IKDIENAS RUNAS ĪPATNĪBAS

Ikdienas runa lielā mērā nosaka cilvēku savstarpējo attiecību kultūru. Vārdiskas saskarsmes kontaktu rašanā jāievēro uzvedības noteikumu kopums jeb etiķete. Katrai tautai ir raksturīgi noteikti uzvedības paradumi, kas, piemēram Jāievēro ģimenē. Dažādās iestādēs, kultūras un sporta pasākumos, satiksmes līdzekļos saskarsmē ar viena vecuma un dažāda vecuma personām, ar viena dzimuma un pretēja dzimuma pārstāvjiem, ar citu tautību cilvēkiem jāatceras sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas.

Personas runas kultūru ikdienā atspoguļo prasme sveicināt, pieklājības vārdu lietošana, uzrunas formu izvēle, runas satura saistība ar konkrētā situācijā pieņemamiem žestiem, mīmiku un pozu, runas partnerim piemērotu vārdu un izteicienu lietošanu.

Pirms vārdiskas sazināšanās runātājs domās pat neapzināti novērtē sarunbiedra vecumu, radniecības pakāpi, zina, ko un kāpēc vēlas teikt, cik ilga varētu būt saruna, kādas ir attiecības ar sarunas partneri.

 

Ikdienas runas īpatnības:

1) vienkāršāks, brīvāks valodas skanējums, sarunvalodas vārdu iesaistījums;

2) dialoga forma, kuru nosaka pats sazināšanās process. Balss intonāciju papildina runātāja mīmika, žesti, arī poza. Bieži vien izlaisti teikuma locekļi pat teikuma daļas, kā arī nereti pietrūkst vai nu teikuma sākuma, vai nobeiguma.

3) pārsvarā vienkāršākas teikuma konstrukcijas nekā rakstu valodā, lai runātājs ātrāk un koncentrētāk varētu izteikt domas;

4) samērā bieži sastopamas uzrunas konstrukcijas, savrupinājumi, iespraudumi, vienlīdzīgi teikuma locekli, vārdu atkārtojumi, izsauksmes vārdi, partikulas, deminutīvi, frazeoloģiski izteicieni, kas runai piešķir dažādu nokrāsu, palīdz atklāt runātāja noskaņojumu;

5) vārdu lietojums ne tikai tiešā, bet arī pārnestā nozīmē. Izloksnes īpatnības;

6) barbarismu, žargonismu, reizēm arī vulgārismu iesaistīšana;

7) sarunas sākumā bieži vien doma tiek izteikta neprecīzi, vēlāk labota, papildināta;

8) atkārtojas jēdzieniski tukši vārdi vai vārdu savienojumi, piemēram, saka, vispār, vai ne, reizēm atsevišķas skaņas (mm, ē);

9) sastopami zemteksti.

Protams, ikdienas runai piemīt dažādas nianses. Piemēram, saruna ar ārstu vai skolotāju atšķirsies no dialoga ar klases biedru.