ARTIKULĀCIJAS VINGRINĀJUMI DIKCIJAS UZLABOŠANAI

 

Patskaņi a, ā   

1. WB01336_.gif (793 bytes)

Mazā Alma rāvā bradā basām kājām krasta malā.

 

2. WB01336_.gif (793 bytes)

Vēja deja skarba

Sejā dedza sāpes.

 

3. WB01336_.gif (793 bytes)

Mana mazā nama galā

manāms mālājs lāmām platām,

tālab atkal mazā Māra

mājās pārnāk kājām basām .

 

4.WB01336_.gif (793 bytes)

Kāpēc mana māte

nevar tālā svešā

meža lejās vājā rast

ne ceļa nedz ar’ ejas?

 

5.WB01336_.gif (793 bytes)

Vakar mana māsa Asja

tava brāļa kāzās gāja

tagad mājās parnākdama

sava skapja pakarās

labās baltās drānas sakar

apvalkātās savākdama

stāsta garas pasakas

kā pa kāzām klājās vakar

 

6. WB01336_.gif (793 bytes)

Mana baltā darba māja

zaļā kalna stāvā galā;

tāla atbalss atskan vāja

plašās salas krasta malā.

 

Platais e vai ē

7. WB01336_.gif (793 bytes)

Vēlas vēsmas velk gar ēku žēli,

bēdu dēkām ņemas spēka dēli.

 

8.WB01336_.gif (793 bytes)

Cildenas, diženas, lepnas un rēnas

ezera dibenā rēgojas ēnas.

 

9. WB01336_.gif (793 bytes)

Sēd vectēvs mēms;

redz: mērens ķēms dēd,

vecs resns velns -

ērms pelēkmelns.

 

10. WB01336_.gif (793 bytes)

Vectēva vedeklas velk vezumu; šķēri, mēreni reti.

 

 

Šaurais e vai ē

11. WB01336_.gif (793 bytes)

Mēness debess velvē smej,

pērles, lelles dzelmē dej,

ej zem egles krelles tvert,

neļķes, kreses, spēles ķert!

 

12. WB01336_.gif (793 bytes)

Jete, Zete zemenēs,

Pēters meklē vēdzeles.

Mēs te sēnes celmenes,

vecene, ej mellenēs!

 

13. WB01336_.gif (793 bytes)

Debess velvē, dzērve bēgle

neskrej velgmes pērles dzert;

zemes tērcēs, stepes svelmē

smeldze ceļ pēc mēness tvert.

 

 

Platais un šaurais e, ē kopā

14.

WB01336_.gif (793 bytes)    Lelles, stelles, krelles, dzelme, vēlme, svelme, velve.

WB01336_.gif (793 bytes)    Vēl, zelts, velts, celts, pelts, telts, smelts, smeldz, smeldz! smeldze, veldze.

WB01336_.gif (793 bytes)    Zemes bērns zem egles kvēl, dvēslē smeldz sērs spēles tēls.

WB01336_.gif (793 bytes)    Krēslā zem krēsla, zem lēzena, pelēka ezeriņa sēž lepns debesu ērglis, ērglēns, blenž ezera gredzenā, melnzemes velēnā.

WB01336_.gif (793 bytes)      Dēli pārgāja pār dēli, ieraudzīja dēli un aizdzina ar dēli.

 

15. WB01336_.gif (793 bytes)

Ne nests, ne mests,

ne svērts, ne pērts,

nenests, nemests,

nesvērts, nepērts.

Ne velts, ne celts,

nevelts, necelts.

Ne melns, ne velns,

ne dzērājs, ne dzērējs,

ne smēķētājs,

nedzērājs, nesmēķētājs,

nedzērējs.

Ne dzer, ne ēd,

nedzer, neēd!

Sev peļu pelnu pelēku

sēru tērpu vērpj un tērpj.

 

16. WB01336_.gif (793 bytes)

Krēslā zem pelēkām debesīm

Sēž lepns debesu ērglis.

 

Patskaņi i, ī

17. WB01336_.gif (793 bytes)

Zili lini nīktin nīkst,

visi zirņi kaltīs līdz.

Knišļi dzīvi sīksti pīkst,

nikni vilki stipri dīc.

 

18. WB01336_.gif (793 bytes)

Divi sirmi zirgi, bikli

ilksīs likti, ilgi nīks;

vīri vilni bridīs mikli,

viņi spirgti smiltīs slīks.

