īstermiņa aizdevums  short term loan 
ilgtermiņa aizdevums  long term loan 
izejvielu iegādes aizdevums  loan for obtaining raw materials 
neatmaksājams aizdevums  grant, subsidy 
nokavēts aizdevums  overdue loan, suspended loan 
pagarināts aizdevums  extended loan