Konstrukciju kalki

Kalki ir pēc citu valodu līdzības darināti valodas līdzekļi; tiem raksturīga svešuma pazīme. Paraugs, pēc kura kalks ir veidots, ir svešs, veidošanas līdzekļi ir ņemti no dzimtās valodas. Kalki latviešu valodā ļoti plaši un samērā strauji ienāk un nostiprinās.

 

Vārdkopu kalki

Aizgūtajā vārdkopā var veidoties aizguvējvalodai netipisks nozīmes pārnesums, piemēram:

ņemt vārdu (lūgt vārdu),

ņemt pirmo vietu (iegūt pirmo vietu),

pacelt jautājumu (izvirzīt jautājumu),

pievest piemērus (minēt piemērus),

piegriezt uzmanību (veltīt, pievērst uzmanību),

stādīt jautājumu (izvirzīt jautājumu).

Labojot kalkētās vārdkopas, var saglabāt to pašu nozīmi, bet var arī to mainīt. Aizstājot centrālo komponentu, tiek mainīta atkarīgā komponenta forma un kopumā saglabāta kalkētās vārdkopas semantika, ja receptorvalodā atbilst tādas pašas nozīmes, bet citas formas vārdkopas:

cilāt jautājumus - runāt par jautājumiem;

iestāties par pirmo variantu - atbalstīt, ieteikt pirmo variantu;

iet uz līgumu - censties noslēgt līgumu;

izkrist no lomas - nenospēlēt lomu līdz galam;

novest līdz protestam - radīt protestu;

novest līdz lasītājam uzskatus - darīt uzskatus zināmus lasītājam, atklāt uzskatus lasītājam;

pakavēties pie jautājuma - runāt par jautājumu;

pāriet uz sistēmu ieviest - iekārtot sistēmu;

pieiet darbam ar neatlaidību - neatlaidīgi darīt darbu, strādāt;

piekopt fotogrāfa amatu - strādāt par fotogrāfu vai nodarboties ar fotogrāfēšanu;

piekopt politiku - nodarboties ar politiku;

pieskarties svarīgam jautājumam - runāt par svarīgu jautājumu;

pieturēties pie instrukcijas - ievērot instrukciju;

pieturēties pie plāna - pildīt plānu;

rakstīt uz rakstāmmašīnas - rakstīt ar rakstāmmašīnu;

sekot darbam - pārbaudīt, kontrolēt darbu;

slimot par kādu (it īpaši sporta sacensībās) - just līdzi kādam, vēlēties kāda uzvaru, panākumus;

saslimt ar tūrismu - ieinteresēties par tūrismu, sākt nodarboties ar tūrismu;

stāties pie celtniecības - sākt celtniecību;

vadīties no instrukcijas - balstīties, pamatoties uz instrukciju u.tml.

Vārdkopas ar lietvārdu virkne centrā:

virkne pasākumu, virkne operāciju, virkne iedzīvotāju, virkne klausītāju u.tml.; šis lietvārds pēc vajadzības būtu aizstājams ar lietvārdu vairums, ar īpašības vārdiem vairāki, daudzi vai apstākļa vārdu daudz.

Ir arī tādi semantiski sintaktiski vārdkopu kalki, kam latviešu valodā atbilst vārdkopas ar citu modeli un arī citu sintaktisko semantiku. Piemēram, aizgūtās vārdkopās krievu valodas ietekmē lietots nepārejošs darbības vārds tādos gadījumos, kad latviešu valodā jālieto pārejošs darbības vārds:

atgriezties pie sarunas - atsākt sarunu, turpināt sarunu;

iekļauties grafikā - ievērot grafiku;

iet uz augstiem rezultātiem - censties gūt augstus rezultātus;

iziet no datiem - spriest pēc datiem;

iziet no grūtībām - pārvarēt grūtības u.tml.

Atšķirība var izpausties arī teikuma līmenī - kalkēts teikums:

X saņem diplomu no Y rokām. Latviešu valodā būtu jālabo: Y pasniedz diplomu X-am.

