Īstenības izteiksmes vienkāršā tagadne

Vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personas formā darbības vārdam ir galotne -u vai -os.

Es ceļu, ceļos, nirstu, jūtu, zīmēju, lasu, skatos, gribu

Vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.personas formā darbības vārds ir bez galotnes vai ar galotni -i vai -ies. Galotne -i ir visiem tiešajiem III konjugācijas darbības vārdiem, kā arī I konjugācijas 5.grupas un tiem 3.grupas darbības vārdiem, kam sakne beidzas ar līdzskaņiem d, p vai t. Citi tiešie I konjugācijas un II konjugācijas darbības vārdi vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.personā tiek lietoti bezgalotnes formā.

Tu cel, celies, nirsti, jūti, zīmē, lasi, skaties, gribi

Vienkāršās tagadnes daudzskaitļa 1.personas formā darbības vārdam ir galotne -am, -ām, -amies vai -āmies. Galotnes -ām, -āmies ir III konjugācijas 1.grupas darbības vārdiem, visiem pārējiem darbības vārdiem ir galotnes -am, -amies.

Mēs ceļam, ceļamies, nirstam, jūtam, zīmējam, lasām, skatāmies, gribam.

Vienkāršās tagadnes daudzskaitļa 2.personas formā darbības vārdam ir galotne -at, -āt, -aties vai -āties. Galotnes -āt, -āties ir III konjugācijas 1.grupas darbības vārdiem, visiem pārējiem darbības vārdiem ir galotnes -at, -aties.

Jūs ceļat, ceļaties, nirstat, jūtat, zīmējat, lasāt, skatāties, gribat

Vienkāršās tagadnes 3.personas formā III konjugācijas 1.grupas darbības vārdiem ir galotne -a vai -ās, pārējiem tiešajiem darbības vārdiem nav galotnes, bet atgriezeniskajiem darbības vārdiem ir galotne -as.

Viņš, viņi ceļ, ceļas, nirst, jūt, zīmē, lasa, skatās, grib

II konjugācijas darbības vārdiem 3.personā un vienskaitļa 2.personā ir viena un tā pati forma.

Tu, viņš, viņi domā, zīmē, medī, dejo

Līdzskaņu mija

Daļai I konjugācijas darbības vārdu vienkāršās tagadnes personu formās, izņemot vienskaitļa 2.personas formu, saknes beigās rodas līdzskaņu mija.

b – bj urbt – urbju, urb, urbj, urbjam, urbjat, urbj

m – mj lemt – lemju, lem, lemj, lemjam, lemjat, lemj

p – pj čiept – čiepju, čiep, čiepj, čiepjam, čiepjat, čiepj

l - ļ celt – ceļu, cel, ceļ, ceļam, ceļat, ceļ

s – š dzēst – dzēšu, dzēs, dzēš, dzēšam, dzēšat, dzēš

z – ž lauzt – laužu, lauz, lauž, laužam, laužat, lauž

Dažiem I konjugācijas darbības vārdiem, kam nenoteiksmē galotnes priekšā ir līdzskanis k vai g, līdzskaņu mija ir tikai vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.personas formā.

k – c vilkt – velku, velc, velk, velkam, velkat, velk

g – dz bēgt – bēgu, bēdz, bēg, bēgam, bēgat, bēg

Dažiem III konjugācijas darbības vārdiem, kam nenoteiksmē izskaņu -ēt vai -īt priekšā ir līdzskani c vai dz, visās vienkāršās tagadnes personu formās galotnes priekšā ir līdzskanis k vai g.

mācēt – māku, māki, māk, mākam, mākat, māk

mocīties – mokos, mokies, mokās, mokāmies, mokāties, mokās

locīt – loku, loki, loka, lokām, lokāt, loka

apraudzīt – apraugu, apraugi, aprauga, apraugām, apraugāt, aprauga