Svešvārdu vārdnīcas

Ļoti noderīga ir svešvārdu vārdnīca. Svešvārdu vārdnīcās ir ievietoti plašāk lietotie internacionālismi, uzrādīta to cilme, doti paskaidrojumi par nozīmi. Pirmās svešvārdu vārdnīcas latviešu valodā sāka iznākt XIX gs. pēdējā ceturksnī.

Neliela "Svešvārdu vārdnīca" iznāca 1951. gadā, pēc tam plašāka 1969. gadā (l. izd.). 1978. gada (2. izd.) ietver ap 19 000 biežāk lietoto internacionālismu, daudzi no tiem ir termini. Te uzrādīta vārda cilme, dots diezgan plašs vārdu nozīmes skaidrojums. Ja vārdam ir vairākas nozīmes, skaidrota katra nozīme. Šie skaidrojumi ir plašāki nekā skaidrojošās vārdnīcās.

Svešvārdu vārdnīca ir katra inteliģenta cilvēka rokasgrāmata.

 


Ieskaties!

Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. - Rīgā: Zinātne, 1989. 541 lpp.

Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata: Grāmatniekiem un laikrakstu lasītājiem. - Jelgavā: Alunāns, 1886. - 294 lpp.; 2. izd. - 1899. - 318 lpp.; 3. papild. izd. - 1904. - 298 lpp.; 4. izd. - 1906.- 298 lpp.; 5. pārlab. izd. 1914.-362 1pp .

Svešvārdu vārdnīca: Ap 16 500 citvalodu cilmes vārdu un terminoloģisku savienojumu.-Rīgā: Liesma, 1969: 704 1pp.; 2. pārlab. un papild. izd. - 1978: 771 lpp.

Svešvārdu vārdnīca/ Sast.autoru kolektīvs. - Rīgā: apgāds "Norden", 1996, 800 lpp.