honorāra izmaksa  payment of honorarium 
ikceturkšņa izmaksa  quarterly payment 
izmaksa pēc prēmiju koeficientiem  payment according to bonus coefficients