Atkarīgais vārdkopas komponents (gan retāk nekā centrālais) var būt semantisks kalks. Piemēram:

pagarināt slimības lapu - pagarināt slimošanas termiņu;

spēlēt (sporta sacensībās) zemāk par savām spējām - spēlēt neatbilstoši savām spējām, sliktāk nekā spēj, var;

izejas dati - iepriekšējie, zināmie dati;

dienas kārtība - darba kārtība vai darba gaita;

labi patikt - ļoti patikt.

Dažkārt kalkētas vārdkopai aizguvējvalodā atbilst it kā otrādi apvērsts modelis:

apmaiņa ar pieredzi - pieredzes apmaiņa;

līgums par sacensību - sacensības līgums;

parakstīšanās uz laikrakstu - laikraksta parakstīšana, pasūtīšana;

slodze uz kombainu - kombaina slodze;

strādāt pie ganību iekārtošanas - iekārtot ganības u.tml.

Retāk sastopamas kalkētas vārdkopas, kurās abi komponenti ir sveši: sagult rokās ar nozīmi ‘atrasties (kāda) pārziņā’. Tad abi komponenti ir aizstājami ar citiem gramatiski un semantiski pieņemamiem. Tāda tipa kalkētās vārkopās abi komponenti ir leksiski cieši saistīti un latviešu valodai sveši, tāpēc tos varētu saukt arī par leksiski sintaktiskiem kalkiem. Daļa no tiem tuvojas frazeoloģismiem. Ar pilnu morfoloģisko paradigmu funkcionē kalkētas vārdkopas:

sevi (labi) atestēt - apliecināt savas spējas;

laist darbā - nodot ekspluatācijā;

pieņemt mērus - veikt pasākumus;

ražošanas rādītāji - darba rezultāti;

vesela rinda - ļoti daudz u.tml.

Vārdkopa jāpaplašina tādos gadījumos, kad donorvalodā kādam vārdam - vārdkopas komponentam - ir plašāka nozīme nekā receptorvalodā. Tad vārdkopā jāiesaista jauns komponents. Piemēram, vārdkopā atgriezties pie jautājuma darbības vārda atgriezties nozīmē ietilpst elements ‘no jauna, atkal’; adaptējot vārdkopu latviešu valodā, tajā jāiesaista attiecīgie vārdi:

atsākt jautājuma risināšanu - sākt jautājumu risināt no jauna;

kāpināt panākumus - gūt lielākus panākumus;

ņemt standartus - pievērst uzmanību standartiem u.tml.

Jauna komponenta nepieciešamību bieži nosaka atkarīgā komponenta forma:

pārvaldnieka vietnieks par autotransportu - pārvaldnieka vietnieks autotransporta jautājumos;

audzināšana uz tradīcijām - audzināšana tradīciju garā, atbilstoši tradīcijām.

Jaunu komponentu nepieciešamību nosaka gan centrālā komponenta nozīme, gan arī atkarīgais komponents ar tā formu. Piemēram:

Kuba gāja uz pirmo sešnieku - Kubas sportisti cīnījās par vietu pirmajā sešniekā;

atstādināt no traktorista pienākumiem - atņemt tiesības vadīt traktoru u.tml.

Vārdkopas tiek īsinātas vairākos veidos: atmetot centrālo komponentu un vārdkopu pārveidojot, atmetot atkarīgo komponentu vai atrodot vispār citu analogu vārdkopu. Var īsināt visu tipu vārdkopas.

Kalkētās vārdkopās latviešu valodā mēdz būt lieki centrālie komponenti sastāvā, vidū u. tml.:

Mākslinieku delegācijas sastāvā ir arī mūsu jauno mākslinieku pārstāvji. Pietiek: .. delegācijā.

Kalkētā vārdkopa labākais kaimiņu vidū latviešu valodā aizstājama: labākais no kaimiņiem.

