Nepilnīgas konstrukcijas un to precizēšana

 

Nepilnīgas konstrukcijas ir divējādas: 1) paplašināmas konstrukcijas un 2) konstrukcijas ar elipsi (nemotivēti izlaistu teikuma locekli). Paplašināmās konstrukcijās semantiski nepieciešams kāds loceklis; konstrukcijās ar elipsi kāds loceklis, komponents ir nemotivēti izlaists, nav minēts, un konstrukcija no tā cieš; izlaistais loceklis ir atjaunojams un iesaistāms konstrukcijā. Konstrukciju pilnīgošanu nosaka saturs un konteksts.

Paplašināmas ir vārdkopas. Piemēram, objekts var būt neprecīzs:

Apstrādāt kuģi pirms termiņa - ieteicams: apstrādāt kuģa kravu pirms termiņa.

Atstāt valsts transportu dzīves vietā. Labāk: atstāt valsts transporta līdzekli dzīves vietā.

Teikumā: Silta rīta saule un nogurdinošais nakts gājiens prasīja iestiprināties, kādēļ lielākā daļa ceļotāju iekoda brokastis. Darbības vārds prasīt viens pats pēc satura ir nepietiekams - to varētu aizstāt ar vārdkopu radīt nepieciešamību, to paplašinot: radīt nepieciešamību iestiprināties. Varētu arī mainīt satura nianses un izmantot vārdkopu radīt apetīti vai tml.

Dažkārt precizējuma nepieciešamība atklājas tikai teikumā, piemēram:

Grupās izvietotās vaska figūras latviešu tautas tērpos attēloja dažādus darbus. Ieteicams: attēloja dažādas darbu norises.

Elipse ir vārdu izlaidums runā. Parasti elipsi skaidro kā tādu izlaidumu, kurā viegli iedomāties izlaisto elementu pēc konteksta vai situācijas. Elipse skaidrota arī kā stilistiska figūra, kas tekstu dara izteiksmīgu, dinamisku; elipse balstās uz sarunvalodas sintakses parādībām un rāda konstrukciju strukturālo "nepilnību" salīdzinājumā ar analogu konstrukciju "pilnu uzbūvi" rakstu valodā.

Elipse konstatēta vārdkopās un teikumos. Tai ir pakļauti gan patstāvīgo vārdšķiru vārdi, gan arī palīgvārdi.

Patstāvīgo vārdšķiru vārdu elipse konstatēta vārdkopās. Vārdkopas ne vienmēr realizējas pilnā veidā - var tikt izlaists gan vārdkopas atkarīgais, gan centrālais komponents.

Sarunvalodā dažkārt tiek lietota vārdkopa veicas ar gurķiem, bet neitrālā un oficiālā runā labāk teikt veicas ar gurķu audzēšanu. Teikumā: Reizē ar herbicīdiem rudziem jālieto pretveldres preparāti, kas nodrošina stabilu ražu labāk veidot vārdkopu rudzu audzēšanā.

Sarunvalodas lietojums konstatējams gadījumos, kad kādas organizācijas, iestādes u.tml. nosaukums lietots metonīmiski pārnestā nozīmē:

Sapulcēšanās plkst. 11.45 pie caurlaides. Pareizi: caurlaides telpā.

Vasarā jāatceras, ka parks arī regulāri jāpļauj. Pareizi: parka zāliens.

Retumis teikumā atstāts tikai vārdkopas atkarīgais īpašības vārds - būtu vēlama pilna vārdkopa:

Kuriozi risinājās Ķīnas sieviešu basketbola meistarsacīkšu spēlē. Ieteicams: kuriozi gadījumi, starpgadījumi vai tml.

Viņa kolektīvā ieguva lietišķu autoritāti. Ieteicams: lietišķa cilvēka, lietišķas darbinieces autoritāti.

Līdzīgi vērtējama sarunvalodas vārdkopa: visus spēkus veltīt tikai vienam - tā precizējama: tikai vienam mērķim.

