co.uk/silence.htm

Žurnāli par seno kristietību (angļu un vācu valodā), dažādas diskusijas, pārdomas, zinātniski raksti:

http://www.degruyter.de/journals/zac/index.html

Bībeles termini.
Alfabētiskā secībā sakārtoti termini, kas lietoti Bībelē un ir saistīti ar to, šo terminu attēlojums mākslā dažādu autoru skatījumā:

http://cedar.evansville.edu/~ecoleweb/images.html

Jūdaisms un kristietība.
Ebreji un jūdaisms 2.gs. kristiešu rakstos; jūdiešu un kristiešu nesaskaņas, kas ir aprakstītas arī Jaunajā Derībā:

http://cedar.evansville.edu/~ecoleweb/articles/earlyrel.html

Poncijs Pilāts.
Poncija Pilāta dzīve un valdīšana, kā arī saistība ar ebrejiem un kristiešiem:

http://cedar.evansville.edu/~ecoleweb/articles/pilate.html

Ādams un Ieva.
Ādama un Ievas dzīve: jūdaisma un kristietības versijas, kā arī dažādas variācijas par šo tēmu un komentāri; autori Garijs Andersons un Mihails Stouns:

http://jefferson.village.virginia.edu/anderson/

Svētais Ciprians ''Katoļu baznīcas vienotība'':

http://listserv.american.edu/catholic/church/fathers/cyprian/cyp-unit.txt

Svētais Ciprians ''Pacietības Dievs'':

http://listserv.american.edu/catholic/church/fathers/cyprian/cyp-pati.txt

Augustīns ''Dieva pilsēta'':

http://ccel.wheaton.edu/fathers/NPNF1-02/

Seno baznīcas tēvu, apoloģētu, viduslaiku un reformātu baznīcas, kā arī mūsdienu viedokļi par kristiešu kanonu; autors Dons Klosons:

http://www.probe.org/docs/xn-canon.html

Kādēļ cilvēkam jātic Dievam, kādēļ jākļūst kristietim - evaņģēliski luteriskās baznīcas skaidrojumi:

http://www.ultranet.com/~tlclcms/index.htm

Jēzus izteicieni un to skaidrojumi:

http://www.discovering-wisdom.com/book4/1.html

Kriatiana Feita pārdomas par Bībeles autentiskumu:

http://www.answering-islam.org/Case/case2.html

Katoļu svētie.
Visu katoļu svēto sakārtojums alfabētiskā secībā un īss apraksts par katru no tiem, kā arī to dzīves apraksts:

http://saints.catholic.org/stsindex.html

Viss par eņģeļiem.
Kā zināt, ka viņi eksistē, kas ir eņģeļi, deviņu eņģeļu koris, baznīcas eņģeļi, kritušie eņģeļi (dēmoni), ko par eņģeļiem raksta Bībelē:

http://saints.catholic.org/angels.html#definition

Katoļu informācijas centrs internetā.
Liturģijas, Mūsu Māte Marija, katoļu novirzieni, katoļu izdevumi utt.:

http://www.catholic.net/

Teoloģija, Dievs, Baznīca, ticība katoļu skatījumā (beigās var aizpildīt anketu par sevi un savu attieksmi pret reliģiju):

http://catholicism.miningco.com/library/weekly/aa101297.htm?TMog=84032415433856&Mint=84032415433856

Romas Katoļu Baznīcas septiņi sakramenti:

http://www.st-alphonsus.org/page6.html

Svētā Akvīnas Toma dzīve, darbība un atstātais literārais mantojums:

http://www.knight.org/advent/cathen/14663b.htm

Patristikas teoloģija, Baznīcas vēsture, austrumu kristiešu mistiskā teoloģija - dažādu autoru darbi par šīm tēmām (ne tikai angliski):

http://www.csbsju.edu/library/internet/theochht.html

Katolicisma bībeliskie pierādījumi; autors Deivs Ārmstrongs:

