Ielūgums uz viesībām


Ielūgumi var būt tipogrāfijā iespiesti, pavairoti, ar roku rakstīti vai gatavi pirkti
veikalā, tad tajos tikai ieraksta aicinātāju un aicināmo vārdus un uzvārdus,
pasākumu un citas nepieciešamās ziņas.

Ielūgumus izsūta laikus - divas vai trīs nedēļas pirms pasākuma. Pārāk agri
izsūtītu ielūgumu uzaicinātais var aizmirst, tā ka vairāk nekā mēnesi iepriekš
viesus nav vērts aicināt.

Viesu vārdi, uzvārdi, goda nosaukumi un adreses obligāti jāuzraksta precīzi.

Laikam, datumam un vietai, kur notiks pasākums, jābūt ļoti konkrētiem. Visi
ielūgumi būtu jāizsūta vienlaicīgi.

Uz oficiāliem pasākumiem tiek sūtīts etiķetei atbilstošs formāls ielūgums. Uz
mazāk oficiāliem svētkiem katrs pats var sastādīt ielūguma tekstu pēc savas
patikas.

Ja pasākums notiek ne visai pazīstamā vietā, jāpievieno karte un paskaidrojums,
kā tur nokļūt. Jāpieliek arī vilcienu un autobusu saraksti.

Uz lieliem pasākumiem, piem., svētku pieņemšanu firmā, gada balli, kāzām vai
nacionālajiem svētkiem, tiek drukāti vienādi ielūgumi. Personām, kurām laiku pa
laikam jārīko dažādi svinīgi pasākumi, pārsvarā ir pašiem savas ielūgumu kartes
ar viņu uzvārdu, vārdu un adresi; viesu uzvārdi un vārdi, kā arī pārējā nepieciešamā
informācija tiek sniegta atbilstoši katram pasākumam.

Ielūgumā jābūt redzamam, kas aicina un kuru aicina. Piedevām ielūgumā tiek
norādīts pasākuma iemesls, datums, laiks un vieta. Ja runa ir par pieņemšanām,
atvērto durvju dienām vai bērnu svētkiem, tiek norādīts gan sākuma, gan
beigu laiks.

Ziņas par tērpu rakstāmas ielūguma apakšējā stūrī pa kreisi.

Ja sūtītājs vēlas saņemt atbildi uz rakstisku ielūgumu, ielūguma apakšā labajā stūrī
tiek ierakstīti burti L.A. vai "Lūdzu atbildēt!". Klāt tiek pierakstīts telefona numurs
un datums, līdz kuram atbildes tiek gaidītas. Ja ielūdzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi,
viņam jānorāda arī adrese.

Atbildi var paziņot pa telefonu vai ar vēstules starpniecību. Sākumā izsaka "sirsnīgu
paldies" par ielūgumu un tad paziņo, vai būs iespējams pasākumā piedalīties vai ne.
Ja ielūgums pienācis tajā laikā, kad uzaicinātā persona ir atradusies, piem.,ceļojumā
un nav varējusi atbildēt, ir pieklājīgi pēc tam piezvanīt un paskaidrot klusēšanas
iemeslu.

Ļoti sliktu uzvedību demonstrē persona, kas, saņēmusi ielūgumu ar lūgumu atbildēt,
nedod nekādu ziņu par savām iecerēm - ja nu vienīgi ierodas uz pasākumu un, kā
pašam šķiet, sagādā patīkamu pārsteigumu.

Apvienības, biedrības, firmas un citas līdzīgas organizācijas uz lieliem pasākumiem
pasūta vienādi iespiestus ielūgumus, kuros lūgts nevis atbildēt, bet gan paziņot
tikai neierašanās gadījumā. Tāpēc aiz ielūguma teksta tiek norādīts telefona numurs
vai adrese, uz kurieni jāziņo par neierašanos.

Ja ielūgums adresēts precētam pārim, vispirms tiek minets vīra ieņemamais amats vai
goda nosaukums, tad vīra vārds un uzvārds, pēc tan kundze. Piem.: ...ir tas gods
uzaicināt direktoru Pēteri Jēgeru ar kundzi. Ja kundze tiek uzaicināta uz pasākumu
sakarā ar savu ieņemamo stāvokli un vīrs kā viņas dzīvesbiedrs, tad tiek sūtīti divi
ielūgumi.

Uz ielūgumu tiek atbildēts tādā formā, kā ielūguma sūtītājs to ir vēlējies: pa telefonu
vai rakstiski. Rakstiskas atbildes gadījumā jāievēro tāds pats stils kā ielūgumā, proti,
uz oficiālu ielūgumutiek sniegta oficiāla atbilde, uz neoficiālu ielūgumu atbilde tiek
rakstīta brīvā formā.

Piemēri.

                           Sirka Lasila "Jaunā zelta uzvedības grāmata"