Daļēji lokāmais divdabis ar izskaņu -dams, -dama ( atgriezeniskā forma -damies, -damās)

Virzīdams, virzīdama, celdams, celdama

Šo divdabi atvasina no darbības vārda nenoteiksmes celma.

Daļēji lokāmajam divdabim ir tikai abu dzimšu un abu skaitļu nominatīva formas.

Virzīdams, virzīdama, virzīdami, virzīdamas

Atgriezeniskajām formām ir gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa nozīme.

Virzīdamies, virzīdamās