Ruta Veidemane (dzim. 1933) - valodniece, literatūras
zinātniece un kritiķe, filoloģijas zinātņu kandidāte

Dzimusi Talsos dzelzceļnieka ģimenē. Mācījusies Stendes pamatskolā,
1952.gadā beigusi Kandavas vidusskolu un turpinājusi izglītību Latvijas
Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un
literatūras nodaļā (1953 - 1958).

R. Veidemane strādājusi Latvijas Valsts izdevniecībā par redaktori.
Bijusi par zinātnisko līdzstrādnieci Latvijas ZA Valodas un literatūras
institūtā (1967 - 1991). R. Veidemane aizstāvējusi zinātņu kandidāta
disertāciju ,,Sinonīmijas problēmas latviešu leksikoloģijā un leksikogrāfijā’’
(1978).

R. Veidemanes veikums latviešu valodniecības attīstībā:
- pirmā publikācija kopā ar A. Lauu - recenzija ,,Pirmā latviešu valodas
sinonīmu vārdnīca’’ (1964);
- sarakstījusi grāmatas ,,Latviešu valodas leksiskā sinonīmija’’ (1970),
,,Izteikt neizsakāmo. Lingvistiskā poētika’’ (1977);
- publicējusi rakstus galvenokārt par latviešu dzejas problēmām,
piemēram, ,,Klavierkoncerts’’un mazs ieskats Ojāra Vācieša dzejas
semantiskajā sistēmā’’(1974), ,,Poētismi mūsdienu dzejā’’ (1968), ,,Par
dzejas valodas specifiku’’ (1969), ,,Estētiskie kritēriji un daiļliteratūras
stils’’ (1970), ,,Rakstnieka un tautas valoda’’ (1970), ,,Nemotivētas
atkāpes no valodas normām dzejā’’ (1970), ,,Matemātiskā poētika par
dzejas valodas būtību’’ (1973), ,,Atdzejošana kā bagātināšana’’ (1974) u.
c.;
- valodnieciskie raksti un raksti par valodas kultūras jautājumiem -
,,Vēlējuma izteiksmes personu formu attīstība latviešu rakstu valodas
vēsturē’’ (1973), ,,Izteiksmes un satura aspekts vārddarināšanā’’ (1970),
,,Publicistikas stila specifika un izteiksmes līdzekļu izvēle'’ (1969),
,,Vārdu un domu līdzsvarā'’ (1969), ,,Vai valodu var vai nevar graizīt kā
auduma baķi’’ (1971), ,,Par verba vietu terminoloģiskajās sistēmās’’
(1971), ,,Vācu īpašvārdu rakstība laikrakstos’’ (1972) u.c.
- Gan R. Veidemanes rakstos, gan recenzijās dzejas problēmu
skatījuma un dzejas vērtēšanas pamatā ir valodas kā mākslas
materiāla un mākslinieciskās izteiksmes analīze.