INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR SENEBREJU KULTŪRUPiedāvātas dažādas grāmatas par Bībeles un Vecās Derības tēmām, lai labāk varētu saprast to kultūrvēsturisko situāciju, kāda bija izveidojusies m.ē. 1.gs.; šīs grāmatas var arī pasūtīt pa e-pastu:

http://www.centuryone.com/biblical.html

Svētais ūdens:
Kas tas ir un kur to lieto (ir pievienotas vēl citas adreses par šo tēmu):


http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=00770000

"Aleph" - alternatīva ebreju mācība, kas balstās uz Veco Derību, Talmudu, Kabalu u.c., tomēr tajā ir izdarītas izmaiņas, kuras šo mācību piemēro mūslaiku prasībām (piemēram, sievietēm un vīriešiem ir vienādas tiesības, tiek respektēta katra cilvēka izvēle utt.):

http://www.aleph.org/

Seno ebreju laulības rituāli (autors Džims Vests):

http://www.theology.edu/marriage.htm

Izskaidroti termini, kuriem ir kāds sakars ar jūdaismu:

http://philo.ucdavis.edu/~bruce/RST23/gloss.html

Kāds cilvēks raksta par savām jūdaisma studijām - kā viņš tam veltījis 20 gadus, speciāli iemācījies ebreju valodu un vēlāk aizbraucis uz Izraēlu; var atvērt arī viņa paša rakstus par šo tēmu:

http://www.angelfire.com/ok2/jrabinowitz/judaism.html

Džeimsa Tabora raksti par seno jūdaismu, saistībā ar Romas kultūru un vēlāk kristietību:

http://www.uncc.edu/jdtabor/judaism.html

Jūdaisms un ebreju apoloģēti.
Autors Gvido G.B. Deimels izskaidro savu viedokli, izmantojot Bībeles citātus un Talmudu:

http://www.infidels.org/library/modern/guido_deimel/judaism.html

Ebreju izdzīvošana - fakti un to skaidrojumi.
Autors rabīns Deivids Gotlībs:

http://www.ohr.org.il/special/books/truth-7.htm

Jūdaisms un ebreju senā reliģija, kas ir apmēram 4000 gadus veca:

http://fn2.freenet.edmonton.ab.ca/~cstier/religion/judaism.htm

"Ebreju Nāves grāmata".
Autors Zenija Seniaks, kas šo grāmatu iztulkojis no senebreju senajiem rakstiem:

http://www.hebrewbookofthedead.com/

"Viens likums visiem: Brīvība tagad, Brīvība vienmēr".
Skaidrojumi par Talmudu (ļoti izsmeļoša informācija):

http://www.solbaram.org/articles/fn4.html

Kabala - ebreju misticisma grāmata.
Piedāvātas dažādas interneta adreses, kur var atrast informāciju par šo tēmu:

http://digital-brilliance.com/kab/link.htm

Grāmatu par seno un mūsdienu jūdaismu apraksti (šīs grāmatas var iegādāties caur internetu):

http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0226533816/virtualgiftshopA/002-4428151-2747648

Boharas ebreji - no sendienām līdz mūsdienām:

http://www.getnet.com/~byblos/bukhara.htm

"Mīlestība glābs pasauli".
Reliģiska kustība, kas balstās uz senebreju Dieva Elohima mācību:

http://www.messiah.org/p17.htm

Ebreju civilizācija.
Īss pārskats par ebreju vēsturi hronoloģiskā secībā:

http://www.republic.k12.mo.us/highschool/teachers/tstephen/meso-5.htm

Par erceņģeli Mihaelu, kas vislabāk (pēc autora domām) var atbildēt uz jautājumu: "Kas ir Dievs?":

http://www.netcolony.com/members/hamoshiach/

Vecās Derības apokrifi un pseidoapokrifi:

http://home.sol.no/~noetic/oac.htm

Bibliogrāfiska iepazīstināšana ar Vecās Derības lasīšanas iespējām (kādā valodā, kādā izdevumā, kas ir sastādītājs):

http://www.library.yale.edu/div/ottools.htm

Palestīnas arheoloģija:

http://www.providence.edu/dwc/pales1.htm

Māksla un arhitektūra senajā Palestīnā:

http://www.providence.edu/dwc/pales5.htm

Senās Palestīnas vēsture:

http://www.providence.edu/dwc/pales2.htm

Jūdaisms - no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām:

