1. atvilktne Burti un skaņas

 

Nosaukums

Komentāri

1. ola

Burti un skaņas

Skaidrota atšķirība starp skaņu un burtu.

2. ola

Mācies alfabētu!

Burtu nosaukumi.

3. ola

Patskaņi, divskaņi, līdzskaņi

Patskaņu, divskaņu un līdzskaņu definīcijas.

4. ola

Ar kādu burtu sākas vārds?

Jānosaka, ar kādu burtu sākas vārds.

5. ola

Nosaki divskani!

Jānosaka, ar kādu divskani sākas vārds vai kāds divskanis ir vārdā.

6. ola

Raksti vārdus!

Vārdu diktāts: tiek saukts burts (skaņa), skolēnam jāuzklikšķina uz pareizā burta.

7. ola

Vai zini alfabētu?

Alfabēta secībā jāsavieno punkti (burti).

8. ola

Mazie burti

Var paskatīties, kā jāraksta mazie rakstītie burti.

9. ola

Lielie burti

Var paskatīties, kā jāraksta lielie rakstītie burti.

10. ola

Burtu savienošana

Rakstīto burtu savienošana.

11. ola

Datorburti

Tastatūras apguves spēle. (Jāuzinstalē uz sava datora.)

 

Uzd.

Uzdevuma norādījumi

Komentāri

1.

Burtu virknē ir paslēpies teikums. Uzraksti to!

Burtu virknē jāatrod vārdi

2.

Burtu virknē ir paslēpies teikums. Uzraksti to!

3.

Katrā rindā sameklē trīs puķu nosaukumus!

4.

Uzraksti vārda pirmo burtu!

Jānosaka vārda 1. burts

5.

Lodziņos raksti patskaņa burtu a vai ā!

Jāieraksta izlaistie patskaņu un divskaņu burti

6.

Lodziņos raksti patskaņa burtu u vai ū!

7.

Lodziņos raksti patskaņa burtu e vai ē!

8.

Ieraksti vārdos trūkstošos patskaņus!

9.

Lodziņos raksti vajadzīgos patskaņus vai divskaņus!

10.

Lodziņos raksti divskaņus! Atmini mīklu!

11.

Nosaki, vai vārds sākas ar patskani, divskani vai līdzskani!

Jānosaka, ar kādu skaņu sākas vārds.

12.

Nosaki, vai vārdā ir divskanis o vai patskanis o!

13.

Lodziņos raksti atbilstošos līdzskaņus ķ, ģ, č, dž!

Jāieraksta izlaistie līdzskaņi

14.

Lodziņos raksti līdzskaņus  ķ, ģ, ļ vai ņ!

15.

Ieraksti vārdos līdzskani b vai p!

16.

Noklausies vārdu izrunu, uzklikšķinot uz kastaņa! Uzraksti v.!

Vārdu diktāts

17.

Nosaki burtu un skaņu skaitu!

Burti un skaņas

18.

Saliec zilbes pareizā secībā un uzraksti vārdu!

Zilbes

19.

Uzraksti kārumu vārdus pareizi!

20.

Nosaki, cik vārdā zilbju!

21.

Ja iespējams, dali vārdus zilbēs!

22.

Atrodi divzilbīgus vārdus un sadali tos zilbēs!      

23.

Saskaiti, cik tekstā ir vienzilbju, divzilbju, trīszilbju vārdu!

24.

Uzraksti burtu, kas alfabētā atrodas pirms un aiz dotā burta!

Alfabēts

25.

Raksti vārdus alfabēta secībā!

26.

Pārraksti vārdus alfabēta secībā!

27.

Dzeltenajos lodziņos raksti burtus, kas alfabētā atrodas aiz dotajiem burtiem, un tu izlasīsi vārdu!

28.

Atmini latviešu tautas mīklas!

Krustvārdu mīklas

29.

Uzraksti, kas tas ir, un dzeltenajos lodziņos tu izlasīsi vārdu!

30.

No dotajām zilbēm veido un uzraksti vārdus!

 

 

2. atvilktne Vārdu daļas

 

Nosaukums

Komentāri

1. ola

Vārdu saimes

Vārdu saimes: no vienas saknes “izaug” vārdu koki.