Biežāk nekā centrālais komponents tiek izlaists vārdkopas atkarīgais komponents. Var tikt izlaists pārvaldīts, retāk saskaņots vai piekļauts atkarīgais komponents.

Elipse pārvaldījumā:

Bieži vien platmaļu malas vai nu zaudē (izlaists: formu), vai arī vēlamies izveidot tām jaunu formu;

Saimniecības mājā dzīvojošiem pensionāriem vasarā izremontēs (izlaists: veco) vai arī uzcels jaunu kūti;

Reizēm nav no kā pieprasīt (izlaists: atbildību) par trūkumiem;

Prasība ir, lai padarītu (izlaists: darbu) kvalitatīvi.

Sarunvalodā bieži tiek lietots darbības vārds nodot bez atkarīgā komponenta ekspluatācijā: nodot dzīvokļus, nodot ēkas u. tml. Šis lietojums ir uzskatāms par pieņemamu. Bet lietvārda lokatīvs domās noteikti nepieciešams pie darbības vārda dalīties teikumā:

Par praktisko medicīnas vienību nozīmi lūdzu dalīties P. Stradiņa Republikas klīniskās slimnīcas vecāko māsu.

Teikumā: X dalījās domās par preses materiāliem izlaists instrumentālis - personas nosaukums: domās dalās ar kādu personu.

Ģenitīvs tiek izlaists vārdkopās:

Sabiedriskie (izlaists: grāmatu) izplatītāji ir tie cilvēki, kam grāmatu tirdzniecības darbinieki saka vislielāko paldies;

Pansionātam "Rūķīši" vajadzīga apkopēja darbam (izlaists: vasaras) sezonā;

peldošie (izlaists: transporta) līdzekļi u.tml.

Dažkārt lietvārda ģenitīvs izlaists terminoloģiskās vārdkopās:

Nodarbībās viņa iesaista pirmsskolas (izlaists: vecuma) bērnu vecākus.

Sastopama arī elipse saskaņojumā - izlaists īpašības vārds vai tā aizstājējs:

Mehanizatori, laukkopji un (izlaists: citi) speciālisti pirmo nosauca priekšsēdētāja vārdu;

Izlases sējai ir (izlaists: labvēlīgi) apstākļi.

Nav ieteicams izlaist atkarīgo komponentu tradicionālā, frazeoloģismam tuvā vārdkopā, piemēram:

Moda piespieda bremzi, un mašīna (izlaists: vienā) rāvienā apstājās putekļainajos oļos ielas malā.

Piekļautie locekļi parasti ir visai brīvi, brīvāki par pārvaldītajiem gan pēc formas, gan pēc nozīmes, tāpēc atkarīgā komponenta elipse piekļāvumā sastopama visai reti. Piemērs piekļautā komponenta elipsei:

Būtu lūgums (izlaists: iesaistīt) vairāk vidējā medicīniskā personāla vienību sastāvā. Būtu vēlams mainīt vārdu kārtu: iesaistīt vienību sastāvā vairāk vidējā medicīniskā personāla.

Konstatēta arī elipse vienkārša teikuma struktūrā. Galvenokārt tā ir elipse gramatiskajā centrā. Var būt izlaists gan teikuma priekšmets, gan izteicējs:

Nodaļā (izlaists: darbinieki) tikai rosās;

Svētavots pašlaik (izlaists: ir, atrodas) bēdīgā stāvoklī.

Īpaši bieži konstatēta izteicēja elipse:

Kultūras darbinieku seminārā (izlaists: notiek) bibliotēku sekcijas nodarbības.

Nav ieteicams arī viens pats palīgdarbības vārds:

Ātrāk nekā bija solīts tikušas (izlaists: piegādātas) zaļās un vitamīniem bagātās jauno bietīšu lapas.