Lieks atkarīgais komponents konstatēts vārdkopās, kas veidotas pēc sveša modeļa; kāds atkarīgais komponents ir kļuvis lieks - to var atmest. Tādas ir vārdkopas:

izpildīt grāmatveža vietu - strādāt par grāmatvedi vai aizstāt grāmatvedi;

izvirzīt jautājumu priekšplānā - izvirzīt (svarīgu) jautājumu;

izvirzīt pretenzijas iestādes adresē - izvirzīt pretenzijas iestādei;

ierādīt jautājumam vietu savā runā - runāt par jautājumu;

interese no deputātu puses - deputātu interese;

cilvēki savā vairumā - vairums cilvēku u.tml.

Latviešu valodas vārdi attiecīgajās vārdkopās ir nozīmes ziņā ietilpīgāki; bieži, aizstājot vārdkopas, tiek mainīta arī to uzbūve.

Kalkētās vārdkopas var arī tieši neīsināt, bet aizstāt ar citām atbilstošām īsākām vārdkopām:

nostādīt bīstamā stāvoklī - pakļaut briesmām;

pavadīt sevi ar klavierēm - pašam spēlēt klavierpavadījumu;

tēlot no sevis poliglotu - izlikties par poliglotu u.tml.

Kalkētas vārdkopas var likvidēt divējādi: aizstāt tās ar vārdiem vai vispār atmest kā liekas. Ir tādas kalkētas vārdkopas, kuru komponentu nozīmes var aizstāt ar vienu vārdu. Aizstājējā vārdā ir visi tie paši nozīmes elementi, kas svešajā vārdkopā:

apmainīties ar vēstulēm - sarakstīties;

būt lietas kursā - orientēties;

ekonomiski apieties - ekonomēt;

iziet no ierindas - sabojāties;

pieņemt mērus - 1) sodīt, 2) rīkoties;

stāties savās tiesībās (par gadalaiku) - iestāties: Pēc trim dienām savās tiesībās stāsies pavasaris. Jaunais gads stājies savās tiesībās;

uzlikt par pienākumu - uzdot;

darba sardze - darbs;

iesniegums par aiziešanu - atlūgums;

izejamā diena - brīvdiena;

uzbrūkošs raksturs - kaujinieciskums.

Latviskais adekvāts var būt pilnīgi atšķirīgs:

pirmajā laikā - sākumā: Pirmajā laikā viņiem klājās grūti;

pirmajā pēckara laikā - tūlīt pēc kara;

skata punkts - viedoklis: Savu skata punktu šai tēmai bija atradusi arī Mirdza Kļava Mūsmāju tēlojumos.

Kalkētas vārdkopas bieži līdzinās tradicionālām formulām, tikai, protams, latviešu valodā tās ir svešas:

ar pilnu pārliecību - droši;

ar pilnām tiesībām - pamatoti;

sakarā ar to - tāpēc;

pa svaigām pēdām - tūlīt, nekavējoties;

viņu skaitā - arī: bija ieradušies visi, viņu skaitā ceha strādnieki;

sev par aizbildinājumu - aizbildinoties: Darbinieki visi kā viens sev par aizbildinājumu teica, ka ēdnīcai esot slikts šefpavārs;

sakarā ar slimību - slimības dēļ u.tml.

Kalkētās vārdkopās var apšaubīt kāda komponenta klātbūtni, bet gluži par lieku šādu komponentu tomēr nedrīkst uzskatīt - reizēm tas tomēr latviešu valodā ir atveidojams ar kādu samērā vājas nozīmes vārdu, piemēram, būt savu uzdevumu augstumos vārds augstumos būtu aizstājams ar apstākļa vārdu labi vai pat ar vārdkopu ļoti labi: ļoti labi veikt savus uzdevumus.

Vārdkopas visā drīzumā, īsumā, kailumā, nopietnībā (pēc vācu in aller kürze parauga) latviešu valodā var tikt veidotas gan vienkārši ar drīz, nopietni, vai arī gluži īsi, itin (visai) drīz; gluži nopietni u.c. Nevēlams lietojums diemžēl konstatēts arī mūsdienu valodā: Brigāde sāk visā nopietnībā apdraudēt pirmās vietas īpašniekus.