2. ola

Sakne un galotne

Vārda sakne (braucoša lokomotīve – sakne, plīvojošs karodziņš – galotne).

3. ola

Piedēklis

Dota piedēkļu definīcija, ar animācijas palīdzību parādīta piedēkļa vieta vārdā (lokomotīve – sakne, vagoni – piedēkļi, karodziņš – galotne).

4. ola

Priedēklis

Dota priedēkļu definīcija un biežāk lietotie latviešu valodas priedēkļi.

5. ola

Salikteņi

Parādīti vairāki salikteņu darināšanas modeļi.

6. ola

Galotne

Lietvārda locīšana, galotņu maiņa. Parādīta lietvārdu galotnes maiņa saistījumā ar citiem vārdiem. (Vārdi siers un ola)

7. ola

Izvēlies priedēkli!

Jāizvēlas priedēklis darbības vārdam likt.

 

1.

Nosaki vārda sakni!

Sakne

2.

Izraksti radniecīgo vārdu sakni!            

Radniecīgi vārdi

3.

Nosaki, vai vārdi ir radniecīgi! Ja ir radniecīgi, raksti ir, ja nav radniecīgi, raksti nav!       

4.

Izraksti vārdu, kurš nav radniecīgs  pārējiem vārdiem!

5.

Nosaki vārda galotni!

Galotne

6.

Uzraksti dotos vārdus, lai tie atbildētu uz jautājumu kam?!

7.

Dzeltenajā lodziņā ieraksti trūkstošo galotni!

8.

Nosaki piedēkli un izskaņu!

Piedēklis, izskaņa

 

9.

Pārveido dotos vārdus pamazinājuma vai mīlinājuma formā, izmantojot izskaņas -iņš, -iņa, -ītis, -īte!

10.

Izmantojot piedēkļus -tāj-, -niek-, -niec- darini jaunus vārdus, kas norāda cilvēka nodarbošanos!

11.

Izraksti vārdus, kuros ir piedēkļi! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā! 

12.

Nosaki, kuram vārdam ir lietota pareiza izskaņa! Izraksti šo izskaņu!

13.

Darini jaunus vārdus ar dotajām izskaņām! Ja ar kādu izskaņu tas nav iespējams, lodziņā ievelc svītriņu!

14.

Veido jaunus lietvārdus ar izskaņām -nieks un -šana!

15.

Nosaki priedēkli!

Priedēkļi

16.

Izraksti vārdus, kuros ir priedēkļi! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā! 

17.

Ieraksti pareizo priedēkli! Vēro, kā mainās vārdu nozīme!

18.

Lodziņos raksti trūkstošos burtus!

Priedēkļi; pareizrakstība

19.

Nosaki, kurš vārds uzrakstīts pareizi! Uzraksti to vēlreiz!

20.

Darini darbības vārdus, izmantojot priedēkļus!

Priedēkļi

21.

Ar priedēkļiem darini jaunus lietvārdus!

22.

Atmini, kura vārda sastāvdaļa tiek paskaidrota!

Definīcijas

23.

Nosaki vārda sastāvdaļas! Ja kāda vārda sastāvdaļa trūkst, tās vietā liec svītriņu!

Dažādas morfēmas

24.

Vienā stabiņā izraksti pirmatnīgus vārdus, bet otrā - atvasinātus vārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir doti!

25.

Sadali darbības vārdus sastāvdaļās! Ja kāda vārda sastāvdaļa trūkst, tās vietā liec svītriņu!

26.

Sadali īpašības vārdus sastāvdaļās! Ja kāda vārda sastāvdaļa trūkst, tās vietā liec svītriņu!

27.

Nosaki, vai vārds uzrakstīts pareizi! Ja vārdā nav kļūdu, lodziņā raksti pareizi, jā vārdā ir kļūda, lodziņā raksti vārdu bez kļūdas!

Pareizrakstība

28.

Uzraksti, kā sauc šo pilsētu iedzīvotājus! Izmanto izskaņas -ietis, -nieks, -inieks!

Vārdu darināšana

29.

Izveido salikteņus!

Salikteņi

30.