http://www.providence.edu/dwc/pales3.htm

Vecās Derības tēli un svarīgākie notikumi:

http://www.providence.edu/dwc/pales4.htm

W. Hartono raksts par to, kā izveidojies Vecās Derības kanons:

http://webusers.anet-stl.com/~nosmo/canonold.htm

Pārskats par Vecās Derības pravietojumiem un Bībeles iekšējo vēsturi.
Autors Džons Tatums:

http://radicalgrace.com/matt5.htm

Daniela grāmata.
Vecās Derības apokaliptiskā grāmata:

http://www.theology.edu/apoc3.htm

Adaptēti Bībeles teksti jauniem un sirdī jauniem lasītājiem:

http://www.teleport.com/~writers/RELIGIOUS/biblestories.html

Vecās Derības mesiāniskie pravietojumi:

http://www.geocities.com/Heartland/7202/jesse-4.html

Vecās Derības mesiāniskie pravietojumi:

http://www.geocities.com/Heartland/7202/jesse-1.html

Vecās Derības mesiāniskie pravietojumi:

http://www.geocities.com/Heartland/7202/jesse-3.html

"Izraēlas Vecā Derība - Dieva baznīca".

Pieci noteikumi, kas jāzina, lasot Veco Derību:

http://www.greatbiblecharts.org/oldtest.htm

Dievs un Sātans - kurš mainās?
Atbildes uz dažiem jautājumiem par Dievu un Sātanu, izmantojot Bībeles un mācītāju izteicienus:

http://www.lakeshorechurch.org/html/in_charge.html

Duālisms Bībelē.
Mūžīgā cīņa starp labo un ļauno:

http://www.credo.ndirect.co.uk/dualism.html

Interesanti apraksti par Bībeles notikumiem no Noasa laika līdz Atklāsmes grāmatai:

http://www2.cadvision.com/aska/Introd.htm

Ādams un Ieva Paradīzes dārzā:

http://pages.nyu.edu/~ga244/genesis.htmlhttp://pages.nyu.edu/~ga244/genesis.html

Svētais Gars jūdaismā:

http://www.netzarim.co.il/Sukkah04.htm

Kristiešu Vecā Derība un jūdaisma svētie raksti.
Vai starp šiem diviem darbiem ir atšķirības? Autors Loids Gastons:

http://www.jcrelations.com/articl1/gaston.htm

Vairāk kā 300 pravietojumi no ebreju Svētajiem rakstiem:

http://www.messiahrevealed.org/index.html

Artūrs E. Glāss "Džošua Tanakā".

Kādā veidā Jēzus pieminēts Vecajā Derībā:

http://www.menorah.org/yeshname.html

Kādā veidā sasaucas Vecā un Jaunā Derība:

http://www.harvardhouse.com/prophetictech/passover.htm

Apokrifi jeb Deitero-kanoniskie raksti.
Kas tie ir, kā arī to nosaukumi:

http://users.iafrica.com/l/ll/lloyd/Apocrypha.htm

Ļoti plaša informācija par ebreju sinagogām un to vēsturi, kas balstās uz seno literatūru:

http://www.smu.edu/~dbinder/lit.html

Sievietes sinagogās:

http://www.smu.edu/~dbinder/women.html

Erceņģelis Gabriēls Vecajā Derībā:

http://encarta.msn.com/index/conciseindex/3C/03CEF000.htm

Gamaliels Vecajā Derībā:

http://encarta.msn.com/index/conciseindex/4D/04D12000.htm

Malacha - Vecās derības daļa:

http://encarta.msn.com/index/conciseindex/39/039D7000.htm

Mozus Vecajā derībā:

http://encarta.msn.com/index/conciseindex/37/03766000.htm

Bibliskā arheoloģija.