Kalkētas vārdkopas var arī pilnīgi atmest, ja receptorvalodā tām attiecīgajā kontekstā nav nekādas nozīmes. Tādas, piemēram, ir vārdkopas personīgā pieredzē, šajā sakarībā, tajā skaitā u. tml.: Pagājušā gadā mūsu zemnieki personīgā pieredzē varēja par to pārliecināties; Šajā sakarībā nepieciešams C vitamīns; Viņš ir strādājis dažādos mūsu zemes zivju rūpniecības baseinos, tanī skaitā arī Tālajos Austrumos. Minētās vārdkopas ir liekas un labā stilā nav lietojamas.

 

Daļēji brīvu vārdkopu kalki

Daļēji brīvo vārdkopu tips ir formālās vārdkopas. Tās ir visai izplatītas un tiek arī aizgūtas. Ne visas aizgūtās formālās vārdkopas atbilst receptorvalodas sistēmai un ir vēlamas vai pieņemamas. Daļa no tām ir precizējama. Konstatētas kalkētas verbālas vārdkopas, 1) kurām receptorvalodā atbilst ar vārdkopas otro komponentu derivatīvi saistīts verbs, kam ir tā pati rekcija vai arī cita orientācija, un 2) kurām atbilst pilnīgi cits vārds. Tātad nevēlamas formālas vārdkopas receptorvalodā ir īsināmas, visbiežāk likvidējamas aizstājamas ar vienu vārdu. Tā kā tās ir verbālas vārdkopas, tās tiek aizstātas ar verbu.

Ar verbu aizstājami un tādā pašā saistāmībā lietojami formālu vārdkopu kalki

uzlikt akcentu - akcentēt;

dot apmācību - apmācīt;

nodot balsi - balsot;

taisīt dāvanu - dāvināt;

nest dienestu - dienēt, būt dienestā;

likt sākumu - iesākt, sākt;

dot koncertu - koncertēt;

ņemt kontrolē - kontrolēt;

iznest lēmumu - nolemt;

izvest pārrunas - pārrunāt;

ņemt dalību - piedalīties;

ņemt līdzdalību - piedalīties;

izvest remontu - remontēt;

savest kārtībā - sakārtot;

paņemt startu - startēt;

nodot ziņojumu - ziņot u.tml.

Daži piemēri ar neliterārajām analītiskajām vārdkopām: Nekādu dāvanu mammai mēs abi šoreiz netaisīsim; Bet mēs dienestu izpildām kārtīgi; .. sportists uztraukumā slikti paņēma startu ..

Daļai kalkēto formālo vārdkopu receptorvalodā mainās sintaktiskā semantika, veidojas citas subjekta un objekta attieksmes un cita saistāmība, piemēram, kalkētai vārdkopai darboties no diktāta pozīcijām latviešu valodā atbilst verbi diktēt, uzspiest - atšķirībā no vārdkopas verba tie ir transitīvi. Kalkētām vārdkopām iziet apskati, iziet pārbaudi, iziet atestāciju ir subjekta orientācija, bet atbilstošas nozīmes aizstājējiem verbiem pārbaudīt, atestēt (ko attiecīgi lieto pasīvā) ir objekta orientācija.

Arī formālo vārdkopu kalkus, kam atbilst pilnīgi citi, ar vārdkopu derivatīvi nesaistīti verbi, receptorvalodā lieto gan ar tādu pašu subjekta un objekta orientāciju kā donorvalodā, gan arī ar atšķirīgu. Ar tādu pašu: griezt nost (par prēmijām) - atņemt; ņemt bruņojumā - izmantot ; nākt priekšā - gadīties; nākt pie slēdziena - secināt; savest kārtībā (par mašīnu) - izremontēt, turēt atmiņās - atcerēties, atminēties u.tml. vietā, piemēram: tādu es šo republiku turu savās atmiņās .. u.tml. Ar atšķirīgu subjekta un objekta orientāciju lietojams: spert soļus - rikoties u.tml.

