Garantijas vēstule


LR Rūpniecības un enerģētikas ministrijas                                     LZA Terminoloģijas
............................ departaments                                                             komisijai
/Adrese/
/Bankas rekvizīti/
/Vēstules datums, numurs/

Par vārdnīcas iegādi

           Lūdzam piešķirt mums "Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas terminu
vardnīcas" 300 eksemplārus.
           Samaksu garantējam.

Departamenta direktors                        /paraksts/                                                 H.Karnups
Galvenā grāmatvede                             /paraksts/                                                 J.Siliņa
           /zīmogs/


                                         REMBATES PAGASTA PADOME
                                                       Kalnu ielā 2, Rembatē
                                             (Bankas rekvizīti, telefons, telefakss)

20.06.1993. Nr. 11/39
Rembatē

Par izdevuma <<Rembates Ziņas>> iespiešanu

Pielikumā:  licences  (nr. 0657)  noraksts, 1 eks.

Valdes priekšsēdētājs                               (paraksts)                                  L.Graudiņš
Galvenā grāmatvede                                 (paraksts)                                  O. Pūcīte
        (Zīmoga nospiedums)

Kļaviņš 23456


               Lūdzam iespiest brošūru "Mūsdienu biznesa valoda" 1500 eksemplāros uz
tipogrāfijas papīra.
               Samaksu garantējam.  Mūsu norēķina konts Nr. ......................... Rīgas komercbankā,
kods Nr. .............................

Pielikumā: brošūras teksts - 50 lpp.

Firmas "Serviss" direktors                                                                        Z.Liepiņš
Galvenā grāmatvede                                                                                 A.Ozola