Johans Georgs Rēhehūzens (? - pirms 1650) - vācu tautības
latviešu valodnieks

Rēhehūzens ir ieceļojis Kurzemē. Ap 1628 gadu Rēhehūzens ir iesvētīts
par luterāņu mācītāju Vidzemē, Aizkraukles draudzē. Vēlāk izpildījis arī
Kokneses konsistorijas piesēdētāja amatu.

Rēhehūzens vērsies pret mācītāju sliktajām latviešu valodas zināšanām,
kas neļāva pietiekami labi veikt ticības mācības izskaidrošanas darbu.
Viņš ir sagatavojis katehisma izdevumu latviešu valodā (par tā
iespiešanu ziņu nav).

Par pirmo latviešu valodas gramatiku uzskata Rēhehūzena ap 1630.
gadu sarakstīto un kādu laiku rokrakstos lietoto grāmatu ,,Manductio ad
linguam lettonicam facilis et certa..’’ (,,Viegls un drošs vadonis latviešu
valodā.. ’’,1644). Šī grāmata par autora līdzekļiem iespiesta Rīgā, tās
teksts ir latīņu valodā, priekšvārds un vingrinājumu norādes ir vācu
valodā. Grāmatā ietverta vārdu locīšana un praktiskas sarunas.
Grāmatas iespiešanas laikā jau bija iznākuši G. Manceļa darbi, tāpēc
Rēhehūzena gramatika, kas bija par tiem nepilnīgāka un kļūdaināka, jau
bija novecojusi. Tam ir vairāk vēsturiska nekā zinātniska nozīme.

Kurzemes superintendents P.Einhorns bija publicējis Rēhehūzena
gramatikas kritiku (saglabājies tikai fragments). Vienīgais zināmais
gramatikas eksemplārs atrodas Upsalas universitātes bibliotēkā
Zviedrijā. Rēhehūzena gramatikas jauniespiedumu pēc norakstiem
sagatavojis iespiešanai un vērtējis A. Bīlenšteins Latviešu literārās
biedrības rakstu krājumā ,,Magazin’’, nr.20, 1901. gadā.