nepilnīga izejvielu ielikšana  incomplete input of raw material 
noteiktai /produkcijas/ izlaidei paredzētās izejvielas  raw material for specific kind of (production) output 
pasūtītāja izejvielas  raw material of customer 
vajadzīgās izejvielas  necessary raw material 
izejvielu šķirņu rajonēšana  division of different kinds of raw material into districts