Emīlija Soida (1924 – 1989) – valodniece

E.Soida dzimusi 1924. Gadā Ludzas apriņķī Nirzā. No 1945. līdz 1950.
gadam viņa studējusi Latvijas Valsts universitātē latviešu valodu un
literatūru, bet vēlāk aspirantūras laikā pētījusi “Pēterburgas Avīžu”
valodu. Kandidātes disertāciju “Vārdkopas jaunlatviešu publicistikā
(“Pēterburgas Avīzes”)” E.Soida aizstāvējusi 1954.gadā, bet jau 1953.
gadā sākusi strādāt Universitātē, kur aizritējis viss viņas darba mūžs.
Latviešu valodas vārddarināšanas sistēmai veltīta docentes
E.Soidas doktora disertācija, kas tā arī palikusi neaizstāvēta. Viņa ir
sagatavojusi vairākas publikācijas un mācību līdzekļus augstskolai,
piemēram, “Galvenās strukturālisma skolas aizrobežu valodniecībā”
(1968), “Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā” (1969),
raksts “Vārddarināšanas analīzes principi mūsdienu valodniecībā un
valodā” (1970) u.c. Rūpes par dzimtās valodas mācīšanu skolā ir
mudinājušas doc. E.Soidu kopā ar kolēģiem rakstīt gan latviešu valodas
mācību grāmatu vidusskolai (1963.-1977. un 1988.), gan palīglīdzekli
vidusskolas skolotājiem (1962).