http://ic.net/~erasmus/erasmus.htm

Kristiešu katakombas Romā.
Sākot ar dedzināšanas vietām līdz īstām katakombām; viss izklāstīts vēsturiskā secībā sākot ar ievadu, vēsturi, aprakstiem ilustrācijām līdz informāciju un kartēm (ir attēli):

http://www.ku-eichstaett.de/SLF/Klassphil/plinius/zintro.htm

''Hičkoka Bībeles terminu skaidrojumi'', kas publicēta 19.gs. beigās; satur vairāk nekā 2500 vārdu skaidrojumu:

http://www.msen.com/~stewart/Hitchcock's_Bible_Names.html

Tēvreize jeb Mūsu Tēvs un Esi sveicināta, Marija 775valodās un dialektos (sakārtota tabulā alfabētiskā secībā; ir arī latviski); papildināts ar attēliem un valstu karogiem:

http://www.christusrex.org/www1/pater/index.html

Jeruzaleme krustnešu laikā; kādēļ sākās Krusta kari (daudz attēlu):

http://198.62.75.1/www1/ofm/crus/CRUmain.html

Krusta gājiens.
Jēzus Kristus noietais ceļš, kuru arī mūsdienās daudzi cilvēki imitē, lai sajustu tuvību ar Dievu, lai izbaudītu Mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas (ir attēli):

http://www.christusrex.org/www1/jvc/index.html

Jeruzaleme, Ģetzemenes dārzs, Betlēme - iespējamās Kristus dzimšanas vietas fotogrāfijās, kā arī citas fotogrāfijas no Samārijas un Jūdejas:

http://www.gospelcom.net/rbc/dod/bvt/jer/jer-mtolv.html

Senās kristietības vēsture.
Apskatīta hronoloģiskā secībā, sakārtota tabulā, ar paskaidrojumiem konkrētajam notikumam, kā arī blakus tiek apskatīta arī citu reliģisku novirzienu un politikas attīstība (autors Niks Andersons):

http://www.reed.edu/~nanderso/timeline/

Dažādi Bībelē neierakstīti raksti par Kristus dzīvi un mācību, kā arī daudz citas interesantas informācijas ar paskaidrojumiem, kādēļ tas nav iekļauts Bībelē, kā arī kas ir seno baznīcas tēvu pārveidots (Džozefa P. Mačino 10 gadu laikā veikts pētījums, ko nevajag uztvert par 100 % patiesību, tomēr der izlasīt):

http://www.newhopeent.com/

Kā no grēka nonākt pie Dieva.
Dažādi Bībeles citāti, kas rosina uz pārdomām, kā arī interesanti to skaidrojumi:

http://www.acts17-11.com/repent.html

Ticība kristiešu Dievam kā vienīgā patiesā reliģija - citāti no Bībeles, dažādu autoru pārdomas par šo tēmu:

http://www.acts17-11.com/truth.html

Piedošana kristietībā.

Ko var un ko nevar piedot, kā tā izpaužas, ko par to raksta Bībelē, ko var piedot cilvēki, bet ko - tikai Dievs:

http://www.acts17-11.com/forgive.html

Kā atrast Dievu, kur to meklēt; kā arī dažādi raksti, kas ir saistīti ar ticību Dievam un Bībeli:

http://www.seekgod.com/index.html

Nāves jūras tīstokļi.
Vieni no svarīgākajiem dokumentiem kristietības vēsturē, kas atrasti tikai nesen; šie tīstokļi stāsta par 2000 gadus veciem notikumiem:

http://metalab.unc.edu/expo/deadsea.scrolls.exhibit/intro.html

Divpadsmit Kristus apustuļu mācība:

http://listserv.american.edu/catholic/church/fathers/others/didache.txt

Agrākie vēsturiskie (ne baznīcas vai dogmatiskie) dokumenti par Jēzu Kristu:

http://www.knight.org/advent/cathen/08375a.htm

Jēzus Kristus brāļi.
Viss, ko par viņiem var atrast pašlaik zināmajos vēsturiskajos dokumentos:

