1.vingrinājums. Izlasi vārdus! Atdali uzsvērto vārda daļu ar uzsvara zīmi -‘!

Vienalga, gandrīz, sapnis, palēkdamies, labvakar, patlaban, visčaklākais, pusdzīvs, nupat, visuzticamākais, visapkārt, arvien, apžēlojies, maziņš.

 

Atbilde

2. vingrinājums. Lasi dotos piemērus un liec vajadzīgās pieturzīmes! 3. Teikuma vārdiem norādi uzsvaru!

1. Kad iesi pie citas tautas

Lai nomodā sirds un prāts

Tu nenāc tikai no sevis

No savas tautas tu nāc

(Ā. Elksne.)

2. Savu varu ikkatrs jo drīz iegaumē un zina lietot bet ne tā savu pienākumu

(R. Kaudzīte.)

3. Pie katras tautas novērots ka tie visvairāk ar savas tautas nopelniem un tikumiem lepojas kas vismazāk grib vai spēj šos nopelnus pavairot

(K. Valdemārs.)

4. Vienīgi nekulturāli un bez gaumes cilvēki spēj ironizēt par savas zemes vēsturi un tās pieminekļiem

(I. Ziedonis.)

5. Lai dzīvē būtu tikai tā viena patiesība un tā viena kaislība stādīt izaudzēt un atdot

(I. Ziedonis.)

 

 

Atbilde

3. vingrinājums. Ar vienu svītru pasvītro tos vārdus, kuros ir pirmās zilbes uzsvars, ar divām - otrās zilbes uzsvars!

Cilvēks, neviens, izgāzis, zariņš, visjautrākais, pusgatavs, ceļvedis, sacensība, nekur, galvu nodūris, lūpu uzmetis, ola, labvakar, lēnītiņām, druscītiņ, mazītiņš, galdnieks, desa, palēkdamies.

 

 

Atbilde

 

4. vingrinājums. Izraksti vārdus, kuros uzsvērta otrā vai trešā zilbe! Nosaki šo vārdu vārdšķiru!

1. Nekad man neizies no prāta diena, kas ir bijusi visskaistākā manā negarajā mūžā!

2. Pamazītiņām es iemācījos no melnā pianīno izvilināt arvien skaistākas melodijas.

3. Neapdomādamies varu teikt, ka druscītiņ agrāk es patiesi tam nebūtu ticējusi.

4. Visgarām gar upmalu vismaz pusotra metra platā joslā auga neiedomājami smaržīgas kalmes un vīgriezes.

5. Viens no visizcilākajiem pasaules autoriem ir Viktors Igo.

6. Es varbūt pārspīlēju, tomēr visvairāk man patīk lasīt vācu rakstnieku darbus.

Atbilde

5. vingrinājums. Lasi dotos vārdus, norādot uzsvaru ar pieņemto apzīmējumu!

Diena, labdien, labdienas, stunda, pusdienas, pusdesmit, labs, nekad, arvien, klusām, zeme, visčaklākais, tepat, nekāds.

 

Atbilde

6. vingrinājums. Uzrādi dotā teksta vārdos uzsvaru!

Lai slava arvien tev, grāmata! Tavā spogulī nekad nenodziest cilvēces vēstures vaigs, tavā spogulī nekur nepazūd visgudrākās domas.

Tu sevī visdziļāk glabā visas cilvēces cēlumu, tās draudzību un mīlestību.

Tu esi gaisma, kas iespīd dabas un cilvēka dvēseles dzīlēs un ļauj tos pamazītiņām izprast, lai gudrāka, labāka kļūtu visapkārt dzīve!

(Pēc P. Vīlipa.)

Atbilde

7. vingrinājums. Norādi uzsvaru dotajos vārdos!

Gorkijs, Čehovs, Nagasaki, Bordo, Karūzo, Borneo, kakao, esperanto, komunikē.

Atbilde