Dažādi interesanti raksti par Veco Derību, par tajā aprakstītajām vietām un cilvēkiem, kā arī par ebreju senajiem rakstiem:

http://www.bibarch.com/index.html

Ievads ebreju medicīnas vēsturē:

http://www.apfmed.org/mdhstint.htm

Ko par precēšanos saka Vecā Derība:

http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/tutor/case_studies/hebrews/marriage.html

Likums Vecajā Derībā:

http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/tutor/case_studies/hebrews/marriage.html

Raganas Bībelē un Talmudā.
Profesora Sola Lībermana pētījums par raganu aprakstiem Bībelē un Talmudā. Par to, kā cilvēki (galvenokārt sievietes) ieguvuši spēju burt, kā radušās raganas un kādas tās bijušas. Autora pozīcija, citāti un skaidrojumi:

http://faculty.biu.ac.il/~barilm/witches.html

Ebreji un Senās Romas likumi.
Izvilkumi no romiešu likumu krājumiem, kas uzskatāmi parāda to, kā ebreji kristīgajā Romā tika ierobežoti un izstumti no tās:

http://www.fordham.edu/halsall/jewish/jews-romanlaw.html

Nozīmīgi datumi senebreju vēsturē.
Tabula, kas veidota pēc Bībeles un parāda svarīgākos notikumus senebreju vēsturē un laiku, kad tie notikuši:

http://www.religioustolerance.org/chr_hisj.htm

Ebrejiem jūdaisms un Vecā Derība ir mācība par moralitāti, toleranci, mieru un cilvēka cieņu. Vai tā ir taisnība?
Jūdaisma analīze, kam nav sakara ar antisemītismu:

http://www.infidels.org/library/modern/guido_deimel/judaism.html

Sinagogas Apsolītajā zemē.
Deivida Landau pētījums par senajām sinagogām Apsolītās zemes teritorijā; to atrašanās vieta:

http://archnet.uconn.edu/regions/landau.htm

Senebreju monētas.
Apraksts par senebreju monētām, ieteicamā literatūra. Paredzēts galvenokārt monētu kolekcionāriem:

http://members.aol.com/fljosephus/coins.htm

Senebreju un grieķu mūzika.
Dažādu cilvēku domas un viedokļi par senebreju un grieķu mūziku, kā arī informācija par šīs mūzikas ierakstiem:

http://www.tns.lcs.mit.edu/harp/archives/1997.03/0353.html

Kristus Vecajā Derībā.
Braiana Hjūija darbs, kurā tiek meklēta Jēzus Kristus identitāte Vecajā Derībā. Citāti no Vecā Derības, kuros tiek runāts par Dieva dēlu un to komentāri:

http://www.aristotle.net/~bhuie/christot.htm

Vecā Derība:

http://www.css.tayloru.edu/~gbeeley/WWW_BIBLE/OT.html

Džeralda Larū darbs "Vecā Derība: dzīve un literatūra". Par senebrejiem, viņu dzīvi, literatūru un svētajiem rakstiem:

http://www.infidels.org/library/modern/gerald_larue/otll/

Piezīmes par Bībeli.
Viegli lasāmi apraksti par Bībeles saturu, kas iekļauj abas Derības - Veco un Jauno. Ieteicami cilvēkiem, kas vēlas sevi sagatavot Bībeles lasīšanai. Informācija par Bībeles saturu:

http://www.biblenotes.net/index.html

Sieviete Vecajā Derībā; sievietes loma Vecajā Derībā:

http://www.pbc.org/dp/stedman/misc/waltke.html

Diasporas vēsture; diasporā dzīvojošie ebreji, viņu māksla, mūzika, literatūra un dzīve:

http://ucsu.colorado.edu/~jsu/history.html#diahis

Astronomija Izraēlā.
Ebreju astronomijas vēsture no senajiem laikiem līdz mūsdienām:

http://wise-obs.tau.ac.il/judaism/jewish_astro.html

Ebreju izcelšanās:

http://www.genhomepage.com/jewish.html

Ebreju un kristiešu ticības kanoni. Arī par to, kā lasīt Bībeli

http://www.acs.appstate.edu/~davisct/canon/canon00.html

Ebreju muzejs.
Izstādes (atgriešanās Cionā - sapnis vai īstenība?), mūzika, informācija par ģenealoģiju (kā ebrejiem atrast savas saknes), izglītība:

http://www.bh.org.il/

Ebreju kultūra un vēsture - dažādas adreses, kur meklēt interesējošo informāciju (ieteicams aplūkot, jo sniedz samērā plašu informāciju):

http://www.igc.apc.org/ddickerson/judaica.html

Dažādas interneta adreses par senās Palestīnas un Izraēlas arhitektūru; Palestīna Kristus laikā; Jeruzaleme senajās un mūsdienu kartēs, kā arī daudz kas cits:

http://theology.kimc.net/archaeol.htm

Jēzus ir palestīnietis; ko Dieva tauta dara tagad u.c. raksti par ebrejiem MAOZ! Žurnāls internetā:

http://rampages.onramp.net/~maoz/feb.htm

Vecās Derības Praviešu grāmata, Īzaka, Amosa dēla redzējums, kur viņš redz jūdus un Izraēlu nākotnē:

http://atschool.eduweb.co.uk/sbs777/bible/isaiah1.html

''Jeruzaleme: mūžības pilsēta''.
Jeruzalemes liktenis vēsturiskā skatījumā cauri gadsimtiem:

http://israeliculture.miningco.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.join.org.au/nswjbod/jerusalem.htm