http://www.knight.org/advent/cathen/02767a.htm

Apokrifie vēstījumi, kuri nav iekļauti Bībelē, tomēr dažas baznīcas tos atzīst; tos var būt sarakstījuši tie paši cilvēki, kas Bībeli, kā arī viņu laikabiedri:

http://www.knight.org/advent/cathen/01601a.htm

Kristiešu muzejs.
Dažādu kristiešu relikviju, kas atrodas šajā muzejā, fotogrāfijas (piemēram, Kristus monogramma, dažādi sarkofāgi ar monogrammām):

http://www.christusrex.org/www1/vaticano/PC1-Cristiano.html

Kristiešu muzejs - sarkofāgi no 4.gs.:

http://www.christusrex.org/www1/vaticano/PC2-Cristiano.html

Dažādas fotogrāfijas no agrās kristietības baznīcu dekorācijām:

http://www.willamette.edu/~anicgors/art359/eachristIII.html

Dažādu Romas kristiešu baznīcu attēli (no ārpuses un iekšpuses), to apraksti un celšanas laiks:

http://www.wisc.edu/arth/ah201/28.earlychristian.2.html

Īss senās kristietības vēstures apskats, kuram seko dažas interneta adreses, kur meklēt aprakstu par šo pašu tēmu:

http://www.smokylake.com/Christy/christian.htm

Kā iemantot mūžīgo dzīvošanu caur Jēzu Kristu (ar citātiem no Bībeles):

http://www.winopportunity.com/jesus.htm

Kristus dzimšanas gads un datums, kā arī aprakstīti svarīgākie datumi Kristus dzīvē (viena no versijām):

http://www.firmament.com/birth2.htm

Pierādījumi no Bībeles Jēzus Kristus atdzimšanai un autora pārdomas par šo tēmu (beigās norādītas vairākas citas interneta adreses ar līdzīgu informāciju):

http://www.njcnews.org/resurrec.htm

''Kā var nokļūt debesīs?''.
Izraksti no Bībeles par šo tēmu; kā cilvēki var izpirkt savus grēkus, jo neviens nav bez grēka:

http://jesus-is-lord.com/2_heaven.htm

Jāņa evaņģēlijs:

http://jesus-is-lord.com/gospl_jn.htm

Sakramenti baptismā:

http://www.rlds.org/english/sacramnt.html

Jēzus otrā atnākšana; daži citāti no Bībeles par šo tēmu:

http://www.biblebelievers.org/seccomin.htm

Jēzus Kristus līdzības.
Līdzību nosaukumi, to atrašanās vieta Bībelē:

http://www.gulfnet.com/user_pages/churchofchrist/PARABLE.HTM

"Evanģēlijs" par Jēzu Kristu.

Tiem, kas maz ko zina par Jēzu Kristu - lieliska iespēja uzzināt:

http://www.hia.net/peterj/gospel.html

Kristus krustā sišana.
Jēzus krustā sišana un augšāmcelšanās ir svarīgākie notikumi kristietisma vēsturē. Šī tabula apkopo vēstījumus par krustā sišanu:

http://www.primenet.com/~heuvelc/bible/crux.htm

Jēzus Kristus, Mesija un dievišķais saprāts.
Lekcija par Jēzu Kristu, Mesiju un dievišķo saprātu:

http://www.miraclerosarymission.org/ga87apr27.htm

Pasaules radīšana.
Par to, kā Dievs radīja pasauli sešās dienās:

http://www.find-life.com/

Bībeles pārstāsts vienkāršotā formā:

http://www.find-life.com/garden.htm

Agnus Dei .
Lūgšanas teksts angļu valodā:

http://www.stjohnsdetroit.org/html-stj/agnus_dei.html

Jānis un Apokalipses vīzija.
Franču gravīrista Žana Divo (1485 - ~1561) gravīra:

http://www.prs.org/books/book451.htm

Atklāsmes grāmata.
Materiāli Jāņa Atklāsmes grāmatas studēšanai:

http://www.bluffton.edu/~johnsl/APJN.htm

Kristus otrā atnākšana.
Pēdējo gadsimtu laikā ir tikuši izteikti daudzi minējumi par to, kad tas notiks. Stāsts par Apokalipsi - Jāņa Atklāsmes grāmatu - citāti, skaidrojumi:

http://globalvisions.org/cl/wwv/rev3intr.html

"Apokalipses kods".
Recenzija par Hala Lindseja grāmatu "Apokalipses kods", par autoru, saturs. Grāmata ir pētījums par to, kādēļ Jāņa Atklāsmes grāmata ir rakstīta simbolu valodā - tā, lai to varētu saprast tikai gudrie:

http://user.cybrzn.com/~kenmar/lindsey1.htm

Apokalipse šodien.
Svētā Jāņa Atklāsmes grāmata. Septiņas zīmes - septiņi zīmogi:

http://www.geocities.com/Area51/Nebula/7166/index.html

Atslēgas uz Apokalipses izpratni.
Artūrs M. Ogdens skaidro Jāņa Atklāsmes grāmatu:

http://www.aogden.com/online/cluesrev.htm

Atklāsmes recenzijas.
Atsauksmju saraksts:

http://sunsite.auc.dk/Revelation/reviews/reviewed.html

Apokalipse.
Grēcības studijas pēc Jāņa Atklāsmes grāmatas:

http://members.tripod.com/~apokalypsis/revmenu.htm

Ievads Apokalipses studijās:

http://members.tripod.com/~apokalypsis/disclose.htm

Atklāsme.
Apokalipse - pēdējā Bībeles grāmata. Izziņas materiāls skolotājiem un studentiem, sprediķu sagatavošanai:

http://www.apocalipsis.org/apocalypse.htm

Četri Apokalipses jātnieki:
http://members.tripod.com/Manbeast/horsemen.html

Apokrifās Apokalipses:

http://www.sonic.net/~ric/apo/apoclyps/apocalyp.htm

Ave Maria
"Ave Maria" latīņu un angļu valodās:

http://www.netaxs.com/~rmk/Latin/ave.html

"Ave Maria" lappuse. Oriģinālteksts, tulkojumi citās valodās, par šo lūgšanu un daudz kas cits:

http://sungraph.jinr.dubna.su/valeri/avemaria.html

Par "Ave Maria":

http://unidial.com/~martinus/thesaurus/Basics/AveMaria.html

"Ave Maria" dažādās valodās.
"Ave Maria" tulkojumi vairāk kā 150 pazīstamākajās valodās:

http://www.udayton.edu/mary/resources/flhm.html

Marijas stundas lūgšanas.
Lūgšanas latīņu valodā:

http://marianhr.bc.ca/latin.html

Eņģeļu templis.
Apraksti par eņģeļiem, to attēli, lūgšanas eņģeļiem:

http://www.mts.net/~warreno/index.html

Par eņģeļiem.
Dievs parādās eņģeļa izskatā, eņģeļi kā Dieva sūtņi cilvēkiem, kā tie izskatās un daudz kas cits:

http://www.azstarnet.com/~sandeej/angel.html

Eņģeļi - redzamā un neredzamā Dieva armija.
Larija A. Magnello darbs par eņģeļiem:

http://halite.westal.com/webstuff/wm33.html

Jauniešu Bībeles studijas.
Mācību stunda par eņģeļiem:

http://www.teleport.com/~writers/RELIGIOUS/angels04.html

Katoļu lappuse.
Svētie un eņģeļi:

http://saints.catholic.org/index.shtml

Teoloģiskā bibliotēka.
Katoļu svētie:

http://www.mcgill.pvt.k12.al.us/jerryd/cm/saints.htm

Svētais Padujas Antonijs. Biogrāfija:

http://saints.catholic.org/saints/anthonypadua.html

Svētais Padujas Antonijs. Kas viņš ir, kā viņu atrast, cilvēku un aculiecinieku stāsti - saraksts ar grāmatām, kas sniedz šo un citu informāciju par svēto Padujas Antoniju:

http://www.americancatholic.org/Features/Anthony/default.asp

Svētais Klervo Bernards. Biogrāfija:

http://saints.catholic.org/saints/bernardclairvaux.html

Svēto dzīves. Biogrāfijas un informācija:

http://www.pitt.edu/~eflst4/saint_bios.html

Katoļu enciklopēdija. Monoteisms:

http://www.knight.org/advent/cathen/10502a.htm

Apustuļa Pētera vēstule apustulim Filipam. Tulkojums angļu valodā:

http://home.sn.no/~noetic/letpet.htm

Jēzus Kristus apustuļu un evaņģēlistu svētie raksti, kas ir vienkārši iekomponēti Jaunajā Derībā. No grieķu oriģināla tulkojusi doktori Džordžs Kempbels, Džeimss Maknaits un Filips Dodridžs:

http://www.mun.ca/rels/restmov/oracles4th/oracles4th.html

Jaunā Derība.
Svētdienas skolas mācību stundas par personām, kas minētas Jaunajā Derībā:

http://www.joshhunt.com/personalities.html

Saprast Bībeli.
Bībeles izpratnes pamati:

http://www.newtestamentchurch.com/studies/five.html

Jaunā Derība.
Īsāks un vienkāršots Jaunās Derības pārskats:

http://www.hti.umich.edu/relig/rheims/browse.html

Jaunās Derības kanoni:

http://ic.net/~erasmus/RAZ45.HTM

"Lingvistiska atslēga uz grieķu Jauno Derību".
Atsauksmes par Friča Rīnekera grāmatu "Lingvistiska atslēga uz grieķu Jauno Derību":

http://www.zondervan.com/review4.htm

Datētas Jaunās Derības daļas:

http://hakatai.mcli.dist.maricopa.edu/smc/ml/dating-of-the-nt-books.html

"Kristiešu apologētiķi".
Arheoloģisks atbalsts Jaunajai Derībai:

http://hakatai.mcli.dist.maricopa.edu/smc/ml/dating-of-the-nt-books.html

Jaunās Derības bībeliska hronoloģija:

http://www.carm.org/chronologynt.htm

Kas mūsdienu kristietim jāzina par grieķu Jauno Derību?
Apraksti, bibliogrāfija:

http://biz.ukonline.co.uk/trinitarian.bible.society/articles/grktxt.htm

"Ievads Jaunajā Derībā".
Recenzija par Reimonda E. Brauna grāmatu "Ievads Jaunajā Derībā". Grāmatas saturs, par autoru u. c.:

http://www.centuryone.com/4767-2.html

Baznīcas raksturojums Jaunajā Derībā:

http://www.xenos.org/classes/um1-1a.htm

Pītera van Minnena darbs, kurā viņš mēģina datēt vecākos Jaunās Derības manuskriptus:

http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/manuscripts.html

Jaunā Derība un agrīnā kristiešu literatūra:

http://ap-www.uchicago.edu/AcaPubs/GradAnno/html/18h_newtest.html

Programma, kas palīdz bērniem apgūt Jauno Derību:

http://softdesdev.com/primaryetc/READING.htm

"Jaunās Derības doktrīnas pamati".
Recenzija par Ernesta L. Mārtina grāmatu "Jaunās Derības doktrīnas pamati":

http://www.askelm.com/book007.htm

"Kungs apžēlojies".
Kādēļ jātic Jēzum Kristum; dažādas lūgšanas, kuras izmantojamas par savas ticības apliecinājumu:

http://www.maxson.com/Christ.html

Svētais Gars.
Kas tas ir (izmantoti citāti no Bībeles):

http://www.glorytogod.org/spirit.html

Mācītāja Rodžera Grifita stundas - kas ir garīgās dāvanas?

