Marta Rudzīte (dzim. 1924 – 1996) - valodniece, filoloģijas
zinātņu doktore

Dzimusi Braslavas pagastā.
Kopš 1973.gada M. Rudzīte ir Somugru biedrības (Somija) ārzemju
locekle, Amerikas mūsdienu valodas asociācijas (1975) un
Starptautiskās baltu un slāvu sakaru pētīšanas komisijas locekle (1983).

M. Rudzīte beigusi Latvijas Valsts Pedagoģisko institūtu (1948) un
strādājusi Cēsu skolotāju institūtā (1948 - 1949). Kopš 1950.gada M.
Rudzīte strādājusi Latvijas Universitātē.

M. Rudzītes veikums latviešu valodniecībā:
- veidojusi pētījumus latviešu dialektoloģijā, toponīmikā,
etnolingvistikā, latviešu valodas vēsturē, par latviešu valodas un
somugru valodu kontaktiem - ,,Kāpēc labi jāpazīst ik vārds?’’ (1960),
,,Jaunākie mājvārdi Braslavā’’ (1963), ,,Kā cēlies Limbažu
nosaukums?’’ (1967), ,,Somugriskie hidronīmi Latvijas PSR teritorijā’’
(1968), ,,Latviešu dialektoloģija’’ (1964), ,,Ziemeļvidzemes izloksnes
Braslavā, Vecatē, Bauņos un Vilzēnos’’ (1958), ,,Augšzemnieku dialekts’’
(1967), ,,Lībiskais dialekts’’ (1968), ,,Par uvara vietu salikumos
tāmnieku izloksnēs’’ (1970), ,,Vērojumi par Dundagas lībiešu runāto
latviešu valodu’’ (1973), ,,Latviešu un lībiešu etnolingvistiskās
attieksmes’’ (1964), ,,Baltistikas attīstības aktuālās problēmas’’ (1975);
- ir arī latviešu valodas mācību grāmatu līdzautore - ,,Latviešu izlokšņu
teksti’’ (1964), ,,Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas lekciju
konspekts’’ (1960).