īres izdevumi  rent expenses 
izdevumi dienesta komandējumiem  business-trip expenditures, travel expenses 
kompleksie izdevumi  complex expenses 
labiekārtošanas izdevumi  expenses for organizing public services and facilities 
mērķizdevumi  purposed expenses, target expenses 
pārvaldes aparāta uzturēšanas izdevumi  administrative expenses  
procentu samaksas izdevumi  interest expenses 
remonta izdevumi  costs of housing maintenance and repairs, repair costs, repair expenses 
turpmākie izdevumi  subsequent expenses 
turpmāko periodu izdevumi  expenses in subsequent periods 
uzturēšanas izdevumi  expenses of maintenance 
vispārsaimnieciskie izdevumi  general management expenses