VĀRDI AR STILISTISKU NOKRĀSU

 

Vārdi ar stilistisku nokrāsu veido samērā plašu leksikas slāni. Te ietilpst galvenokārt sarunvalodas vārdi un poētismi. Neliterārā valodā sastopami arī vienkāršrunas vārdi, barbarismi un žargonismi.

    Vārdi ar stilistisku nokrāsu nekad nav vienīgie parādības apzīmējumi. Tiem līdzās vienmēr ir kāds stilistiski neitrāls vārds, kas izsaka to pašu jēdzienu.

Piemēram:

            dakteris - ārsts, ziedonis - pavasaris.

 

Vārdu stilistisko nokrāsu īsti var izjust tikai uz atbilstošo stilistiski neitrālo vārdu fona. Tāpēc, nosakot vārda stilistisko nokrāsu, šo vārdu salīdzina ar atbilstošo vispārlietojamo vārdu. Vārdi, kas ir vienīgie parādību apzīmējumi, ir stilistiski neitrāli.

Piemēram:

            ūdens, gaiss, ziema, metāls, art, domāt.