Aina Blinkena (dzim. 1929) - valodniece, filoloģijas zinātņu
doktore

Dzimusi Limbažos. A. Blinkena ir beigusi Latvijas Universitāti
1953.gadā un sākusi strādāt Zinātņu Akadēmijā par valodas un
literatūras institūta zinātnisko līdzstrādnieci, bet kopš 1970.gada A.
Blinkena ir Latviešu valodas daļas vadītāja.

A. Blinkenas veikums latviešu valodniecības attīstībā: publicēti darbi
latviešu gramatikā (teikuma modalitāte, vienkopas teikumi),
interpunkcijā ,,Latviešu interpunkcija’’ (1969), ,,Par defises lietošanu’’
(1965), ,,Par pieturas zīmi teikumos ar vairākiem apzīmētājiem’’ (1965),
,,Daži problemātiski interpunkcijas jautājumi’’ (1968) u. c.;
- raksti par terminoloģijas un valodas kultūras jautājumiem ,,Nepareizs
vārda refleksīvās formas lietojums’’ (1966), ,,Par ,,acīm redzot’’ un
,,acīmredzot’’ nozīmi un rakstību’’ (1967), ,,Dažas domas par uzrunas
veidu mūsu sabiedrībā’’ (1968) u. c.;
- ,,Mūsdienu latviešu literārās gramatikas’’ (1 - 2, 1959 - 1962)
līdzautore;
- kopš 1975.gada A. Blinkena ir ZA Terminoloģijas komisijas
priekšsēdētāja - ,,Aisbergs, taifūns un citi . . .’’ [Par svešvārdiem latv.
val.] (1971), ,,Terminoloģizācijas un determinoloģizācijas procesi
mūsdienu latviešu valodā’’ (1973).