 

19. WB01336_.gif (793 bytes)

Zili sili, ciņi nīkst,

klintīs zvīļi, sīvi tvīkst

vilnis vilnī dziļi grimst

Sirdī viss tikmēr rimst

 

20. WB01336_.gif (793 bytes)

Bij man lini vijīgi un zili,

Sen tie visi vilnī sisti.

Līkst pār klintīm līksmi sili -

Irst pa smiltīm viļņi silti.

 

Patskaņi i/u

21. WB01336_.gif (793 bytes)

Viņu rītu ripu situ,

citu rītu stibu cirtu.

Ritu, kritu, kritu, ritu,

zilu viļņu vidū mitu.

 

22. WB01336_.gif (793 bytes)

Vijīgi ir lini zili,

viņi visi vilnī sisti.

 

 

Garais patkanis o [ō]

23. WB01336_.gif (793 bytes)

Otto Lomondo romānā "Inkvizitors Polomīno" inkognito satur hotelī "Olderādo" donnu Domīno kā moderns Otello .

 

 

Patskaņi u, ū

24. WB01336_.gif (793 bytes)

Uguns mutuļus kur jūt,

tur nu gruzd un kūp, un brūk.

Kuplu dūmu uzvelk Jukums,

zūd nu mūsu druvas smukums.

Mūsu lūgums nu būs grūts -

dusmu plūdums dus uz kūts.

 

25.WB01336_.gif (793 bytes)

Jums sūtu klusu jūtu plūsmu

un jūtu dūju gurdu dūsmu,

un mūsu druvu rūtu plūcu,

tur sūru, rūgtu jūsmu sūcu.

 

26. WB01336_.gif (793 bytes)

Uz drūmu jūru kļūmus kuģus sūta;

tur uguns mutuļus un dūmus jūt,

tur gruzd un kūp, un drūp un brūk,

uz mūžu mūsu kūtrums zūd.

 

Divskaņi ai, ie, ei

27. WB01336_.gif (793 bytes)

Meitas kā liepas,

veiklas un vieglas,

vainagus sien.

 

28. WB01336_.gif (793 bytes)

Zieds pie viegliem stiebriem siets,

liegiem smiekliem piebrien riets,

ieskrien prieks, lieliem miegs,

pietiek smiets, pietiek diets.

 

29. WB01336_.gif (793 bytes)

Pie tieviem stiebriem šķiedriem siets

stāv lieliem stiebriem liecies zieds.

Liels biedriem prieks - pie mietiem brien,

liec, viegliem smiekliem sniedz, sviež, skrien.

 

30. WB01336_.gif (793 bytes)

Baigums, maigums skaistās ainās

Laika gaitā ātri mainās.

Manai baltai mājai pāri

Raiba kaija gaisos laižas.

 

Divskanis o [ua] jeb [uo]:

31. WB01336_.gif (793 bytes)

Druvas jau zaļojot

purvos un norās,

ogas jau smaržojot

nokalņu korās;

dobotos, robotos

ozolos košos

rītos un vakaros

vālodze kliedzot.

 

Divskanis ie

32. WB01336_.gif (793 bytes)

Skarbiem ziemas vējiem skrienot,

Bieziem vāliem piesnieg sniegs.

Liegiem ziediem nu zem sniegiem liekties,

Niedru stiebriem pretī vējiem slieties.

 

Divskanis ei

33. WB01336_.gif (793 bytes)

Dzied meistara fleita, teic sensenas teikas:

Reiz meitene veikla nes steidzoties meijas.

Te meitenei ceļā stāj kareivis stalts...

Un kareizi reibina meitenes daiļums,

Viņš veicīgi sveicina meiteni veiklo...

Rimst steigas, krīt meijas

Un teikai - šeit beigas.

 

 

Divskaņi ai, au, uo (o)

34. WB01336_.gif (793 bytes)

Baiga naida plaisa raisās,

skaistai gaišai dienai beigas.

 

35.WB01336_.gif (793 bytes)

Manai baltajai mājai negaisa laikā vējš aiznesa jumtu.

 

36. WB01336_.gif (793 bytes)

Jauns tavs lauks,

draugs tavs sauks.

Kaut tavs trauks,

draugs, nav sauss,

augs tavs lauks,

jauns, jauks plauks.

