SAIKĻI

Saikļi ir palīgvārdi, kas norāda jēdzieniskās un gramatiskās attieksmes starp atsevišķiem vārdiem, vārdkopām, salikta teikuma daļām vai starp atsevišķiem teikumiem.

Ieva un Ilze raksta.

Ieva raksta, bet Ilze lasa.

Ieva redz, ka Ilze raksta.

Ieva raksta. Un Ilze lasa.

Saikļi ir nelokāmi vārdi, un tiem nav teikumu locekļu funkciju.

 

Pēc uzbūves saikļi var būt vienkārši vai salikti.

Teikumā var tikt lietoti arī atkārtotie saikļi, piem., gan – gan, ne – ne, ir – ir u.c.

 

Pēc funkcijas teikumā saikļi iedalās sakārtojuma un pakārtojuma saikļos.

Sakārtojuma saikļi saista:

Bērns priecīgi skatās un smejas;

Gaisma aust lēnām, un pelēkā krēsla grimst aiz parka kokiem;

Māsa redz, ka Ieva raksta un Ilze lasa;

Svētdien mēs strādāsim dārzā. Un jums abiem būs jānāk palīgā.

Sakārtojuma saikļi izsaka ne tikai sakārtojuma sakaru, bet arī sintaktiskās attieksmes: vienojumu, pretstatījumu, šķīrumu vai paskaidrojumu.

Pļava kā nosēta lielākiem un mazākiem ciņiem.

Tiklab istabas, kā arī veranda bija uzposta svētkiem.

Gan zēni priecājās, gan meitenēm priekšlikums patika.

Sniegs nokusis, bet laiks joprojām auksts.

Par tādiem sīkumiem nevis jāuztraucas, bet jāpasmaida.

No notikuma pagājuši vairāki gadi. Taču to neviens nav aizmirsis.

Jānis mani vai nu neredzēja, vai arī negribēja redzēt.

Vai viņš jokojas (jeb) vai runā nopietni?

 

Pakārtojuma saikļi saista salikta pakārtota teikuma daļas (palīgteikumu un virsteikumu).

Es ticu, ka rīts pienāks vienmēr.

Jau pagājuši četri gadi, kopš viņu pēdējoreiz satiku.

Viņš apklusa, jo vairāk jau arī nebija ko teikt.

Arī pakārtojuma saikļi izsaka ne tikai pakārtojuma sakaru, bet sintaktiskās attieksmes. Pakārtojuma saikļiem ir līdzīga nozīme kā daļai palīgteikumu: laika, pieļāvuma, nosacījuma, nolūka, cēloņa, seku, salīdzinājuma vai pamatojuma.

Biežāk lietotie pakārtojuma saikļi ir: ka, lai, ja, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, tā kā, tā ka, kaut gan, kaut arī, lai gan, lai arī, kamēr, līdz, līdzko, tiklīdz, tiklīdz kā, kolīdz, kopš, iekams, pirms.