Izraksti salikteņus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

31.

Lodziņos raksti trūkstošos burtus!        

32.

Nosaki, vai vārds ir saliktenis! Raksti ir vai nav!

33.

Dali vārdus pārnešanai jaunā rindā!

Dalīšana pārnešanai jaunā rindā

34.

Nosaki, kurā stabiņā vārds ir sadalīts pareizi pārnešanai jaunā rindā! Pareizo stabiņu norādi ar ciparu 1 vai 2!

35.

Uzraksti pareizi dienu nosaukumus, dalot tos pārnešanai jaunā rindā!

 

 

3. atvilktne Vārdu mācība

 

Nosaukums

Komentāri

1. ola

Lietvārds

Lietvārda definīcija.

2. ola

Lietvārds

Jānosaka, vai nosaukums ir parādība, priekšmets, dzīva būtne...

3. ola

Lietvārda dzimte

Jānosaka lietvārda dzimte.

4. ola

Vienskaitlinieki

Jāatrod vienskaitlinieki.

5. ola

Daudzskaitlinieki

Jāatrod daudzskaitlinieki.

6. ola

Īpašības vārds

Īpašības vārda definīcija.

7. ola

Atrodi īpašības vārdu!

Mīklā jāatrod īpašības vārds, tad būs redzams mīklas atminējums.

8. ola

Īpašības vārds vai lietvārds?

Jānosaka, vai vārds ir lietvārds vai īpašības vārds.

9. ola

Vārdu pāri

Jāatrod tikai lietvārda un īpašības vārda savienojumi.

10.ola

Darbības vārds

Darbības vārda būtība.

11. ola

Tagadne, pagātne, nākotne

Jānosaka, vai darbības vārds ir tagadnē, pagātnē vai nākotnē.

 

1.

Vienā stabiņā izraksti lietvārdus īpašvārdus, bet otrā - sugas vārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir doti!

Lietvārds

2.

Izraksti lietvārdus, kuri atbild uz jautājumu kas?! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

3.

Uzraksti pasvītrotos vārdus pareizā formā, lai tie atbildētu uz iekavās doto jautājumu!

4.

Vienā stabiņā izraksti vīriešu dzimtes lietvārdus, bet otrā - sieviešu dzimtes lietvārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir doti!

5.

Uzraksti dotos lietvārdus daudzskaitlī!

6.

Izraksti vārdus, kurus lieto tikai daudzskaitlī! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir doti!

7.

Uzraksti dotos lietvārdus pretējā skaitlī!

8.

Ar doto sakni uzraksti lietvārdus vīriešu un sieviešu dzimtē!

9.

Uzraksti vārdu draugs gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī, lai tas atbildētu uz dotajiem jautājumiem!

10.

Uzraksti vārdu draudzene gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī, lai tas atbildētu uz dotajiem jautājumiem!

11.

Nosaki pasvītroto lietvārdu dzimti! Ja vārds ir vīriešu dzimtes lietvārds, raksti v, ja sieviešu dzimtes - s!

12.

Uzraksti vārdus daudzskaitlī!

13.

Pārveido dotos lietvārdus, lai tie atbildētu uz jautājumu kā?!

14.

Vienā stabiņā izraksti lietvārdus, bet otrā - īpašības vārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir doti!

Lietv. un īpašības vārds

15.

Uzraksti īpašības vārdus, lai tie atbildētu uz dotajiem jautājumiem!

Īpašības vārds

16.

Ieraksti īpašības vārdu pareizā formā!

17.

Dzeltenajos lodziņos raksti  trūkstošos burtus!

18.

No dotajiem lietvārdiem izveido īpašības vārdus ar izskaņām -īgs, -ains!

19.

Izraksti īpašības vārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

20.

Uzraksti vārdu savienojumu zaļa zāle, lai tas atbildētu uz dotajiem jautājumiem!

Lietvārda un īpašības vārda locīšana

21.

Izloki vārdu savienojumus labs paziņa un laba paziņa!

22.

Ņemot par paraugu īpašības vārda mazais locīšanu, izloki vārdu jaukais vārdu savienojumā mazais, jaukais kucēns!

23.