http://www.joywell.org/gifts.html

Pāvesta Jāņa Pāvila II Vēstule priesteriem:

http://www.miraclerosarymission.org/ltr1998.htm

Baptisma astoņi sakramenti:

http://leaflets.on.ca/baptism.htm

Svētā gara dāvanas:

http://ceeme.com/prayers/gifts.htm

"Gudrības hronikas".
Kā saprast dzīves jēgu? Ciešanu mistērija. Jēzus izteikumi:

http://www.gospelcom.net/ibs/aw/

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Dievu un kristietību:

http://bibleanswers.8m.com/

Kāda cilvēka pārdomas par Dievu un kristietību:

http://www.cs.virginia.edu/~dwc3q/god/index.html

Kas ir brīvība no kristiešu viedokļa:

http://users.netstarcomm.net/crawford/freedom.htm

Kas bija Jēzus?

http://cccsa.org.za/language/english/index.htm

Ko kristieši saka par Sātanu?

http://www.sltrib.com/97/may/051097/religion/15560.htm

Vai Jēzus ģimene uzskatīja viņu par jukušu?

http://www.ccr.org.au/scripture008.html

Ko Jēzus ir teicis par ģimenes dzīvi:

http://www.satori3.com/justdrew/Biblical/jcfamily.html

Tēvreize vecajā un jaunajā angļu un vācu valodā:

http://www.unet.univie.ac.at/~a9600697/pater.htm

Viljama G. Mosta komentāri Jaunās Derības evaņģēlijiem:

http://www.geocities.com/Athens/7273/sc525nt1.htm

Viljama G. Mosta komentāri Jēzus darbībai un likumiem:

http://www.geocities.com/Athens/7273/sc525nt2.htm

"Dieva valstība Marka evaņģēlijā".
Autors Kristofers C. Varrens (izsmeļoša informācija par šo tēmu):

http://www.nccg.org/Mark.html

Kas ir kristietība un tās novirzieni, par kuriem arī var iegūt informāciju:

http://infoplease.lycos.com/ipa/A0001463.html

Psalmi.
Aprakstīts kādos gadījumos kuri psalmi jālasa (tos var arī attaisīt un izlasīt):

http://www.njcnews.org/psalms.htm

Kad un kādi psalmi jālasa:

http://www.dsj.org/prayer/psalms.htm

Gnosticisms senajā kristietībā:

http://www.csudh.edu/philosophy/gnos.htm

Seno kristiešu himnas - Zālamana odas:

http://www.abcog.org/odes.htm

Senās kristietības zudušās grāmatas.
Autors R. Krafts; tās sakārtotas hronoloģiskā secībā:

http://www.cygnus-study.com/pagelos.shtml

Seno kristiešu mistēriju sektas:

http://near-death.com/experiences/gnostic1.html

Senās kristietības māksla un arhitektūra:

http://encarta.msn.com/index/conciseindex/6C/06C06000.htm

Senā kristietība un Bizantijas māksla:

http://satie.arts.usf.edu/art/arh2050/byz5.htm

Lielā Katoļu enciklopēdija - izskaidroti vārdi, kas saistīti ar Bībeli, ticību un baznīcu:

http://www.newadvent.org/cathen/

C. S. Luisa grāmata "The Mere Christianity", kura palīdzēs labāk izprast Bībeli un Dievu:

http://webusers.anet-stl.com/~mcsg/

Jēzus Kristus tēls mākslā:

http://www.clark.net/pub/webbge/jesus.htm

Kas ir Jēzus Kristus? - dažādi citāti no Bībeles, kur runāts par Jēzu:

http://www.whoisjesus.com/

Jēzus otrā atnākšana; kas par to ir teikts Bībelē:

http://www.cynet.com/Jesus/

Ko ir teicis Jēzus Kristus, kā arī daži citi fragmenti no Bībeles:

http://www.execulink.com/~wblank/christ.htm

No Jēzus uz Kristu - Jēzus dzīve no dzimšanas līdz krustā sišanai un augšāmcelšanās dienai, kā arī apraksti par pirmajiem kristiešiem:

