GAISMA

  nākt gaismā 

  come into the open 

  parādīt ko citā gaismā 

  place something in a different light 

  parādīt ko izdevīgā gaismā 

  put things in a favourable light 

  rauties, ka ne gaismas neredz 

  sweat one's guts out