Ņemot par paraugu īpašības vārda gudrā locīšanu, izloki vārdu viltīgā vārdu savienojumā gudrā, viltīgā lapsa!

24.

Uzraksti vārdu savienojumus, lai tie atbildētu uz iekavās dotajiem jautājumiem!

25.

Nosaki lietvārdu dzimti un dzeltenajos lodziņos ieraksti īpašības vārdu galotnes! Sieviešu dzimtes lietvārdus apzīmē ar s, vīriešu dzimtes ar v!

26.

Izraksti darbības vārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

Darbības vārds

 

27.

Izraksti darbības vārdus un pārveido tos pamatformā! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

28.

Pārveido darbības vārdus pagātnes, tagadnes un nākotnes formā!

29.

Pārveido darbības vārdus, lai tiem būtu galotne -ties! Pavēro, kā mainās vārda nozīme!

30.

Nosaki darbības vārda jautājumu!

31.

Pārveido darbības vārdus, lai tie atbildētu uz jautājumu ko nedarīt?!

32.

Pārveido darbības vārdus, lai tie atbildētu uz jautājumiem ko daru?, ko darīju?, ko darīšu?!

33.

Izraksti darbības vārdus no latviešu tautas anekdotēm un uzraksti to pamatformas! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

34.

Lodziņā raksti atbilstošu vietniekvārdu viņš, viņa, viņi, viņas!

Vietniekv.

35.

Lodziņā raksti atbilstošu vietniekvārdu es, tu, mēs, jūs!

36.

Izloki vienskaitļa un daudzskaitļa pirmās personas vietniekvārdu!

37.

Izloki vienskaitļa un daudzskaitļa otrās personas vietniekvārdu!

38.

Skaitļa vārdus raksti ar cipariem! (paskaidrojums)

Skaitļa vārds

39.

Uzraksti pareizi skaitļa vārdus no 11 līdz 19!

40.

Dzeltenajos lodziņos  raksti lietvārdos trūkstošos burtus

Lietvārdu pareizrakstība

41.

Nosaki, kurš no vārdiem ir uzrakstīts pareizi! Uzraksti to vēlreiz!

42.

Nosaki vārdu vārdšķiru! Lietvārdus apzīmē ar burtu l, īpašības vārdus ar - ī, skaitļa vārdus ar - s un darbības vārdus ar d!

Dažādas vārdšķiras

43.

Nosaki vārdu vārdšķiru!

44.

Pabeidz teikumus! (vārdšķiru definīcijas)

45.

Vārdu iekavās ieraksti lodziņā, lai tas atbildētu uz jautājumu kā?!

 

 

4. atvilktne Vārdu nozīme

 

Nosaukums

Komentāri

1. ola

Vārdu nozīme

Daudznozīmīgi vārdi.

2. ola

Sinonīmi

Sinonīmu definīcija.

3. ola

Atrodi sinonīmus!

Jāatrod sinonīmu pārus.

4. ola

Antonīmi

Antonīmu definīcija (greizie spoguļi.)

5. ola

Atrodi antonīmus!

Jāatrod antonīmu pāri.

6. ola

Kas tas ir?

Jāatmin latviešu tautas mīkla. Doti senie mēnešu nosaukumi; vasaras, pavasara, rudens un ziemas saulgrieži.

7. ola

Lauku sētā

Lauku sēta: senie sadzīves priekšmeti.

 

1.

Izraksti vārdus, kuri vārdu virknē neiederas! (deminutīvi)           

Vārda nozīme, daudznozīmīgi vārdi

2.

Lasi teikumus un atrodi pareizo vārda nozīmi!               

3.

Izlasi tekstu! Izraksti darbības vārdu, kas tekstā lietots ar nozīmi...

4.

Lasi tekstu un izvēlies piemērotāko no dotajiem vārdiem!          

5.

Kuri no šiem vārdiem sader kopā ar dotajiem darbības vārdiem? Izdzēs liekos!

6.

Dzeltenajos lodziņos raksti vārdus ka vai kad! Lieto tos pareizi!

7.

Lasi teikumus un dzeltenajos lodziņos raksti vajadzīgos priedēkļus!

8.