Izteicējs var būt izlaists arī salikta teikuma daļā:

Kad lietus lija spēcīgāk, viņi sabēga zem brezenta, bet, tikko tas mitējās, visi atkal (izlaists: stājās) pie darba.

Sarunvalodā lietojumu ar elipsi var balstīt konteksts un situācija, bet, piemēram, publicistikā būtu vēlama lielāka skaidrība, tāpēc elipse pēc iespējas novēršama.

Var tikt izlaisti arī teikuma palīglocekļi, piemēram, piemēram:

Darba mūžs zem Inčukalna eglēm aizritējis divdesmit deviņiem (izlaists: kara dalībniekiem vai tml.), arī bijušajam partizānam Jānim Akmentiņam.

Var tikt izlaists arī patstāvīgs apstāklis; tad elipse skar informācijas precizitāti. Piemēram:

Viņa pieņemšanas laikus pārkārtoja tā, ka punkts vienu rītu (izlaists: nedēļā) atvērts no pulksten septiņiem.

Var tikt izlaista vesela vārdkopa, piemēram:

Gaidīti mākslinieki ir Liepājas uzņēmumos un iestādēs, kur to vadītāji ir ieinteresēti. Darbības vārds ieinteresēt nespēj realizēt savu nozīmi bez paplašinātāja; teikums nav pabeigts. Tas varētu būt (precizējot arī vārdu kārtu) : Mākslinieki ir gaidīti (viesi) tajos Liepājas uzņēmumos un iestādēs, kuru vadītāji ir ieinteresēti ar viņiem sadarboties.

Elipse var būt saistīta arī ar nevajadzīgu atkārtojumu. Piemēram:

Govis dos augstāku izslaukumu, un ar ganību zāli varēs iegūt vairāk piena. Varētu būt: Izmantojot ganību zāli, no govs varēs iegūt vairāk piena vai arī: Ēdot ganību zāli, govis dos vairāk piena.

Saliktā teikumā var tikt izlaisti atsevišķi komponenti vai pat viss gramatiskais centrs kādā daļā. Elipse padara neskaidru teikuma struktūru. Piemēram:

Priekštelpās izvietoti labāko darba darītāju portreti, (izlaists: minēti) viņu vārdi un uzvārdi;

Slepkava tūlīt pēc šāvieniem metās bēgt .. Vērās logi, sasaucās (kas?), kliedza (kas? - taču ne logi!), katrs kaut ko mēģināja ieteikt, visapkārt gaisā lidinājās bailes.

Saliktā pakārtotā teikumā elipse sastopama gan virsteikumā, gan palīgteikumā. Parasti tā ir tāda pati kā elipse vienkāršā teikumā:

Saruna ievirzās par turpmākajām publikācijām (izlaists: par to), kas būtu aktuāls, ko nedrīkst piemirst.

Jāprecizē teikums:

Mednieki izrāda lielu interesi, lai iegādātos viņiem vajadzīgos suņus. Virsteikumā būtu iesaistāms vārds, uz kuru attiecināma palīgteikums: .. interesi par to, kur iegādāties .. suņus.

Atsevišķos gadījumos virsteikumā vispār nav vārda, uz kuru būtu attiecināms palīgteikums:

Ir taču starpība, ja skolas pagalmā ar bumbu netīšām izsit logu, un tādu gadījumu, kad rūts izdauzīta ar slepus raidītu akmeni. Labojot jāmaina palīgteikuma veids: Ir taču starpība starp gadījumu, kad .. logs izsists netīšām ar bumbu, un tādu gadījumu, kad rūts izsista ar slepus raidītu akmeni.

Palīgteikumā var būt nemotivēti izlaists teikuma priekšmets kopā ar saitiņu:

Nupat atveda pāris kastītes un paziņoja, ka (izlaists: tās ir) pēdējās. Šāda elipse vērojama sarunvalodā.

Sastopama arī nepieciešamu palīgvārdu elipse. Var būt izlaists saiklis, prievārds, saitiņa, palīgdarbības vārds.