 

37. WB01336_.gif (793 bytes)

Auka auro, jūru putās kuļ.

Laukā kaulu drumslas gubām guļ.

Mūros vētra gaudo, lauvas kauc,

šausmas ļaužu domas jauc.

 

38. WB01336_.gif (793 bytes)

Laukos aura gaudo, auro, kauc,

šaustot, draudot ļaužu domas jauc.

Auļojot, joņojot plaukstošos ošos,

augošos, dobotos ozolos košos.

 

39. WB01336_.gif (793 bytes)

Plaukst bērzi

un ozoli koši

 

40. WB01336_.gif (793 bytes)

Aplokā auļo un joņo jaunlopu bars.

 

 

Līdzskaņi k, l, m, n

41. WB01336_.gif (793 bytes)

Klibi bikli kraukļi klintīs glūn.

 

42. WB01336_.gif (793 bytes)

Manam baltam lakatam melna apmale.

 

43.WB01336_.gif (793 bytes)

Lieli, balti gulbji lido,

spalvas saulē spulgo, laistās;

lakstīgala liepā svilpo,

dzelmes malā laiva valstās.

Lapa, pilna valgām pilēm,

lēni līgojas līdz dzīlēm.

 

44.WB01336_.gif (793 bytes)

Lēniem zvaniem zvanot rēni,

mini manu minējumu mums -

namos nemanāmi norimst niknums,

nomierinās dziesmu skanējums.

 

45.WB01336_.gif (793 bytes)

Tālā salā lieli sili

elpo saules kvēlo bulu,

lapās piles laistās zili,

pielīst kubli pilnu sulu.

 

46. WB01336_.gif (793 bytes)

(vingrinājums līdzskanim l)

Dziļajā lejā viļņi čalo,

Kuplo egle, kalnā celta;

Pieliets silta saules zelta,

Klajā laukā ozols zaļo.

Dzelmes malā līgo smilgas,

Zilā tālē lido ilgas...

Plašie lauki, klusies sili,

Vizbuļi, kas šalko zili,

Elpo sauli laimes pilni.

Krēsla paceļ miglas vilni,

Lepnā egle klusi šalko,

Noliec liepa galvu valgo,

Salti, balti miglas vāli

Ceļas, veļas - aizpeld tāli.

Dziļai, melnai dzelmei lauta,

Līgo laiva, viļņos kļauta.

Viļni apšalc ļauzu soļus,

Viļņi skalo baltos oļus.

Aizslīd migla, aizpeld laiva, -

Viļņi čalo, viļņi skalo

Bezgalībā laimi tālo.

 

47.WB01336_.gif (793 bytes)

(vingrinājums līdzskaņiem m, n)

Svinīgs dunējums dzen skaņu joņus,

Dunot zvaniem skaņiem, ņemam kroņus,

Meijas vienojam pār namu jumtiem,

Kroņus noliekam uz vaļņu drumiem.

Projām metam drausmo moku ainas,

Senās skumjas, atmiņas un vainas.

Zvani dun, un zvani dango, -

Zvani miera jundu bando...

Aumaļām lai skan nu dziesmu dainas -

Svinama mums jaunu domu diena!

 

Līdzskanis p

48. WB01336_.gif (793 bytes)

Sev peļu pelēku tērpu vērpj un tērpj.

 

Līdzskanis r

49.WB01336_.gif (793 bytes)

Dārd drūmu drausmīgs pērkoņgrāviens,

dreb krasta kraujās stipras priedes,

virs jūras briesmīgs vētras brāziens,

trauc aurodams, trīc krastmalas.

 

50. WB01336_.gif (793 bytes)

Nobirst astra, nobirst rūta, sirds tik grūta.

 

51.WB01336_.gif (793 bytes)

Gar sirmās jūras priežu krastiem

Trauc vētra brāzmas stipri dairas.

Skan drausmi krasta kraujā kraukļa brēciens,

Dārd pērkongrāviens bargs, krakšķ priežu stumbri,

Šķiet, vētras brāzmām cauri mauro sumbri,

Un krastā trīc garš, draudošs zvēra rēciens.

Traukts miers ir jūrai, varavīksnas skautai,

Traukts miers ir burai, brāzmu varā rautai,

Bet brašais jūrnieks droši vētras vairās,

Tam nedreb prāts, kad jūras strauti krāc.

