1. Izvēlēties publicistikas tekstu (kā iespējamu analītisko konstrukciju avotu) un novērtēt analītiskās konstrukcijas valodas kultūras aspektā!

2. Izvēlēties bezinterpunkcijas dzejas tekstu un motivēt interpunkcijas izmantojumu (vai tās pilnīgu vai daļēju neesmi)!

3. Noklausīties vairākus vienas tematikas raidījumus (TV vai radio) un konstatēt atkāpes no valodas kultūras normām teksta uzbūves un veidošanas aspektā! Saistīt ar stila prasmes konkrētiem jautājumiem - tukšvārdību, liekvārdību, vārdu nemotivētu lietojumu!

4. Analizēt Saeimas sēžu ierakstu fragmentu tieši runāta teksta uzbūves un veidošanas aspektā!

 

Palīgmateriāli vingrinājumiem un uzdevumiem:

1) D.Nītiņas raksts "Piezīmes par TV raidījumu un preses valodu" (LVKJ 19, 1984, 157-164);

2) rakstu krājums "Valodas kultūra radiovilnī", R., 1982;

3) V.Skujiņa "Valodas prasmei", R., 1982.