Īpašības vārdu pareizrakstība

 

1. Īpašības vārdos rūgts, spilgts, spirgts, žirgts līdzskaņa burta t priekšā rakstāms g burts.

Īpašības vārdos auksts (laiks), līksms, mīksts, silts līdzskaņa burta s priekšā rakstāms k burts.

 

2. Īpašības vārdiem, kuru galotnes -s priekšā vieglākas izrunas labad dažreiz iesprauž skaņu i, burts i nav rakstāms, piemēram,

viegls, taisns, stiprs.

 

3. Izskaņas -ains priekšā īpašības vārdu saknes beigās mēdz būt līdzskaņu mija, ja atvasinājuma pamatā ir 2., 5. vai 6. deklinācijas lietvārds, piemēram,

vilnis - viļņains,

olis - oļains,

smiltis - smilšains,

klints - klinšains,

krēpes - krēpjains,

ziepes - ziepjains.

Dažos 5. un 6. deklinācijas vārdos, kuros skaņu mijas nav vai arī pieļaujamas paralēlformas, īpašības vārdu atvasinājumos šīs mijas nav, piemēram,

acs - acains (kartupelis),

aste - astains,

uts - utains,

rūts - rūtains.

Dažos gadījumos skaņu miju atvasinājumā nosaka pamatvārda nozīme: zāle - zālains (lauks), zāles - zāļains (trauks).

Šo īpašības vārdu rakstību nosaka pēc pareizrakstības vārdnīcas.

 

4. Noteiktajiem īpašības vārdiem, kuru celms beidzas ar j, vienskaitļa datīvā un lokatīvā, kā arī daudzskaitļa datīvā, instrumentālī un lokatīvā nemēdz lietot paplašinātās galotnes, ja vārdam ir 3 un vairāk zilbes, piemēram,

pēdējais - pēdējam, pēdējā, pēdējiem, pēdējos;

vidējais - vidējam, vidējā, vidējiem, vidējos.

Ja vārds ir divzilbīgs, paplašinātās galotnes lietojamas, piemēram,

vājais - vājajam, vājajā, vājajiem, vājajos.

 

5. Īpašības vārdu pareizrakstībā jāievēro un pareizi jāapzīmē patskaņa burta garums vārda beigu daļā.

 

 

4. uzdevums.

Ieraksti svītriņas vietā atbilstošo burtu!

 

Ab-jāds, a-sol-ts, au-sts (laiks), au-sts (kalns), dum--, gar--, gar-, int---sants, kli-s, lī-sms, mob-ls, mo--, sau--, skar--, skum--, slap--, tum--, vairā--ārtējs, veģ-tārs, ves-ls.

 

5. uzdevums.

Ieraksti svītriņas vietā atbilstošos burtus!

 

Mežs bija tik za__ un ko__.

Viņas vi__ainie mati plīvoja vējā.

Rū___ bija šis saldais vīna kauss.

Strau__ zirgs skrēja pretī saulei.

Tuvākajās dienās gaidāms au_sts un nepa_tāvīgs laiks.

Zie__ainais ūdens skalojās pāri malai.

Pat tumsā ceļš šķita gai__ un dro__.

 

 

6. uzdevums.

Ieraksti atbilstošos nedēļas dienu nosaukumus un burtus!

 

P_______ manas domas kavēj_s pie pēdējiem rude__ ziediem.

O_______ rīts ir tik spo__ un mirdzo__ .

T_______ p_r pilsētu klāj_s bie__ smo__.

C_______ mēne__ spokoj_s debesīs skum__ un starojo__.

P_______ negai__ iek_ro debesu plašumus ar skaudru zibe__ šautru.

S_______ lietus ir au_sts un slap__.

Sv______ saule un vē__ savienoj_s au_stajās kalnu virsotnēs.