Darbības vārdu konjugācijas

Darbības vārdu maiņu laikos, personās un skaitļos sauc par konjugēšanu. Pēc konjugēšanas īpatnībām darbības vārdus iedala trīs konjugācijās.

Pie pirmās konjugācijas pieder pirmatnīgi vai tikai ar priedēkli atvasināti darbības vārdi.

augt, celt, glābties, salauzt, pārnest, apvelties

I konjugācijas darbības vārdus iedala piecās grupās:

1.grupa. Pie 1.grupas pieder darbības vārdi, kam:

augt – augu – augu;

nākt – nāku – nācu;

nest – nesu – nesu,

vest – vedu – vedu;

mīt – minu – minu;

vīt – viju – viju;

liet – leju – lēju.

2.grupa. Pie 2.grupas pieder darbības vārdi, kam:

krimst – kremtu – krimtu;

cirpt – cērpu – cirpu;

likt – lieku – liku;

dzīt – dzenu – dzinu.

3.grupa. Pie 3.grupas pieder darbības vārdi, kam:

rakt – roku – raku;

krist – krītu – kritu;

just – jūtu – jutu;

skriet – skrienu – skrēju,

aut – aunu – āvu;

tikt – tieku – tiku.

4.grupa. Pie 4.grupas pieder darbības vārdi, kam:

celt – ceļu – cēlu,

pūst – pūšu – pūtu,

belzt – belžu – belzu,

kāpt – kāpju – kāpu,

glābt – glābju – glābu,

stumt – stumju – stūmu,

braukt – braucu – braucu,

lūgt – lūdzu – lūdzu;

spiest – spiežu – spiedu;

pļaut – pļauju – pļāvu,

šūt – šuju – šuvu,

sēt – sēju – sēju;

bērt – beru – bēru.

5.grupa. Pie 5.grupas pieder darbības vārdi, kam

silt – silstu – silu,

atbilst – atbilstu – atbildu.

 

Pie otrās konjugācijas pieder ar piedēkli atvasināti darbības vārdi, kam tagadnes un pagātnes celmā ir vienāds zilbju skaits (vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.persona sakrīt ar vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personu).

Strādāt – strādāju – strādāju,

zīmēt – zīmēju – zīmēju,

medīt – medīju – medīju,

dejot – dejoju – dejoju.

 

Pie trešās konjugācijas pieder ar piedēkli atvasināti darbības vārdi, kam tagadnes celmā ir par vienu zilbi mazāk nekā pagātnes celmā (vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.persona nesakrīt ar vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personu).

Lasīt – lasu – lasīju,

valdzināt – valdzinu – valdzināju,

gribēt – gribu – gribēju,

raudāt – raudu – raudāju.

III konjugācijas darbības vārdus iedala divās grupās:

1.grupa. Pie 1.grupas pieder darbības vārdi

lasīt, skaitīt, skatīties, gadīties

smīdināt, vicināt, sveicināties, grabināties

2.grupa. Pie 2.grupas pieder pārējie III konjugācijas darbības vārdi.

dziedu, redzēt, kaunēties, turēties

 

Ne pie vienas konjugācijas nepieder nekārtnie darbības vārdi būt, dot, iet. Nekārtnie darbības vārdi no citiem darbības vārdiem atšķiras gan ar tagadnes, gan pagātnes celmu, gan personu formu veidojumu:

būt – esam – bijām,

iet – ejam – gājām,

dot – dodam – devām.