Jeruzaleme kristiešu skatījumā.
Interesanti stāsti un viedokļi par Jeruzalemi, papildināti un paskaidroti ar citātiem no Bībeles:

http://jerusalem.edu/

Jeruzaleme rakstos.
Tora, kā arī daudzi citi senie raksti, kas saglabājušies līdz mūsdienām, kā tie ir pārrakstīti un vietām arī laboti pēc rakstītāja ieskatiem:

http://jscribe.simplenet.com/

Jeruzaleme vēsturē.
Hronoloģiskā tabulā sakārtoti svarīgākie notikumi, kā arī iespēja aplūkot Jeruzalemi fotogrāfijās:

http://www.arabworld.com/jerusalem/htmls/history.htm

Kains un Ābels.
Vienkāršots Bībeles stāsts par Ādama un Ievas dēliem un konfliktu viņu starpā:

http://members.tripod.com/lindafisher/index-28.html

Jūdaisms iesācējiem.
Neliels ievads mācībā par jūdaismu:

http://www.ny-bridge.com/judaism/index.html

Hronoloģiskā secībā sakārtoti jūdaisma svarīgākie notikumi:

http://philo.ucdavis.edu/~bruce/RST23/chart.html

Mesija Vecajā Derībā.
Valtera C. Kaizera, juniora grāmata "Mesija Vecajā derībā". Iespēja pasūtīt šo grāmatu, uzzināt tās saturu, intervija ar aoturu un daudz kas cits:

http://www.zondervan.com/academic/20030X.htm

Pentateihs.
Vārda skaidrojums, satura analīze, katras daļas analīze:

http://www.knight.org/advent/cathen/11646c.htm

Profesora Izraela Šaka sastādīta Izraēlas vēsture 3000 gadu garumā:

http://www.codoh.com/zionweb/zishahak/zishahakan04.html

Kristiešu rekonstrukcionisms.
Bībeles likumu piemērošana visām dzīves jomām (piemēram, Mozus likumi piemēroti visām dzīves jomām, ieskaitot valdību utt.):

http://capo.org/premise/95/may/ssha2.html

Kristietība - viena no visizplatītākajām reliģijām pasaulē: doktrīna un prakse; centrālās mācības; kalpošana Dievam; kristiešu dzīve; eshataloģija; vēsture; baznīcas pirmsākumi; koncili un ticība; vajāšanas; oficiālā apstiprināšana; austrumu un rietumu kristietība; reformācija un kontrreformācija; modernais periods:

http://sangha.net/Christianity.htm

Karaļa Džeimsa Bībeles versija:

http://www.cforc.com/kjv/index.html

Dažādi interesanti atklājumi par Veco (arī Jauno) Derību (piemēram, cik vārdu tajā ir, kurš vārds lietots visbiežāk, kura ir vidējā nodaļa utt.):

http://members.aol.com/ggmathew/bibfacts.htm

Vecās Derības apokrifie raksti:

http://wesley.nnc.edu/noncanon/apocrypha.htm

Desmit baušļi krievu valodā:

http://www.aster.net/ort.church.bg/decalog.htm

Dažādas interneta adreses, kurās var atrast informāciju par Gomoru:

http://www.dtm.org/dtmweb1/RKELFER/RKEGOMOR.HTM

Komentāri Bībeles pirmajai daļai Genesis:

http://www.in-search-of.com/frames/dss/scrolls/4Q252.shtml

Bībeles manuskriptu centrs.
Projekti; nāves jūras tīstokļi; publikācijas:

http://206.55.153.196/Home/main3.html

''Bībeles kods''.
Interesanti atklājumi par Bībeli (piemēram, kā Genesis daļā no konkrētu vēstuļu pirmajiem burtiem var sastādīt vārdu ''TORaH'', tas pats princips atkārtojas arī pārējās daļās):

