Vietniekvārdu pareizrakstība

 

1. Vietniekvārdu rakstībā jāievēro galvenokārt pareizs koprakstījums vai savruprakstījums.

1.1. Vietniekvārdi saauguši vienā vārdā ar partikulām ik, jeb, ne, piemēram,

ikkatrs, ikkurš, jebkāds, nekāds, neviens.

1.2. Vietniekvārdi nav saauguši vienā vārdā ar partikulām kaut, diez, diezin, nez, nezin, piemēram,

kaut kas, diezin kurš, diez kas, nezin kāds, nez kas.

 

2. Norādāmo vietniekvārdu pareizrakstība.

2.1. Norādāmajiem vietniekvārdiem šis un šī ir paralēlas formas vienskaitļa ģenitīvā, kā arī abu skaitļu lokatīvā - šā, šī un šās, šīs; šajā, šai, šinī; šajos un šajās, šais, šinīs.

2.2. Norādāmajiem vietniekvārdiem tas un ir paralēlas formas abu skaitļu lokatīvā - tajā, tai, tanī; tajos un tajās, tais, tanīs.

 

3. Vietniekvārds viss rakstāms ar diviem s (atšķirībā no partikulas vis).

 

4. Vietniekvārdam katrs, kura ga1otnes -s   priekšā vieglākas izrunas labad dažreiz iesprauž skaņu i, burts i nav rakstāms.

 

5. Vietniekvārda formas manim, tevim, sevim ir senas instrumentāļa formas un rakstāmas ar īsu i.

 

 

10. uzdevums.

Ieraksti vietniekvārdus!

 

Kad __ atnāksi pie _____ ?

___ _____ bedri rok, ____ iekrīt.

__ esmu egoists un visu daru ___.

____ kārtībā!

___ noticis?

Upes ____ krastā ziedēja ceriņi.