Heinrihs Ādolfijs (1622 - 1686) - vācu tautības latviešu
valodnieks, garīgo dziesmu tulkotājs

H. Ādolfijs ir ieceļojis no Vācijas. 1650. Gadā sācis strādāt par latviešu
luterāņu mācītāju Dobelē. Mācījies latviešu valodu pie K. Fīrekera,
vēlāk popularizējis un publicējis viņa darbus. No 1661. līdz 1686. gadam
bijis vācu mācītājs Jelgavā un Kurzemes superintendents. H. Ādolfijs ir
veicinājis garīgās literatūras izdošanu latviešu valodā un stabilizējis
ortogrāfiju saskaņā ar G. Manceļa aizsāktajām tradīcijām.

Izmantojot K. Fīrekera atstātos manuskriptus, ar H. Ādolfija vārdu tika
izdota ievērojamākā 17.gadsimta latviešu valodas gramatika ,,Erster
Versuch einer kurzverfassetn Anleitung zur lettischen Sprache’’ (,,Pirmais
mēģinājums sniegt īsu ievadu latviešu valodā’’, 1685).

H. Ādolfijs sastādījis pirmo Jelgavā latviešu valodā izdoto grāmatu
Kurzemes baznīcas rokasgrāmatu - ,,Vermehrtes lettisches Handbuch’’
(,,Papildināta latviešu rokasgrāmata’’, 1685), kurā ietilpst dziesmu
grāmata ,,Lettische geistliche Lieder und Collecten’’ (,,Latviešu garīgās
dziesmas un kolektes’’). Šeit ievietotas G. Manceļa, K. Fīrekera, H.
Ādolfija u. c. autoru dziesmas.

H. Ādolfijs ir pārstrādājis latviski arī M. Lutera mazo katehismu (,,Der
kleine Catechismus’’), lūgšanu grāmatu (,,Lettisches Gebetbuch’’, abi 1685)
un citu garīgo literatūru.

H. Ādolfija uzlabotā rakstība paliek nemainīga un saglabājas 200 gadu.