Mērija Saule - Sleine (1895 - 1982) - pedagoģe, valodniece,
folkloriste

Dzimusi Rīgā veikala īpašnieka ģimenē. Mācījusies Jesenas - Lerhas
proģimnāzijā, 1914.gadā beigusi V. Maldoņa ģimnāziju. No 1914.gada
līdz 1915.gadam M. Saule - Sleine ir skolotāja Jēkabpils meiteņu
ģimnāzijā. I pasaules kara laikā M. Saule - Sleine darbojās Baltijas
latviešu bēgļu apgādes komitejā, kur nodibināja skolu sekciju un bija tās
sekretāre. 1917.gadā M. Saule - Sleine piedalījās 1.skolotāju kongresa
organizēšanā.

M. Saule - Sleine ir studējusi Maskavas (vēlāk Smoļenskas) universitātē
(1918 - 1920). Mācījusies arī Latvijas konservatorijā (1921 - 1931).
No 1923. līdz 1945.gadam M. Saule - Sleine bijusi skolotāja dažādās
Rīgas vidusskolās un docētāja pedagoģiskos kursos. Pēc II pasaules kara
M. Saule - Sleine strādājusi ZA Valodas un literatūras institūtā (1946 -
1963).

M. Saule - Sleines veikums latviešu valodniecības attīstībā:
- piedalījusies ,,Krievu - latviešu vārdnīcas’’ (1- 2, 1955), ,,Mūsdienu
latviešu literārās valodas gramatikas’’ (1, 1959), ,,Latviešu literārās
valodas vārdnīcas’’ (1 - 3, 1972 - 1975), rakstu krājuma ,,Veltījums
akadēmiķim J. Endzelīnam’’ (1972) sagatavošanā;
- periodikā publicējusi rakstus par A. Upīša romāna ,,Zaļā zeme’’ un
,,Plaisa mākoņos’’ valodu - ,,Daži vērojumi par valodu un stilu Andreja
Upīša romānā ,,Plaisa mākoņos’’’’ (1952), ,,Andreja Upīša valoda
romānā ,,Zaļā zeme’’ ‘’(1947), atmiņas par P. Birkertu, Raini - ,,Kā
Rainis interesējies par valodniecības jautājumiem’’ (1958) un citiem
kultūras darbiniekiem;
- publicējusi arī valodnieciskus rakstus - ,,Par substantīvu un adjektīvu
atvasinājumiem ar -iņš, -iņa mūsdienu latviešu literārajā valodā’’, ,,Par
dažiem adjektīviem’’, ,,Adjektīvi ar sufiksu -isk- dažos latviešu rakstu
sākumperioda tekstos un XVII, XVIII un XIX gs. valodnieciskajos
darbos’’, Par topošjām vārdnīcām’’ (1958).