 

Neīstu vārdkopu (kvazivārdkopu) kalki

Ir arī tādi aizgūti veidojumi, kurus grūti nosaukt par pilntiesīgām vārdkopām. Tās veidotas pēc donorvalodai tradicionālas konstrukcijas. Sis tips ir robežparādība starp morfoloģiskajiem un sintaktiskajiem kalkiem. Tās var balstīt verbs, nomens, adverbs. Visvairāk sastopamas kalkētas kvazivārdkopas ar verbu. Piemēram, tāda ir vārdkopai līdzīga formula ko spēj: Savējie arī centās ko spēja. Latviešu valodā tai varētu atbilst formula cik spēj vai adverbs ļoti. Formulu neko teikt lieto ar nozīmi 'patiešām': Neko teikt, gatavošanās čempionātam vieš cerības.

Uz nomena balstās formulas šajā plānā - latviešu valodā tai atbilst šajā ziņā; citas starpā - atbilst starp citu; to skaitā - atbilst starp tiem, piemēram: Daudz šajā plānā jau paveikts; .. cita starpā kritizēta ari stikla šķiedras rūpnīcas .. nepievilcīgā apkārtne. Viņai bija daudz grāmatu, to skaitā arī dzejoļu krājumi.

Konstatētas kalkētas formulas ar adverbu atpakaļ (angļu ago līdzīgā lietojumā) - šis adverbs ir desemantizējies un tiek lietots ar prievārdu pirms, priekš nozīmi: gadu atpakaļ, nedēļu atpakaļ u.tml., kā arī ir pilnīgi lieks: sen atpakaļ. Priekšā tiek lietots prepozīcijas no vietā: Vai neērti autoritāšu priekšā? Pareizi: neērti no autoritātēm. Tiek lietots arī adverbs agrāk kopā ar substantīva datīvu: Gadam agrāk (pareizi: pirms gada) bija nodota otrā māja.. Sveša ir formula maz kas (lietots ar nozīmi daudz ko) : Maz ko cilvēks var gribēt.

 

Vienkārša teikuma kalki

Par vienkārša teikuma kalkiem uzskatāmi galvenokārt dažāda veida gramatiskā centra kalki. Arī teikumu kalkos, tāpat kā vārdkopu kalkos, bieži ietilpst semantiskie kalki (pēc citas valodas parauga pārņemta vārda nozīme), piemēram, vienkārša teikuma gramatiskajā centrā saruna skar ietilpst semantiskais kalks skart:

Mūsu saruna skāra darbu. Attiecīgais gramatiskais centrs ir aizstājams ar darbības vārdu runāt: Mēs runājām par darbu.

Kalkēšana visbiežāk ir saistīta tieši ar izteicēju, piemēram:

Viņu rindās būs basketbolisti, kuru vārdi pārsoļojuši mūsu mazās republikas robežu.Šajā teikumā izteicējs ir kalks, tas aizstājams ar citu: ir pazīstami ārpus robežām.

Tiek aizgūtas īpatnējas, svešas donorvalodas konstrukcijas, kas pastāv kā noteiktas tradicionālas formulas un kam receptorvalodā jāmeklē pēc nozīmes atbilstošas formulas. Piemēram: nekā neteiksi lieto vispārinātas personas nozīmē, latviešu valodā tai atbilst ko lai dara, neko nevar darīt vai tml.:

- Muļķe es biju, - viņa nožēloja. - Nekā neteiksi. Bet kāpēc tu agrāk mani nebrīdināji?

Labojot kalkus, bieži ir jāveido cits gramatiskais centrs, piemēram:

Aiz visiem kombināta labajiem darbiem stāv mūsu brīnišķīgie cilvēki - teikuma uzbūvi ietekmējusi krievu valoda. Latviešu valodā teikums būtu jālabo: Visus labos darbus veikuši cilvēki vai tml.

Līdzīgi jālabo teikums:

Aiz minētajām piena tonnām stāv barības bāze, ganāmpulks un lopkopju kadri. Latviešu valodā varētu teikt: Piena ieguvi nodrošināja barība.. vai tml.

Ja gramatiskajā centrā ir semantisks kalks, to var aizstāt ar attiecīgas nozīmes darbības vārdu: iestājas uzlabošanās - uzlabojas; ekonomija sastāda 31 tonnu - ietaupījām (tika ietaupīta) 31 tonnu (tonna) u.tml.

