VĀRDU SAVIENOJUMI AR SAKĀRTOJUMA ATTIEKSMI STARP KOMPONENTIEM JEB VĀRDVIRKNES

 

Sakārtojuma attieksme starp komponentiem ir vārdu savienojumos, kas nosauc vairākas dažādas vai arī vairākas vienādas, patstāvīgas, paralēli eksistējošas, savā starpā relatīvi neatkarīgas īstenības parādības. Vārdi, kas veido sakārtotus savienojumus jeb vārdvirknes, lielākoties pieder pie vienas vārdu šķiras - visbiežāk tie ir lietvārdi, īpašības vārdi vai darbības vārdi. Atsevišķos komponentus vārdvirknē var saistīt saikļi.

Atkarībā no tā, vai vārdvirkni veido dažādi vienas vārdu šķiras vārdi vai viens un tas pats vārds, izšķir divus vārdvirkņu tipus: blīvējumus un divkāršojumus.

Blīvējums ir sakārtots vārdu savienojums, ko veido vairāki dažādi lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi vai citi pilnnozīmes vārdi. Lietvārdi savā starpā ir saskaņoti locījumā, īpašības vārdi (atkarībā no attiecīgā lietvārda) locījumā, skaitlī un dzimtē, darbības vārdi - personā un skaitlī. Komponentu skaits šādos savienojumos nav ierobežots.

Bet tomēr liekas, ka kalni, koki, puķes savilktos sevī un gaidītu.

Visur bija kārtība, spodrība, pilnība un tomēr viņai likās, it kā visur kaut kā trūktu.

To neskar vētras vairs, tam sapņu nava,

Vien šalko vēsais, bālais, sausais sniegs.

Ziedoņa reibums jau pārgājis; skurbuma troksnis jau norimis. Viss tapis nopietnāks, dziļdomīgāks, sapratīgāks.

Divkāršojums ir sakārtots vārdu savienojums, ko veido kāds pilnnozīmes vārds (visbiežāk lietvārds, īpašības vārds vai darbības vārds) un šā paša vārda atkārtojums, parasti tai pašā formā. Divkāršojumi ļoti izplatīti mūsu klasiskajās tautasdziesmās, bet nav sveša parādība arī mūsdienu valodā. Divkāršojumus lieto galvenokārt stilistiskos nolūkos kā prozas, tā vēl jo vairāk - dzejas valodā. Daiļliteratūras valodā nereti lieto arī trīskāršojumus; savienojumus ar vairāk nekā trim komponentiem sastop reti.

- "Nē, gulēt, gulēt, tas ir labākais pēc šāda brauciena! " Roplains atteica un nopūta sveci.

Liela, liela Raudupēs saimniecība, grūti, grūti Raudupietei bez saimnieka iztikt.

Tik jaunam, jaunam būt!

Nafta, nafta - tu esi zelts un jahta, un zīdā ietinies glāsts, tu esi izmisums, bēdas, tu esi lāsts.

Tālāk, tālāk

Un tālāk

Lido šī dziesma par pasāta vēju.

Sastopamas arī paplašinātas vārdvirknes; tās rodas, vienkāršas vārdvirknes komponentus papildinot ar vārdiem, kas šos komponentus tuvāk apzīmē.

Zemes zāle, purva stiebri, sīkie zari

Cauri sniegiem, cauri vētrām saulei pretim laužas.

Šī vasara - šī vasara - man sirdī iekritusi kā karsta laimes asara, ko debess raudājusi.

Tavu prieku, tavu prieku. Kas nu bija ķēniņam!

 

 

Vārdvirkņu izveide un lietojums

Vārdvirknes veido pēc satura līdztiesīgi vārdi. Parasti tie ir vienādi pēc formas un pieder pie vienas un tās pašas vārdšķiras, bet ne vienmēr.

Nevēlamas atkāpes rodas, ja vārdvirkņu locekļi ir vienādi pēc formas, bet nevienlīdzīgi un nesaistāmi pēc satura (nozīmes) . Piemēram,

Aitas un bara instinkts;

nodarīt zaudējumus gan meža faunai, gan individuālajam sektoram;

uzbūvēt kotedžas ar labierīcībām un saimniecības ēkām u. tml.

Konstatētas atkāpes ģints un sugas jēdzienu izpratnē - to savstarpēja pielīdzināšana:

pasaules un krievu klasika;

Dizaineru un kuldīdznieku sadarbība kļūst plašāka;

izmantot bišu produktus medicīnā un stomatoloģijā u. tml.

