Morfoloģija

Morfoloģija ir gramatikas daļa, kura aplūko:

Morfoloģijā parasti iekļauj arī vārddarināšanu.

Morfoloģijas pamatvienība ir vārds tā formu daudzveidībā.

Morfoloģijā vārdam ir divas nozīmes:

 

Vārda sastāvs, vārddarināšana

Morfoloģiski mazāko, nozīmīgāko valodas sistēmas vienību, vārda vai vārdformas daļu sauc par morfēmu.

Morfēmas pēc nozīmes un vietas vārdā iedala:

 

Sakne ir morfēma, kas kopīga veselai radniecīgu vārdu saimei. Šī kopība izpaužas vārda leksiskās nozīmes ziņā.

Piem., valde, valdīt, valdīties, savaldīgs, valdība, valdonīgs, pārvaldīt, pārvaldnieks, pārvalde, pārvaldījums, valdniece.

Morfēma sol- vārdos sols un solis nav viena un tā pati morfēma, jo nav kopības leksiskās nozīmes ziņā.

sol- sols, pasole, soliņš;

sol- solis, solītis, soļot, soļotājs;

sol- solīt, izsole, solījums.

Sakne ir obligātā vārda sastāvdaļa.

Vienā un tai pašā saknē ir iespējamas fonētiskas pārmaiņas.

Piem., log-s, lodz-iņš, pa-lodz-e, loģ-elis; snig-t, snieg-s.

 

Priedēklis jeb prefikss ir morfēma, kas atrodas saknes priekšā.

Piem., pa-saule, aiz-krāsne, no-gale, pār-lidot, sa-vest, ie-sarkans, ie-pa-tikties.

 

Piedēklis jeb sufikss ir morfēma, kas atrodas starp sakni un galotni.

Piem., lab-īb-a, lab-um-s, pielab-inā-ties; krās-o-t, krās-o-tāj-s, krās-ain-s.

 

Galotne ir morfēma, kas atrodas vārda beigās un kas, vārdu lokot, mainās.

Piem., kok-s, kok-a, kok-am; las-u, las-i, las-a.

Vārdā galotne var arī nebūt, reizēm vārds var beigties ar piedēkli vai sakni.

Piem., run-ā-j-u                  zied-ē-t

                              run-ā (ā - piedēklis)       zied

 

Morfēmas pēc to funkcijām vārdā iedala formveidotājās un vārddarinātājās morfēmās. Formveidotājas morfēmas veido vārda formu, bet ar vārddarinātājām morfēmām darina jaunus vārdus.

Priedēkļus galvenokārt izmanto vārddarināšanā.

Piem., zeme – pazeme, raksts – paraksts, nest – aiznest, likt – nolikt.

Kā formveidotāji tiek izmantoti priedēkļi vis- un -.

Piem., vislabākais, visskaistākais; jāiet, jālasa.

Piedēkļi ir gan formveidotājas morfēmas, gan vārddarinātājas morfēmas.

Piem., runa – run-ā-t – run-ā-j-u (ā – vārddarinātājs, j – formveidotājs piedēklis).

Galotne galvenokārt ir formveidotāja morfēma.

Piem., sol-s, sol-a, sol-am, sol-u, sol-ā.

Reizēm galotnes izmanto arī jaunu vārdu darināšanā.

Piem., cilvēk-s – cilvēc-e, skāb-s – skāb-e.

 

Vārda sastāva raksturošanai izmanto arī jēdzienus celms un izskaņa.

Celms ir viss vārds bez galotnes.

Piem., saul-e, pasaul-e, strādniek-s, aizzīmogo-t.

Izskaņa ir vārda daļa, kurā ietilpst vārda pēdējais piedēklis kopā ar galotni.

Piem., strād-nieks, aizzīmog-ot, aizzīmogo-tājs.

Galvenokārt pareizrunas un pareizrakstības sakarā lieto terminu fināle. Ar to apzīmē vārda beigu daļu, kas no kāda viedokļa ir svarīga skaņu sastāva vai rakstījuma ziņā.

Piem., zin-ātne, morfo-loģija, ģeo-grāfija.