ATBILSTOŠI

    uzvesties atbilstoši savam vecumam 

    act one's age; be one's age 

    izskatīties atbilstoši savam vecumam 

    look one's age