Vārdu saīsināšana

 

Saīsinot vārdus, jāievēro galvenais nosacījums - to nozīme nedrīkst būt pārprotama.

 

Ir vispārpieņemti jeb standarta saīsinājumi, kurus lieto iespieddarbos, piemēram, vārdnīcās, enciklopēdijās, zinātniskos darbos. Tie ir svara, mēra un laika vienību nosaukumu saīsinājumi, piemēram,

miligrams - mg,

grams - g,

kilograms - kg,

centimetrs - cm,

metrs - m,

sekunde - s,

kā arī citi plaši lietoti saīsinājumi:

un tā tālāk - utt.

lappuse - lpp.

pulksten - plkst. vai pl.

vienskaitlis - vsk.

daudzskaitlis - dsk.

un tamlīdzīgi - u.tml.

un citi - u.c.

 

Taču rakstot ir jāievēro arī citu vārdu saīsināšanas noteikumi.

 

1. Saīsinājums parasti beidzas ar līdzskaņa burtu:

klase - kl., teikuma priekšmets - teik. pr.

 

Atmetamajā daļā pirmajam jābūt patskanim:

latviešu - latv.

 

2. Saīsinot ar priedēkli atvasinātus vārdus, atstāj priedēkli un pirmo saknes līdzskaņa burtu vai burtu kopu, piemēram,

uzdevums - uzd., nepaplašināts teikums - nepapl. teik.,

vai patur priedēkli un sakni, atmetot piedēkli un galotni, piemēram,

izteicējs - izteic.

 

3. Saīsinot ar piedēkli atvasinātus vārdus, atmet vārda daļu, kas atrodas aiz saknes, piemēram,

teikums - teik.

 

4. Salikteņu saīsinājumos no pēdējās vārda saknes atstāj vismaz vienu līdzskaņa burtu, piemēram,

īpašvārds - īpašv.,

vietniekvārds - vietniekv.

 

5. Tādu īpašvārdu savienojumu saīsinājumos kā, piemēram,

Apvienoto Nāciju Organizācija - ANO, Amerikas Savienotās Valstis - ASV

punktu nelieto.