Visbiežāk konstatētas kalkētas struktūras ar semantisko kalku izteicējā; to aizstājot, var mainīties gramatiskā centra konstrukcija. Piemēram, gramatiskajā centrā var būt no krievu valodas kalkēti izteicēji, arī tiem piesaistīti teikuma locekļi:

Dokumenta nav uz rokas - Dokumenta nav klāt, nav līdzi;

Mēs skaitāmies par vislabākajiem - Mēs esam atzīti par vislabākajiem;

Šis apgalvojums neiztur kritiku - Šis apgalvojums nav kritikas vērts;

Policijā pienāk signāli - Policijā tiek saņemti signāli, policijai tiek ziņots;

Priekšā stāv svarīgs notikums - Gaidāms svarīgs notikums;

Dinamietes atkritušas no līdera pozīcijām - Dinamietes atkāpušās no pozīcijām, vairs nav līdera pozīcijās vai tml.;

Baltkrievijas televīzijā gāja raidījums - Baltkrievijas televīzija rādīja raidījumu utt.

Ļoti daudzos gadījumos kalkētais darbības vārds latviešu valodā aizstājams ar darbības vārdu būt (visās patstāvīgajās nozīmēs); var mainīties arī citi konstrukcijas locekļi. Piemēram:

Uzmanības centrā atrodas jautājumi pareizi: Ir jautājumi;

Izrādes pamatā guļ simtiem visdažādāko komponentu - ir komponenti;

Divreiz mēnesi katram iekrīt dežūra - Ir dežūra, ir jādežurē;

Platība līdzinās 65 hektāriem - Platība ir 65 hektāri;

Komandu pavada panākumi - Komandai ir panākumi;

Makšķerēšana stāv tūlīt aiz darba - Makšķerēšana ir aiz darba, ir otrā vietā aiz darba;

Viņš sastāv uzskaitē - Viņš ir uzskaitē u.tml.

Ļoti bieži izteicējā tiek lietots semantiskais kalks sastādīt, kas aizstājams ar būt:

Divas trešdaļas dalībnieku sastāda sievietes - .. ir sievietes;

Kavējumi sastāda trešo daļu no laika zuduma - .. ir trešā daļa;

Zaudējumi sastāda tūkstoš latu - .. ir tūkstoš latu u. tml.

Bieži izteicējā tiek lietots semantisks kalks sastāvēt - tas ir jālabo:

Viņš sastāv slimo kasē - Viņš ir slimo kases biedrs.

Grāmata sastāv no vairākām nodaļām - Grāmatā ir vairākas nodaļas.

Mūsdienu latviešu valodā ļoti plaši tiek lietots vienkārša teikuma kalks runa iet:

Runa iet par attieksmi;

Runa iet par gatavošanos sējai;

Runa iet par izrādi, par audzināšanu, par ekonomēšanu u. tml. - visās dzīves jomās. Tas obligāti aizstājams ar literāro konstrukciju runa ir.

Iet lietots arī citos kalkos, piemēram:

Sacensību priekšgalā iet (pareizi: ir) mūsu kolektīvs.

Dažkārt labojamas veselas kalkētas vārdkopas vai teikumi, lietojot darbības vārdu būt vai kā citādi, piemēram:

Joprojām sevi atgādina telpu šaurība. Pareizi: Telpu joprojām ir maz vai līdzīgi.

Panākumu atslēga slēpjas tanī apstāklī, ka .. - pareizi: Panākumu cēlonis, iemesls ir tas, ka..

Samērā bieži svešs saitiņverbs (parasti patstāvīgs darbības vārds saitiņas funkcijā) latviešu valodā aizstājams ar saitiņverbu būt vai citu atbilstošu:

Celtnes nāk gatavas - Celtnes ir gatavas vai Celtnes tiek pabeigtas.

