VIETNIEKVĀRDI

Vietniekvārdi ir patstāvīgas vārdšķiras vārdi, kas norāda uz personām, dažādiem priekšmetiem vai to pazīmēm, pašas parādības nenosaucot. Tekstā tie aizstāj lietvārdus, īpašības vārdus vai skaitļa vārdus.

Vietniekvārdi aptver nelielu, nozīmes un formas ziņā neviendabīgu vārdu grupu. Vietniekvārdu konkrētā nozīme mainās atkarībā no konteksta un situācijas. Pēc atbilsmes ar nomeniem izšķir:

Pa ceļu nāca zēns. Viņš izskatījās noguris.

Meitene apbrīnoja ziedus, kādus agrāk nebija redzējusi.

Ieva jau ir nokārtojusi četrus eksāmenus, visus ar labām sekmēm.

 

Pēc nozīmes un lietošanas vietniekvārdus iedala deviņās grupās:

es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas;

sevis;

mans, tavs, savs, manējs, tavējs, savējs, mūsējs, jūsējs, viņējs;

šis, šī, tas, tā, šāds, šāda, tāds, tāda, viņš, viņa;

kas, kurš, kāds;

kas, kurš, kāds;

kas, kurš, kāds, dažs, cits, kaut kas, kaut kāds, kaut kurš, diez(in) kas, diez(in) kāds, diez(in) kurš, nez(in) kas, nez(in) kurš, nez(in) kāds, dažs labs, viens otrs, jebkas, jebkurš, jebkāds;

viss, pats, katrs, ikkatrs, ikviens, abi, abas;

nekas, nekāds, neviens.

 

Vietniekvārdu morfoloģiskā analīze