5. uzdevums. Raksti vārdus, svītriņu vietā liekot atbilstošos burtus!

kult-ra

kultur-ls
bibliot-ka bibliot-k-rs
aktu-ls hum-nit-rs
akt-vs shem-tisks
leģend-rs fan-tisks
mob-lais aktu-ls
hum-ns sol-ds
di-tisks demokr-tisks
piram-da benz-ns
šos-ja dež-ra
dež-rēt