LĪDZSKAŅU PĀRVEIDOJUMI RUNAS PLŪSMĀ

1. Runas plūsmā citu skaņu ietekmē valodas skaņas var pārveidoties. Šādas skaņu pārmaiņas atvieglina izrunu. Atšķirībā no vēsturiskajām skaņu pārmaiņām pozicionālās līdzskaņu pārmaiņas rakstos neatspoguļo.

  • Ja blakus atrodas balsīgs un nebalsīgs līdzskanis, tad otrā līdzskaņa ietekmē iepriekšējais tam izrunā pieskaņojas balsīguma ziņā.

Balsīgie līdzskaņi nebalsīgo priekšā izrunā kļūst nebalsīgi, piemēram, vārdos glābt (b - p), rags (g - k), gāzt (z - s), domīgs (g - k).

Balsīgie līdzskaņi vārda beigās balsīgumu nezaudē, piemēram, tagad, grib, kož, ved.

Nebalsīgie līdzskaņi balsīgo priekšā izrunā kļūst balsīgi, piemēram, vārdos apgalvot (p - b), atgādāt (t - d), nesdams (s-z), trešdiena (š - ž), vilkdams (k - g).

2. Ja vienā zilbē blakus atrodas divi līdzskaņi, tie zināmos gadījumos izrunā saplūst, veidojot citu līdzskani.

2.1. Līdzskaņi t un d var izrunā saplūst ar līdzskani s, izveidodami līdskani c, piemēram, vārdos klints, telts (ts - c), sirds, kāds, trīspadsmit (ds - c).

2.2. Līdzskaņi š vai ž var izrunā saplūst ar līdzskani s, izveidodami līdzskani š, piemēram, vārdos plašs, košs (šs - š), spožs, mežs (žs - š).

 

3. Līdzskaņu k, g priekšā līdzskanis n izrunājams ar paceltu mēles pakaļējo daļu, piemēram, vārdos bungas, runga, tanks, slinkums. Pareizā izrunā kļūdās augšzemnieku dialekta pārstāvji, kuri neievēro šo pozicionālo pārveidojumu.

  pareizi nepareizi
runga runga         runga
bungas bungas bungas
kungs kungs         kungs

 

4. Aiz īsiem patskaņiem a, e, i, u līdzskanis v un līdzskanis j tai pašā zilbē izrunā kļūst līdzīgs patskanim un kopā ar iepriekšējo patskani veido divskani, piemēram, vārdos savs (av - au), sev (ev - eu), zivs (iv - iu), klajs (aj - ai), lej (ej - ei), šuj (uj - ui). (Sal.: sevis, klajums.)

 

5. Dažkārt izlokšņu ietekmē nepareizi izrunā līdzskaņu savienojumus ns, ņš, ls, ļš, tos pārveidojot par nc, ņč, lc, ļč, piemēram, suns [sunc], viņš [viņč], gals [galc], zaļš [zaļč]. Literārajā izrunā šādi pārveidojumi nav pieļaujami.

  pareizi nepareizi
suns [suns] [sunc]
viņš [viņš] [viņč]

 

6. Arī izrunā saglabājams patskanis i vārda galotnē, un nav vēlami tādi līdzskaņu pārveidojumi kā Jānītis - [jānīc], pulkstenis - [pulkstens].

 

7. Daudzās augšzemnieku izloksnēs nav fonēmu [ķ], [ģ], [ņ], [ļ]. To vietā parasti lieto palatalizētus jeb mīkstinātus līdzskaņus [k'], [g'], [n'], [l']. Augšzemnieku dialekta pārstāvjiem ir īpaši jāvingrinās, lai iemācītos izrunāt mīkstos līdzskaņus [ķ], [ģ], [ņ], [ļ].

 

8. Ātrā runā vērojama konsnantisku zilbju pārvēršana vokāliskās zilbēs. To panāk ar patskaņa [i] iespraudumu starp skaneni (līdzskaņi l, ļ, m, n, ņ) un sekojošo troksneni [s], piemēram, vārdi kakls, putns, nikns tiek runāti [kaklis], [putnis], [niknis].