Viņš stiprās rokās airus droši tver,

Kad trako vētras brīvais spars.

 

Līdzskanis s

52. WB01336_.gif (793 bytes)

Simts siseņu sausā sienā sīc.

 

53. WB01336_.gif (793 bytes)

Suns savam saimniekam Sīmanim

saplēsa sarkani svītrotos

svētdienas svārkus.

Saimnieks Sīmanis saskaities

sāka suni stipri sist.

Sētas saime saskrēja skatīties,

sāka saukt sētnieku.

Suns skaļi smilkstēja.

Suņa salabināšanai sētnieks

sāka skaisti svilpot.

Suns saritinājās saulainā sētmalē.

Sapulcējušies smiedami steidza skriet

savās sestdienas darīšanās.

 

Līdzskaņi š, ž

54. WB01336_.gif (793 bytes)

Šaursliežu dzelzceļš. (15 reizes ar vienu elpu.)

 

55. WB01336_.gif (793 bytes)

Šis žagaru saišķis ir mans žagaru saišķis.

 

56. WB01336_.gif (793 bytes)

Šņāc, šaudās gāršā, brikšņus šķirot, vējš,

straujš saišķiem, šmaugām šķilām škiedras plēš.

Tukšs šķērsceļš šķiet skumjš, svešs, tumšs, šaušalīgs,

šurp šķērsu šaltīm šķīdoņšļakatas švīkst.

 

57. WB01336_.gif (793 bytes)

Viss ziedos vīts, mūs sveicienot, aust rīts:

Virs ezera mirdz saules gredzens glīts,

Spīd zālē rasas pērles sudrabotas,

Zied dārzos ābeles kā uzgleznotas!

Silts saules stars slīd mežos košos,

Spožs zelts zib žuburotos ošos,

Viss gaiss šeit līčos kaist tik vizošs, sauss!

Šeit dzimst un nerimst radošs nemiers tavs.

Daudz audžu audzes moka šausmas bads...

Kā vējš caur mežiem steidzas ķeizars pats.

Viņš brauc - viss zīdā vizošs, švīts un stalts, -

Bet dižens mežinieks sēž, važās kalts.

Tas acis kaistošās pret valdinieku ceļ, -

Ciets prāts zib sejā tam, lāsts sirdi dzeļ!

 

58. WB01336_.gif (793 bytes)

Drilli-ri-trilli-ri-di-ti. (15 reizes ar vienu elpu.)

 

59.WB01336_.gif (793 bytes)

Pa-pa-pa-pab;

Ba-ba-ba-bap,

Da-da-da-dat,

ta-ta-ta-tad,

na-na-na-naf,

ga-ga-ga-gak,

ka-ka-ka-kak,

fa-fa-fa-fad. (2-3 reizes ar vienu elpu.)

 

60.WB01336_.gif (793 bytes)

Gdbal-rli-trli,

kptal-kpti-ptrili,

dtral-dtril-dtril,

tdral-tdri-tdri. (3 reizes ar vienu elpu.)

 

61.WB01336_.gif (793 bytes)

Bikli, klibi, klibi, bikli. (15-20 riezes ar vienu elpu.)

 

62.WB01336_.gif (793 bytes)

Kad klāts balts galds, tad kumos salds. (15-20 reizes ar vienu elpu.)

 

63.WB01336_.gif (793 bytes)

Jau sprakst un brakst,

Plaisas veras,

Šķilas atplīst un krīt,

Gals ja ne šodien tad rīt. (J Rainis.)

(5 reizes ar vienu elpu.)

 

64.WB01336_.gif (793 bytes)

Viesuļzirgos jodi jāda -

Pekles mell?m kavalkādām-

Asus iesmus mētā, svaida,

Drauda, baida,

Trakā trauksmē skrienot, traucot,

Kārtavkraukļiem kāri kraucot,

Vēja vilkiem sīvi kaucot,

Lādas, rājas,

Tumsas garus tramdot kājās,

Baltai gaismai lai tie pretī stājas... (V. Plūdonis.)

(2 reizes ar vienu elpu.)

 

 

Līdzskanis v

65. WB01336_.gif (793 bytes)

Vienā vēlā vasaras vakarā viens vecs vācu vīrs veda veselu vezumu vārītu vēžu. Visi vēži vienā virknē vērti. Visiem vēžiem vēderi vaļā.