Patlaban viņš skaitās traktorists - pareizi: .. ir traktorists, strādā par traktoristu;

Mums stāv priekšā (pareizi: ir priekšā) nopietns darbs;

Sacensībās rīdzinieki izskatījās (pareizi: bija, šķita, likās) pelēcīgi;

Es viņai nedevos pazīstama (pareizi: Es izlikos viņu nepazīstam, izlikos nepazīstama.)

Svešas konstrukcijas dažkārt ir jāaizstāj ar latviskām, piemēram, ar vajadzības izteiksmi, ja tās lietotas vajadzības izteiksmes nozīmē -

Inspektorei piekrita pārbaudīt, cik mērķtiecīgi līdzekļus izlieto divas mašīnu traktoru stacijas. Pareizi: .. jāpārbauda.

Pietiek vēl pateikt, ka šajā spēlē rīdzinieču metienu precizitāte bija 69%. Pareizi: Jāpiebilst, ka .. vai tml.

Dažādas pārmaiņas izteicējos izdarāmas gadījumos, kad izteicējam stāv blakus ar darbības vārdu izteikts tā nozīmes papildinātājs.

Mocarta mūzika ir ciets rieksts, kas ne katram dodas pārkožams. Varētu būt: .. ko ne katrs var, spēj pārkost.

Ar patikt latviešu valodā aizstājams semantiskais kalks mīlēt:

Bērni mīl lasīt - Bērniem patīk lasīt;

Viņi mīl dialoga formu - Viņiem patīk dialoga forma;

Viņš mīl ātri iet - Viņam patīk ātri iet;

Dzegužpuķes mīl mitras vietas - Dzegužpuķēm patīk mitras vietas u.tml.

Krieviskās konstrukcijas izteicēja nozīmes papildinātājs var būt nākties:

Slodzi nāksies nest;

Darbu nāksies padarīt u. tml.

Ieteicamākas ir latviskās vajadzības izteiksmes formas izteicējā:

Slodze būs jānes;

Darbs būs jāpadara.

Teikumos Pirkums solās būt veiksmīgs; Filma solās būt interesanta darbības vārds solīties ir lieks - jāveido latviskas konstrukcijas ar likties, šķist u. tml.:

Liekas, ka pirkums būs veiksmīgs;

Šķiet, ka filma būs interesanta.

Šajā gadījumā jāmaina teikuma struktūra - jāveido salikts teikums.

Kalkēts teikuma priekšmets sastopams reti; tas var būt semantisks kalks:

Viņam taisnība pasmaidīt. Tulkojot varētu teikt: Viņam ir tiesības pasmaidīt.

Var tikt kalkēta kāda specifiska konstrukcija (formula) teikuma priekšmeta nozīmē:

Mums ir pēc kā līdzināties.

Latviešu valodā šajā nozīmē jālieto citas formulas: ir kam līdzināties, ir ko darīt, nav kurp iet. Šajā gadījumā atšķirība ir gluži formāla.

Ir labojami arī šādi teikumi:

Tā ir tava nopietnība? Labāk Vai tu to domā nopietni?

Bieži sastopami kalkēti teikumi ar būt lietas kursā izteicējā:

Viņi ir lietas kursā par jaunākajiem notikumiem. Ieteicams: Viņi orientējas jaunākajos notikumos.

Viņi ir tajās pašās domās - Viņi domā tāpat.

"Celtieks" sacentās ar VEF un izskatījās diezgan bāli. Labāk teikt: "Celtnieks".. spēlēja slikti.

Atbildība gulstas uz viņu - Viņa ir atbildīga;

Darbs kalpo par ķīlu - Darbs ir ķīla;

Viņš nes atbildību - Viņš ir atbildīgs;

Slimība pieņem epidēmisku raksturu - Slimība kļūst par epidēmiju;

Strādnieks sevi pieteicis par sekmīgu racionalizatoru - Strādnieks izrādījies sekmīgs racionalizators;

Viņš stāv malā - Viņš ir pasīvs;

Ugunsgrēks grūti padevās dzēšanai - Ugunsgrēks bija grūti dzēšams, Ugunsgrēku bija grūti dzēst.

