ārpusdarbs  non-service work, out-of-office work 
gabaldarbs  piece work 
tiešais gabaldarbs  direct piece work 
izmēģinājuma darbs  experimental work 
izpildāmais darbs  work 
izpildīts darbs  executed work, performed work 
nekapitāls darbs  small-scale work 
nepilnmaiņas laika darbs  part-time work 
pabeigts darbs  completed work 
pilnmaiņas laika darbs  full-time work 
virsstundu darbs  overtime work 
zinātniskās pētniecības darbs  research work,  
ārpusdarbs  non-service work, out-of-office work 
gabaldarbs  piece work 
tiešais gabaldarbs  direct piece work 
izmēģinājuma darbs  experimental work 
izpildāmais darbs  work 
izpildīts darbs  executed work, performed work 
nekapitāls darbs  small-scale work 
nepilnmaiņas laika darbs  part-time work 
pabeigts darbs  completed work 
pilnmaiņas laika darbs  full-time work 
virsstundu darbs  overtime work 
zinātniskās pētniecības darbs  research work,