http://www.ancientpaths.org/APJTbiblecode.html

Ievads studijās par nācariešu kustību:

http://www.ancientpaths.org/APJTnazandeb.html

Jeruzaleme - vēsture, fotogrāfiju galerija, video, sāpju ceļš, baznīcas (salīdzinoši plaša informācija, papildināta ar uzskates līdzekļiem):

http://www.holy-land-online.com/jerusalem/history.htm

Betlēme - Kristus dzimtā vieta; vēsture; fotogrāfiju galerija; video; baznīcas:

http://www.holy-land-online.com/bethlehem/video.htm

Ebreju horoskops.
Autors Jakovs Kronenbergs, kas ir pamatīgi izstudējis Kabalu, uz kuras balstās ebreju horoskopi:

http://www.kabbalisticastrology.com/

Izpētītas kristietisma saknes jūdaismā (piedāvātas arī grāmatas par šo tēmu, kā arī ieraksti un semināri):

http://www.gospelresearch.org/

Ķēniņa Dāvida templis Zālamanam.
Svētie raksti, kā arī citi fragmenti no Bībeles (interesants interneta lappuses dizains):

http://www.kingdaviydstemple.org/

Merilendas ebreju muzejs.
Aprakstītas dažādas izstādes par ebreju vēsturi un kultūru: gan tekošās, gan ilglaicīgās ekspozīcijas (piemēram, par ebreju sinagogu vēsturi):

http://www.jhsm.org/exhibition.html

Āfrikas ebreju diasporas vēsture, kopš laika, kad romieši daļu ebreju izveda no Izraēlas, līdz mūsdienām (teksts papildināts ar citātiem no Bībeles):

http://www.kingdomofyah.com/index2.htm

Āfrikas/Ēdenes mantojuma muzejs.
Ekspozīcija ar paskaidrojumiem un citātiem no Bībeles:

http://www.kingdomofyah.com/museum.htm

Āfrikas ebreju priekšstati par veselību, kas sakņojas Vecajā Derībā:
http://www.kingdomofyah.com/life.htm

Hercela dienasgrāmata.
Apraksta viņa iespaidus, 1898.gada ceļojumu uz Palestīnu (papildināta ar attēliem, ebreju valodā):

http://www.cet.ac.il/~history/herzl/

Seno praviešu slepenais kods.
Skaidrojums par ebreju alfabētu, par to, kāpēc tas sastāv no 22 burtiem, kādu simbolu un ciparu nozīmē katrs burts; izskaidrots, ka tas viss kopā veido Dieva Valstības simbolu (ļoti interesanta interneta lappuse, ko der apskatīties):

http://cust2.iamerica.net/scap/Hebrew.htm

Izskaidroti galvenie principi, kas jāņem vērā, izprotot, skaidrojot un interpretējot Bībelē ietvertos pareģojumus:

http://cust2.iamerica.net/scap/Prophecy.htm

Izskaidrotas (lappuses sastādītāju interpretācijā) Septiņas Radīšanas Dienas, kas pielīdzinātas tūkstošgadēm (pēc šī priekšstata mēs esam septītās dienas pievārtē...):

http://cust2.iamerica.net/scap/sevenday.htm

Ebreju alfabēts salīdzināts ar aminoskābju ķēdi - ebreju alfabēta interpretācija, izmantojot ģenētisko inženieriju (interesanti palasīt savai zināšanai un redzesloka paplašināšanai, bet nevajag to uztvert kā absolūtu patiesību):

http://ddi.digital.net/~krakowss/code06.htm

''Ebreju kalendārs saskaņā ar senebreju rakstiem''.
Ivana Labombarda grāmata, ko var izlasīt web lappušu veidā (ir izmantoti Bībeles citāti):

http://www.frontiernet.net/~labomb32/Hebcal2.htm

Zinātne un mīti par ebreju kalendāru (autors Remijs Landaus):

http://www.geocities.com/Athens/1584/index.html

Bībeles datumi ebreju kalendārā:

http://www.execpc.com/~dwolfe/dates.html

Alfabēta secībā sakārtoti ebreju vārdi atsevišķi vīriešiem un sievietēm:

http://www-personal.monash.edu.au/~wigs/rpg/ars/names/hebrew.html

Ebreju valodas nosaukumi Bībeles nodaļām, kā arī tajā pieminēto personu vārdi ebreju valodā:

http://www.ebible.org/bible/hnv/

Kas ir Talmuda Tora?

http://members.aol.com/LazerA/whatis.html

Kā pareizi jāceļ sinagogas un kāpēc:

http://members.aol.com/LazerA/synagogue.htm

Konservatīvais jūdaisms.

