Valija Dambe (dzim. 1912) - valodniece, filoloģijas zinātņu
kandidāte

Dzimusi Rīgā. V. Dambe 1941.gadā beigusi Latvijas Universitāti.
Kopš 1946.gadā V. Dambe ir ZA Valodas un literatūras institūta
zinātniskā līdzstrādniece.

V. Dambe ir ievērojama republikas speciāliste toponīmikā,
starptautiskās onomastikas zinātņu komitejas locekle.

V. Dambes veikums valodniecības attīstībā:
- J. Endzelīna darba ,,Latvijas PSR vietvārdi’’ (1.d., 2.sēj., 1961)
līdzautore;
- strādājusi pie J. Endzelīna ,,Darbu izlases’’ (1 - 4, 1971 - 1981)
sagatavošanas;
- publicējusi rakstus - ,,Intonācijas’’ (1974), ,,Par baltu valodu’’ (1967),
,,Iedzīvotāju nosaukumi pēc dzīves vietām’’ (1970), ,,Vietvārdu vākšana
un pētīšana Latvijas PSR’’ (1954), ,,Vietu nosaukumus lietosim pareizi’’
(1969), ,,Īpašvārdu pētīšana’’ (1970), ,,Toponīmika’’ (1970), ,,Kas Rīgai
deva vārdu?’’ (1971), ,,Rīgas ielu nosaukumu cilme, semantika un
forma’’ (1972), ,,Vietvārds un tā funkcija’’ (1974), ,,Zemgalisko izlokšņu
intonācijas’’ (1960) u. c.