Skaitļa vārdu pareizrakstība

 

Skaitļa vārdu rakstībā galvenokārt jāievēro burtu pareizs lietojums un koprakstījuma vai savruprakstījuma noteikumi.

 

1. Skaitļa vārdam trīs datīvā, instrumentālī un lokatīvā ir paralēlformas:

trim (trijiem), ar trim (trijiem), trijos (trīs); trim (trijām), ar trim (trijām), trijās (trīs).

Kopā ar lietvārdu skaitļu vārdu trīs var nelocīt, piemēram,

trīs dienas, trīs dienu, trīs dienām, trīs dienas, ar trīs dienām, trīs dienās.

 

2. Pamata skaitļa vārdos septiņi un deviņi rakstāms īsais i, bet atbilstošajos kārtas skaitļa vārdos - garais ī:

septītais, devītais.

 

3. Skaitļa vārdos no vienpadsmit līdz deviņpadsmit, kuru sastāvā ietverts vārds desmit, aiz komponenta -pa- rakstāmi burti ds, kaut arī izrunā dzirdama skaņa [c].

Ar šiem salikteņiem lietvārdu var lietot daudzskaitļa ģenitīva formā arī nominatīva un akuzatīva nozīmē:

divpadsmit gadu (gadi), divpadsmit gadu (gadus).

 

4. Vienu apzīmējumus raksta šķirti no desmitu apzīmējumiem:

divdesmit pieci zēni, trīsdesmit viens skolēns.

 

5. Vārdi desmits, simts, miljons, miljards lokāmi kā I deklinācijas vārdi. Tie lokāmi un lietojami kā vīriešu dzimtes vārdi:

desmitiem reižu, simtiem balsu (ne "desmitām reižu", "simtām balsu").

Lietvārds aiz šiem vārdiem lietojams daudzskaitļa ģenitīva formā:

divi simti gadu.

 

6. Līdzās vārdam simts lieto nelokāmu bezgalotnes formu simt:

simts gadu un simt gadu (gadi); saņēmu simts latu un saņēmu simt latu (latus).

Ja kopā ar bezgalotnes formu simt nosauc simtu skaitu, skaitļa vārdi no divi līdz deviņi veido ar to nelokāmu salikteni:

divsimt gadu (gadi), trīssimt dienu (dienas).

 

7. Tūkstotis lokāms kā II deklinācijas vārds:

tūkstotis padomu; saņēmu tūkstoti latu.

 

8. Līdzās vārdam tūkstotis lieto nelokāmu bezgalotnes formu tūkstoš:

tūkstoš padomu; saņēmu tūkstoš latu (latus).

Ja kopā ar bezgalotnes formu tūkstoš nosauc tūkstošu skaitu, skaitļa vārdi no divi līdz desmit veido ar to nelokāmu salikteni:

divtūkstoš gadu (gadi); piectūkstoš sieviešu (sievietes).

 

9. Aiz kārtas skaitļa apzīmējumiem, ko raksta ar arābu cipariem, liekams punkts:

1994. gada 10. maijs.

Ja kārtas skaitļa apzīmējumu raksta ar romiešu cipariem, aiz cipara punktu neliek:

Kārlis XII bija slavens valdnieks; J. K. Broce XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā zīmējis daudzus arhitektūras pieminekļus un dzīves ainas.

 

 

7. uzdevums.

Ieraksti atbilstošos skaitļa vārdus!

 

18. _______________ novembris ir Latvijas valsts svētki.

Mēnesī ir no 28 ________________ līdz 31 _________________ dienai.

Koncerts sākas plkst. 19.00 ______________.

Gadā ir 365 ________________________ dienas un 12 __________ mēneši.

Nedēļas 7. _______ diena ir svētdiena.

Krustneši iekaroja Baltiju XII _____________ un XIII ______________ gadsimtā.

3 ____ lietas ir labas lietas.

 

8. uzdevums.

Ieraksti skaitļus un ar skaitļa vārdiem saistīto lietvārdu galotnes!

 

1. Man ir __ gad-, manam brālim (māsai, draugam) ir __ gad-, bet vecmāmiņai (vectēvam) jau __ gad-.

2. Daugava ir ____ kilometr- gara.

3. Pasaulē ir vairāk nekā _ miljard- iedzīvotāj-.

4. Mēs dzīvojam ___ gadsimtā.

5. Pēc pulksten _____ iesim mājās.

 

9. uzdevums.

Ieraksti skaitļus un lietvārdiem pievieno galotnes!

 

_______ (divdesmitajos un trīsdesmitajos) gad__ lībieši dzīvoja galvenokārt __ (divpadsmit) Kurzemes ciem__ , to skaitā Sīkragā, Košragā, Saunagā, Mazirbē, Kolkā. ___ (divdesmitā) gadsimt_ _(pirmajā) pusē, precīzāk, _____ (tūkstoš deviņi simti divdesmit devītajā) gad_, Latvijā bija apmēram ____ (tūkstoš pieci simti) lībieš_.

___ (trīsdesmito) gadu sākumā Latvijā dzīvoja __ (septiņdesmit seši) procent_ latvieš_ un dažādas mazākumtautības - __ ( vienpadsmit) procent_ kriev_, _ (pieci) procent_ ebrej_ , _ (trīs) procent_ vācieš_, _ (viens) procent_ lietuvieš_ u. c.