Lasi teikumus un dzeltenajos lodziņos raksti vajadzīgo vārdu! Vārdi: mācība, mācības,  mācīšana, mācīšanās.

9.

Kurš vārds ir izlaists?  Ieraksti to lodziņā!

10.

Ieraksti tukšajā lauciņā katram teicienam atbilstošo nozīmi!

11.

Nosaki, kādā nozīmē teikumā lietots vārds "smags"!

12.

Nosaki, kādā nozīmē teikumā lietots vārds "silts"!

13.

Lasi tekstu un izvēlies pasvītrotajiem vārdiem atbilstošu skaidrojumu!

14.

Lasi teikumus un no tiem izraksti vārdus, kurus pieklājīgā runā labāk būtu aizstāt ar citiem vārdiem!

15.

Lasi teikumus un no tiem izraksti vārdus, kas ir aizgūti no citām valodām un mūsu valodā nav vēlami!

16.

Lasi teikumus un izvēlies pasvītrotajiem vārdiem atbilstošu skaidrojumu!

17.

Lasi teikumus un izvēlies pasvītrotajiem vārdiem atbilstošu skaidrojumu!

18.

Ko dara šie cilvēki? (Ornitologs, direktors utt.)

Svešvārdi, vecvārdi

19.

Izvēlies pareizo skaidrojumu!   

20.

Ieraksti tukšajā lodziņa skaidrojumam atbilstošo svešvārdu!      

21.

Sinonīmu rindā ir "iemaldījies" antonīms, izraksti to!         

Sinonīmi

22.

Izraksti no teksta vārdus ar nozīmi 'iet'! 

23.

Izraksti no teksta vārdus, kuriem tāda pati vai līdzīga nozīme kā dotajam vārdam!

24.

Izraksti no teksta vārdus, kuriem ir līdzīga nozīme!

25.

Izvēlies sinonīmu! (darbības vārdi)        

26.

Izraksti no vārdu virknes lieko vārdu!

27.

Izvēlies sinonīmu! (lietvārdi, svešvārdi)

28.

Izvēlies sinonīmu! (lietvārdi)      

29.

Izvēlies pareizo skaidrojumu! (īpašības vārds)

30.

Grupē vārdus sinonīmu rindās! (dzīvot, tievs, ēst)          

31.

Atmini antonīmus, uzrakstot izlaistos patskaņus un divskaņus!

Antonīmi

32.

Saliec burtus pareizā secībā un izveido antonīmu pārus!

33.

Izvēlies antonīmus! (adverbi)

34.

Izraksti no teksta vārdus, kuri ir vārdu nabags, vājš, interesants antonīmi!

35.

Lodziņos esošo vārdu vietā raksti vārdus ar pretēju nozīmi!

           

 

 

5. atvilktne Teikums un teksts

 

Nosaukums

Komentāri

1. ola

Pieturzīmes

Tiek lasīti teikumi un liktas pieturzīmes.

2. ola

Teikuma locekļi

Izklāstīta teorija par teikuma locekļiem, vienkāršs paplašināts un vienkāršs nepaplašināts teikums.

3. ola

Tiešā runa

Tiešā runa un piebilde.

4. ola

Vēstule, telegramma

Dažādi teksta veidi: sludinājums, reklāma, vēstule u.tml.

 

1.

Lasi tekstu! Nosaki, cik tekstā ir rindkopu! Aiz katras rindkopas uzraksti, cik tajā ir teikumu!

Teikums, teikuma beigu pieturzīmes

2.

Izlasi tekstu un izvēlies tam piemērotāko virsrakstu no dotajiem!

3.

Saliec teikuma beigu pieturzīmes!

4.

Saliec teikuma beigu pieturzīmes!

5.

Izlasi teikumus skaļi un dzeltenajos lodziņos raksti beigu pieturzīmes!

6.

Nosaki, vai izsaukuma teikumā izteikta vēlēšanās vai novēlējums!

7.

No dotajiem vārdiem veido teikumu, nemainot vārdu kārtību! Neaizmirsti teikuma beigu pieturzīmi! Uzmanies, lai neieliec lieku atstarpi starp vārdiem!

8.