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/

Jaunās Derības kanona attīstība:

http://shell5.ba.best.com/~gdavis/ntcanon/

Kristietības attīstības hronoloģija:

http://www.cwo.com/~pentrack/catholic/chron.html

Jaunās Derības tulkojums no latīņu valodas:

http://www.cybercomm.net/~dcon/NT/nt.html

Par Bībelē neiekļautajiem ticības rakstiem:

http://christianhumor.miningco.com/library/weekly/aa041799.htm?TMog=36802361224038&Mint=36802361224038

Ievads kristietības apoloģetikā:

http://ccel.wheaton.edu/contrib/exec_outlines/ca/ca_01.htm

Vēsturiskais Jēzus:

http://ccel.wheaton.edu/contrib/exec_outlines/ca/ca_02.htm

Arheoloģijas pierādījumi par Jaunās Derības sarakstīšanas laiku:

http://ccel.wheaton.edu/contrib/exec_outlines/ca/ca_05.htm

"Kristus tuksnesī".
Dažādi tematiski raksti:

http://www.christdesert.org/pax.html

Senās kristietības studiju žurnāls:

http://www.press.jhu.edu/press/journals/earl/earl.html

Senās kristietības studiju apvienība:

http://www.ancient.mq.edu.au/ahist/assoc/ssec/

Senie, viduslaiku un mūsdienu romieši (arī saistībā ar kristietību):

http://www.romanity.org/

Senās kristietības komentāri rakstos:

http://www.gospelcom.net/ivpress/accs/sitemap.html

Bībeles vēsturiskā patiesība:

http://www.answering-islam.org/Case/case1.html

Svētais Akvīnas Toms.
Dzīve, darbi, Akvīnas Toms un mūsdienas:

http://www.knight.org/advent/cathen/14663b.htm

"Kristietības zona".
Kas ir ticība u.c. raksti, kā arī pievienotas citas interneta adreses par šo tēmu:

http://www.zinezone.com/zines/goodlife/mind/Christianity/index.html

Baptisms.
Ticība un vēstījumi:

http://www.utm.edu/martinarea/fbc/bfm.html

Jēzus un kristīgā ticība:

http://www.digisys.net/users/ddalton/mainframe.html

Reformātu baznīcas kristīgā ticība:

http://www.faithchr.org/

Baznīcas vēstures departaments:

http://members.tripod.com/Apologia_31516/churchhistory.html

Krievu pareizticīgās baznīcas attīstība:

http://mc7.go2net.com/crawler?general=Church+history&method=0&sid=39811997mc7_2_4&sno=79948&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&start=20

Personības un strāvojumi baznīcas vēsturē.
Sakārtoti hronoloģiskā secībā no 1. gada m.ē. līdz mūsdienām:

http://www.thechristian.org/church_history/personalities.html

Zinātne par baznīcu un baznīcas attīstība:

http://www.mcauley.acu.edu.au/~yuri/ecc/

Kādēļ ticēt Kristum?
Autori Birgita un Pēteris Soijeri:

http://www.christianity.net/christianhistory/current/

"Jēzus svētās sejas asociācija":

http://www.holyface.com/indexeng.htm

"Maģiskais jātnieks un viņa līgava".
45 psalma plašs skaidrojums:

http://www.sevenseals.com/rider.html

Vatikāna formālās litānijas angļu valodā:

http://www.carr.lib.md.us/stjohn/litany.htm

Ko senajā kristietībā nozīmēja jērs:

http://www.knight.org/advent/cathen/08755b.htm

Svētā Jozefa litānija:

http://www.miraclerosarymission.org/litjos.htm

Svētā Jāņa liturģija:

http://www.ocf.org/OrthodoxPage/liturgy/liturgy.html

Svētā ceturtdiena:

http://www.pipeline.com/~brauschj/HlyThurs.htm