Minētās vārdvirknes nav precīzas - tajās sakārtojumā saistīti pēc apjoma dažādu jēdzienu nosaukumi. Labojot parasti atstājams plašākā jēdziena nosaukums (bara instinkts; pasaules klasika u. tml.); šaurākā jēdziena nosaukumu var piesaistīt kā precizējumu (izmantot medicīnā, it īpaši stomatoloģijā u. tml.) .

Ja blakus ir divi nevienlīdzīgi, bet vienādi funkcionējoši apstākļi, tie ir saistāmi ar vienojuma saikli, bet nav atstājami šķietamā pakārtojuma saistījumā:

ilgi daudz dzert;

daudz pamatīgi strādāt u. tml. Pareizi: ilgi un daudz dzert, daudz un pamatīgi strādāt.

Starp vārdvirkņu locekļiem nedrīkst būt nemotivētas atšķirības skaitlī. Piemēram, ja uz vārdvirkni attiecināms vietniekvārds katrs, visiem rindas locekļiem jābūt vienskaitlī; jālabo:

Mazāko darbu veikšanā varētu iekļauties katrs uzņēmums, iestāde, saimniecības, ikviens sava rajona patriots.

Vienlīdzīgos teikuma locekļus aiz vispārinātāja vārda nav ieteicams lietot dažādās formās:

Mūsu audzēkņi "izmēģinājuši roku" tādās unikālās celtnēs kā Rundāles pils, Doma baznīca, arī kinoteātrī "Rīga" un Operas un baleta teātrī. Ieteicams visus vienlīdzīgos teikuma locekļus lietot nominatīvā: pils, baznīca, arī teātris.

Ja vienlīdzīgie locekļi ir pakārtoti kādam vārdam teikumā, tiem jāpakļaujas šī vārda prasībām. Piemēram, pie darbības vārda organizēt jālieto akuzatīvs; jālabo papildinātāju forma teikumā: . . studentu kluba galvenais uzdevums - jaunatnes audzināšana. Diskusijas, tikšanās un tematiskie sarīkojumi, dažādas ekskursijas, izbraukumi, koncerti, deju vakari un daudz citu pasākumu organizē kluba padome. Pareizi: organizē ekskursijas, izbraukumus, koncertus un daudz citu pasākumu.

Ja vienlīdzīgos teikuma locekļus grib vienā un tajā pašā laikā pakārtot diviem dažādiem vārdiem, tad ir jābūt pārliecinātiem, ka abiem vārdiem ir vienāda saistāmība. Teikumā Ciema iedzīvotāji aicināti jautājumus un ierosinājumus iesūtīt laikraksta redakcijai vai iemest šim nolūkam iekārtotajās vēstuļu kastītēs vienlīdzīgie teikuma locekļi jautājumus un ierosinājumus ir pakārtoti darbības vārdam iesūtīt, bet (bez papildinājuma rakstveidā vai tml.) nav saistāmi ar darbības vārdu iemest.

Ja aiz vispārinātāja vārda seko palīgteikums, arī tajā vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem ir jābūt vajadzīgā formā. Ir jālabo teikums Ar gripu var inficēties arī no priekšmetiem, kurus lietojis slimnieks: mutautiņi, dvielis, trauki utt. Priekšmetu nosaukumiem jābūt datīvā.

Svarīgs valodas prakses jautājums ir tā sauktie defissavienojumi, kas pēdējā laikā it sevišķi ieviešas. Tie bieži ir kalkēti. Pret tādiem ir vērsies J.Endzelīns. Daudzi no tiem ir dzīvi vēl tagad: tie jālabo. Piemēram, nevēlams kalks ir defissavienojums izstāde - pārdošana; ir dažādi ieteikumi tā labošanai: izstāde un pārdošana, izstāde ar pārdošanu, komercizstāde pēc analoģijas ar komerckorespondence. Tiek lietoti arī defissavienojumi izsole - tirgus, skate - tarifikācija, luga - spēle u. c. Endzelīns ir ieteicis vārdkopu spēļu luga.

Dažādu iestāžu un nozaru nosaukumos restorāns - ēdnīca, konditorejas - kulinārijas izstrādājumi; fizikas - ķīmijas skolotājs u. tml. defises vietā lietojams saiklis un.

Kalkētie defissavienojumi ir atveidojami ar latviešu valodas līdzekļiem; piemēram, instrumentāli vokāls ansamblis latviešu valodā ir vārdkopa (nevis defissavienojums, kā krievu valodā).

Defissavienojumu lietošanu sarežģī tā sauktā vienotājdomuzīme - tā ir atļauta:

Maskavas - Pēterburgas dzelzceļš,

Rīgas - Pleskavas šoseja u. tml.

Defisi ieteikts likt profesiju nosaukumos, ko veido divi vārdi - amatu vai profesiju nosaukumu sakārtojumā: šoferis - ekspeditors, šuvēja -motoriste u. tml.