Nelokāmie divdabji ar izskaņām -ot, -am, -ām (atgriezeniskās formas -oties, -amies, -āmies)

Virzot, virzoties, virzām, virzāmies, ceļot, ceļoties, ceļam, ceļamies

Šos divdabjus atvasina no darbības vārda nenoteiksmes celma, pievienojot attiecīgo izskaņu. Ar izskaņu -ām atvasina tikai III konjugācijas 1.grupas darbības vārdus, ar izskaņu -am – pārējos darbības vārdus.