Velta Rūķe - Draviņa (dzim. 1917) - valodniece, folkloriste,
Zviedrijas Karaliskās Humanitāro zinātņu akadēmijas locekle
(1980)

Dzimusi Valmierā dzelzceļa ierēdņa ģimenē. V. Rūķe - Draviņa beigusi
Rīgas 2.pilsētas ģimnāziju un Latvijas Universitātes Filoloģijas un
filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu (1939).

V. Rūķe - Draviņa strādājusi Valodas krātuvē un bijusi tās pārzine no
1940. līdz 1942.gadam. Bijusi J. Endzelīna asistente, kā arī Latvijas
Universitātes lektore fonētikā.

1944.gadā V. Rūķe - Draviņa emigrējusi uz Zviedriju, kur no 1969.gada
ir Stokholmas universitātes profesore, no 1970. līdz 1984.gadam viņa ir
vadījusi Baltu valodu un literatūru katedru šās universitātes Slāvu un
baltu institūtā. Bijusi vieslektore Somijas, Dienvidslāvijas, ASV, Vācijas
un Polijas universitātēs.

V. Rūķe - Draviņai ir vairāk nekā 300 zinātnisko publikāciju periodikas
izdevumos un rakstu krājumos.

V. Rūķes - Draviņas veikums latviešu valodniecības attīstībā:
- pirmā zinātniskā publikācija ir ,,Latgales izlokšņu grupējums’’
(,,Filologu biedrības raksti’’, 1939);
- sastādījusi grāmatas ,,Valodas un rakstības jautājumi’’ (1940),
,,Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca’’ (1942, pārstrādāts un
papildināts izdevums 1944), ,,Vārds īstā vietā’’ (1974, frazeoloģismu
krājums);
- kopā ar K. Draviņu publicējusi Stendes dialektu aprakstu ,,Laute und
Nominalformen der Mundart von Stenden’’ (,,Skaņas un nomenu formas
Stendes dialektā’’, 1 - 2, 1955 - 1956), ,,Verbalformen und
undeklinierbare Redeteile der Mundart von Stenden’’ (,,Darbības vārdu
formas un nelokāmās vārdu šķiras Stendes dialektā’’, 1958),
,,Interjektionen und Onomatopöie in der Mundart von Stenden’’
(,,Izsauksmes vārdi un onomatopoētiskie vārdi Stendes dialektā’’, 1962);
- sarakstījusi grāmatas ,,Diminutive im Lettischen’’ (,,Deminutīvi latviešu
valodā’’, 1959; doktora disertācija), ,,Zur Sprachentwicklung bei
Kleinkindern’’ (,,Par mazbērnu valodas attīstību’’, 1963, 1), ,,Dažas
Raiņa valodas un stila problēmas’’ (1965), ,,Mehrsprachigkeit im
Vorschulalter’’ (,,Vairākvalodība pirmsskolas vecumā’’, 1967), ,,Sprak i
kontakt’’ (,,Valodu saskare’’, 1969), ,,Place names in Kauguri county,
Latvia’’ (,,Vietvārdi Kauguru apkārtnē, Latvijā’’, 1971), ,,The
standardization process in Latvian’’ (,,Standartizācijas process latviešu
valodā’’, 1977).