zinātniskās izstrādnes ieviešana  introduction of scientific elaborations