Partikulu pareizrakstība

 

1. Partikulu pareizrakstībā jāievēro galvenokārt pareizs koprakstījums vai savruprakstījums.

 

1.1. Partikulas tātad, varbūt ir saaugušas vienā vārdā, piemēram:

Tātad viņam tomēr ir taisnība. Varbūt sāksim iet?

 

1.2. Partikula it kā rakstāma šķirti:

izskatījās it kā nobijusies.

 

1.3. Partikulas kaut, diez(in), nez(in) vienmēr rakstāmas šķirti no vārda, uz kuru tās attiecas, piemēram,

kaut kas, kaut kur, kaut gan, diez kāds, nez cik, diezin kā.

 

2. Partikulā arī jāievēro patskaņa burta ē garums.

 

3. Partikula vis ir bezgalotnes vārds un rakstāma ar vienu s, piemēram:

Nesaki vis!

 

4. Partikula šķirama no partikulas ne.

 

4.1. Partikula noliedz visu izteikumu:

- Vai tu jauno filmu jau noskatījies?

- Nē, vēl neesmu redzējis.

 

4.2. Partikula ne noliedz kādu atsevišķu teikuma vārdu:

Šī doma man nenāca ne prātā.

Ne vienmēr runcim krējuma pods.

Domāju: baidīsies vai ne?

 

 

22. uzdevums.

Pasvītro pareizi uzrakstītos vārdus!

 

 

ikviens ik viens kautkas kaut kas

ikkatrs ik katrs diezkāds diez kāds

jebkas jeb kas diezinkas diezin kas

jebkurš jeb kurš nezkas nez kas

nekāds ne kāds nezinkas nezin kas

 

vislabākais viss labākais kurškatrs kurš katrs

visstiprākais viss stiprākais dažslabs dažs labs

vislielākais viss lielākais viensotrs viens otrs

 

jebkad jeb kad kautkur kaut kur

jebkur jeb kur kautkad kaut kad

nekad ne kad diezcik diez cik

nekur ne kur diezincik diezin cik

tikpat tik pat diezinkā diezin kā

tepat te pat nezkad nez kad

turpat tur pat nezinkā nezin kā

 

daudz reiz daudzreiz palaikam pa laikam

pirmo reiz pirmoreiz paretam pa retam

šo reiz šoreiz pavisam pa visam

to reiz toreiz papilnam pa pilnam

it kā itkā nevien ne vien

ne kā nekā neviens ne viens

pus trīs pustrīs nevisai ne visai

pus otra pusotra nevis ne vis