Saiklis un vārdvirknēs reizēm tiek aizstāts ar defisi vai vienotājdomuzīmi (rakstītā tekstā) :

Gandrīz katrs no mums bērnu dienās ir spēlējies pircējos - pārdevējos.

Saiklis (un, vai) bieži nemotivēti izlaists virknēs ar vienojuma attieksmi starp komponentiem:

augļu ogu sulas;

sporta bāzu noslogošana svētdienās, brīvlaikos;

devītās vienpadsmitās klases - iespējams: no devītajām līdz vienpadsmitajām klasēm vai arī devītajām un vienpadsmitajām klasēm;

katrs trešais ceturtais no dalībniekiem - iespējams: trešais un ceturtais vai arī trešais vai ceturtais.

Nemotivēti izlaists saiklis virknē ar pretstata attieksmi starp komponentiem:

Plaša goda istaba, daudz istabas augu, grāmatas .. ne smukumam turētas, dzīvei. Te iederas: bet.

Nemotivēta saikļa elipse saliktu teikumu var padarīt grūti saprotamu:

Laikrakstā "Sports" regulāri tiek publicēti materiāli par Vecmīlgrāvja peldbaseinu, kas uzstādīts nedarbojas. Ieteicams: kas ir ierīkots, bet nedarbojas.

Konstatēta arī nemotivēta pakārtojuma saikļa vai saikļa vārda elipse palīgteikuma ievadījumā:

Tā ir mehanizatoru vaina - (izlaists: ka) šoziem daudz barības ar zemu kvalitāti.

Saiklis var būt izlaists arī teikuma sākumā:

Neļausit strādāt manam zirgam, zudīs darba prieks arī man. Pieļāvuma palīgteikuma ievadījumā izlaists saiklis ja: Ja neļausit strādāt ..

Nemotivēti tiek izlaists arī prievārds - gan vārdvirknēs atkārtots prievārds, gan vārdkopās strukturāli nepieciešams prievārds. Piemēram, atkārtota prievārdu elipse vienlīdzīgu teikuma locekļu virknēs:

Biežas ir tikšanās ar speciālistiem, piemēram, grāmatas "Dārza puķes" autori Z. Gaili. Tāpat kulināri V. Kangari. Te izlaists prievārds ar.

Vārdkopas izveidi traucē nemotivēta prievārda elipse, piemēram:

Uguns, Mana sapņu māte, Es vēl matiem tevi tveru. Nav saprotams: ar matiem vai aiz matiem.

Nevēlama prievārdu elipse konstatēta arī paplašinātāju sastāvā:

Lopu ziemošanas sākumam būvbrigāde nepaguva sagatavot fermas, tāpēc pirmās dienas bija kļūmīgas. Pareizi: Līdz lopu ziemošanas sākumam..

Līdzīgi: Mājiniekiem finālā bija iekļuvuši Kuldīgas SCO tenisisti, šahisti un rūpnīcas "Kuldīga" dambretisti. Pareizi: No mājiniekiem.

Konstatēta arī nemotivēta saitiņas elipse teikuma gramatiskajā centrā. Saitiņu var izlaist sastata izteicējā (Diena silta. Man bail no tumsas), taču ne vienmēr. Piemērs nevēlamai saitiņas elipsei:

Katram cilvēkam dzīvē pienāk brīži, kad rokas nolaižas, kad grūti (labāk: ir grūti) un viens vairs nekā nevari.

Jālabo arī nemotivēta palīgdarbības vārda elipse izteicējā:

Durvis nebija aizslēgtas, bet aizdedzes atslēga izņemta. Līdzīgi arī: Sodīt vajag tikai tad, ja patiesi pelnīts;

Skolēnu sacensības jau nākamajā dienā atspoguļotas fotovitrīnā.

Labāk: atslēga bija izņemta; ja ir pelnīts; ir atspoguļotas (sacensības).