Ievads jūdaisma studijās:

http://www.faqs.org/faqs/judaism/reading-lists/conservative/

Jūdaisms bērniem.

Vienkāršots rabīna skaidrojums par jūdaisma terminiem un studijām:

http://www.jewfaq.org/

Aleksandra Čerkova metāla skulptūras par jūdaisma tēmu:

http://www.doryanet.co.il/alexander/2.htm

''Ebreji par morāli''.

Dažādi raksti par šo tēmu:

http://www.jewsformorality.org/essays.htm

Mozus, Pauls un Svedenborgs jeb reliģijas trīs fāzes.
Kādā veidā Vecā Derība kalpoja par pamatu Jaunās Derības izveidošanā:

http://www.soc.hawaii.edu/leonj/leonj/leonpsy/instructor/gloss/moses.html

Kuri Vecās Derības likumi attiecas uz mūsdienu kristiešiem?

http://www.wcg.org/lit/law/otl/default.htm

Atbildes uz dažādiem jautājumiem par Likuma izpratni Mozus un Jēzus darbībā un vēstījumos:

http://www.freedomforyou.com/

Mozus - pirmais un vispazīstamākais Vecās Derības pravietis:

http://www.coins.nd.edu/~theo/glossary/moses.html

''Mozus templis''.
Apraksti par Mozu, kā arī viņa attēlojums dažādu autoru mākslas darbos:

http://sangha.net/messengers/moses.htm#Moses,

Bībeles teksta vēsturiskās studijas (autors Malkoms Vats):

http://biz.ukonline.co.uk/trinitarian.bible.society/articles/watts.htm

Vecās Derības personu ģenealoģija (radu raksti):

http://latter-rain.com/ot/gene.htm

Senā jūdaisma dogmas, apskatītas dažādos ebreju literatūras pieminekļos, piemēram, Talmudā, Bībelē:

http://christianity.miningco.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.jcn18.com/scripts/jcn18/paper/Article.asp?ArticleID=1637

Jūdaisma ticības dokumenti: nekur nefiksētās dogmas, dekaloga nozīme, jūdaisma attīstība u.c., no 1916.gada "Ebreju enciklopēdijas":

http://christianity.miningco.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.jcn18.com/scripts/jcn18/paper/Article.asp?ArticleID=1637

13 jūdaisma ticības dogmas:

gopher://gopher.chabad.org/00/ideal/faith

Rabi Mošes ben Maimona skaidrojumi 13 jūdaisma pamatnostājām:

http://christianity.miningco.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.jcn18.com/scripts/jcn18/paper/Article.asp?ArticleID=1637

Kā pazīt īstos Dieva sūtņus; kas var būt Dieva sūtņi?:

http://christianity.miningco.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.jcn18.com/scripts/jcn18/paper/Article.asp?ArticleID=1637

Rabi Noa Veinberga jūdaisma ABC - ievads jūdaisma studijās:

http://judaism.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.aish.edu/shabbat-shalom/ssf.htm

Dažāda informācija par Vecās un Jaunās Derības nodaļām, skaidrojumi:

http://www.ccel.org/wwsb/

Senākie Baznīcas dokumenti, paskaidrojumi par to autoriem un saturu:

http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html

Vecās Derības apokrifiskie teksti:

http://wesley.nnc.edu/noncanon/apocrypha.htm

Vecās Derības tulkojums no latīņu valodas:

http://www.cybercomm.net/~dcon/OT/ot.html

Dažāda informācija par ebrejiem:

http://www.well.com/user/ari/jewish/jewish.html

Ebreju kultūra un vēsture:

http://www.igc.apc.org/ddickerson/judaica.html

Kādas bija senās sinagogas:

http://archnet.uconn.edu/regions/landau.htm

Ebreju diasporas vēsture:

http://ucsu.colorado.edu/~jsu/history.html#diahis

Jeruzaleme kristiešu skatījumā:

http://jerusalem.edu/

Kabalisma sistēmas pamats:

http://www.ficom.net/members/ditch/basics1.htm