Uzraksti vārdus pareizajos locījumos, lai tie atbildētu uz dotajiem jautājumiem un izveidotos teikums!

9 .

Nosaki, vai vārdu savienojums veido teikumu vai ne! Ja teikums veidojas, dzeltenajā lodziņā raksti ir, ja teikums neveidojas, raksti nav!

10.

Nosaki katra vārda vārdšķiru teikumā! Lietvārdus apzīmē ar burtu l, īpašības vārdus ar - ī, skaitļa vārdus ar - s, vietniekvārdus ar - v un darbības vārdus ar d!

Teikuma locekļi

 

11.

Nosaki pasvītroto vārdu vārdšķiru! Lietvārdus apzīmē ar burtu l, īpašības vārdus ar - ī, skaitļa vārdus ar - s, vietniekvārdus ar - v un darbības vārdus ar d!

12.

Nosaki uz kādu jautājumu atbild katrs vārds teikumā! 

13.

Aiz katra teikuma izraksti teikuma gramatisko centru!

Teikuma

gramatiskais centrs

14.

Lodziņā ieraksti atbilstošu teikuma priekšmetu!

15.

Aiz katra teikuma izraksti vārdu, kas atbild uz jautājumu kas?!

16.

Aiz katra teikuma izraksti vārdu, kas atbild uz jautājumu ko dara?!

17.

Nosaki jautājumu, uz kuru atbild ar darbības vārdu saistītais vārds!

Teikuma

locekļi

 

18.

Nosaki, vai apgalvojumi ir pareizi! Ja apgalvojums ir pareizs, raksti , ja apgalvojums ir nepareizs, raksti !

19.

Ieraksti trūkstošos vārdus!

20.

Izraksti vienlīdzīgus teikuma locekļus!

Vienlīdzīgi teikuma

locekļi

21.

Uzraksti, uz kādu jautājumu atbild izceltie vienlīdzīgie teikuma locekļi! Vēro, kā tie var būt savstarpēji saistīti un novietoti teikumā!

22.

Liec komatu starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kur tas nepieciešams!

23.

Nosaki, vai teikums ir vienkāršs nepaplašināts vai vienkāršs paplašināts! Ja teikums ir vienkāršs nepaplašināts, dzeltenraksti n, ja vienkāršs paplašināts - p!

Paplašināts/nepaplašināts

24.

Aiz katra vārda dzeltenajā lodziņā norādi, vai vārds ir patstāvīgs vai palīgvārds! Aiz patstāvīgiem vārdiem raksti pt, aiz palīgvārdiem - pl!

Palīgvārdi

25.

Izraksti no teksta palīgvārdus! Vārdus raksti tādā secībā, kā tie ir tekstā!

26.

Izvēlies vārdu ar, aiz, no, pa, par, pēc, un vai uz un ieraksti dzeltenajā lodziņā!

27.

Nosaki, vai teikums ir vienkāršs vai salikts! Ja teikums ir vienkāršs, dzeltenajā lodziņā raksti v, ja salikts - s!

Vienkāršs un

salikts teikums

28.

Nosaki, vai apgalvojumi par doto teikumu ir pareizi! Ja apgalvojums ir pareizs, raksti , ja apgalvojums ir nepareizs, raksti !

 

29.

Liec komatu un priekšā, kur tas nepieciešams!

Komats pirms un

30.

Lasi latviešu tautas pasaku! Aiz katra teikuma nosaki, vai tajā ir tiešā runa vai nav! Ja ir tiešā runa, dzeltenajā lodziņā raksti ir, ja nav - raksti nav!

Tiešā runa

 

31.

Saliec pieturzīmes atdalot tiešo runu!

32.

Liec komatu, kur tas nepieciešams, lai atdalītu uzrunu!

Uzruna

33.

Liec komatu, kur tas nepieciešams, lai atdalītu uzrunas grupu!

Uzruna grupa

34.

Nosaki, vai teikumā ir pareizi saliktas pieturzīmes! Ja ir pareizi saliktas, dzeltenajā lodziņā raksti ir, ja nav pareizi saliktas, raksti nav!

 

35.

Liec pēdiņas, kur tās ir nepieciešamas!