Dušas telpas prasās pēc remonta - Dušas telpās nepieciešams remonts;

Veikalos parādījies jaunais radioaparāts - Veikalos ir pārdošanā jaunais radioaparāts;

Atkrīt kūdras transportēšana - Nav nepieciešams transportēt kūdru.

Viss darbs ir uz mūsu pleciem - Par visu darbu esam atbildīgi mēs vai Viss darbs jāpadara mums.

Nav izslēgts. Ir iespējams (Nav izslēgtas nakts salnas. - Ir iespējamas nakts salnas.)

Skatītāju rindas pamazām kusa - Skatītāju kļuva arvien mazāk.

No citas puses nākušam cilvēkam kļūt par savējo nav viegla lieta. - Cilvēkam no citas puses nav viegli kļūt par savējo.

Cēlonis ir tajā apstāklī, ka .. Pareizi: Cēlonis ir tas, ka ..

 

Salikta teikuma kalki

Saliktā teikumā kalkēšana parasti skar kādu no daļām. Ja kāda saliktā teikuma daļa ir veidota pēc sveša modeļa, to var pārveidot par teikuma locekļu grupu un salikto teikumu īsināt vai pārvērst par vienkāršu. Piemēram:

Dienas sekoja dienām, un arvien pieauga cieņa pret šo cilvēku. To pašu domu var pateikt teikumā: Ar katru dienu pieauga cieņa pret šo cilvēku; saglabājot salikta teikuma konstrukciju: Gāja dienas (laiks), un arvien..

Realizācijas apjoms pieaudzis par 7,3 procentiem pret 5,9 procentiem, kā bija paredzēts. Var labot: .. apjoms palielinājies par 7,3 procentiem paredzēto 5,9 procentu vietā.

Ja salikta teikuma daļas gramatiskajā centrā ir semantisks kalks, to aizstājot, dažkārt jāmaina daļas struktūra, piemēram:

Bieži no ierindas iziet arī katlu māju iekārtas, ja ņem kaut vai pēdējos gadus. Darbības vārds ņemt ir lieks, daļa veidojas šāda: .. kaut vai pēdējos gados;

Nav izslēgta iespēja, ka Portugāles ostās ieies arī amerikāņu kuģi. Ieteicams: Iespējams, ka ..

Vienkāršā teikumā (vai kādā no salikta teikuma daļām) kāda no teikuma locekļu grupām var tikt aizstāta ar salikta teikuma daļu (parasti palīgteikumu), piemēram:

Saskaņā ar medicīniskās kontroles rezultātiem kosmonautu adaptācijas process norit normāli. Varētu labot: ... Medicīniskās kontroles rezultāti rāda, ka .. process norit normāli.

Katrā valodā ir arī sintaktiski nebrīvas konstrukcijas. Galvenokārt tie ir frazeoloģismi un tiem līdzīgas tradicionāli nostabilizējušās, sastingušas, nemainīgas formulas. Visas šīs nebrīvās konstrukcijas iespējams aizgūt arī no citām valodām. Latviešu valodā daudz šādu aizguvumu ir ienākuši, iekļāvušies valodā un pašreiz vairs nav vērtējami par svešiem. Taču daļa no tiem tomēr ir kvalificējama par svešu, arī nevēlamu:

Minūte minūtē, punkts punktā: Ja paredzēts, ka tikos un tikos jāierodas pēc noteiktas adreses, viņš atbrauc minūte minūtē. Krievu valodā līdzīga konstrukcija lietota ar nozīmi ‘ļoti precīzi, uz minūti’.

Spēle ritēja punkts punktā. Konstrukcija no krievu valodas tulkota ‘mats matā; uz mata’, bet minētajā piemērā lietota ar nozīmi ‘neizšķirt, ar vienādu rezultātu’.

Minētie ir neprepozicionālu locījumu savienojumi, bet konstatēti arī prepozicionāli:

Dienu aiz dienas šā gada pirmajā pusē maiņas uzdevumi netiek izpildīti. Krievu valodas konstrukcijai nozīme ‘dienu pēc dienas, dienu pakaļ (pa) dienai’.