konstrukciju materiāli  structure materials 
mērāmie materiāli  measurable materials 
materiālā atbildība  financial responsibility 
materiālā ieinteresētība  financial interest, material incentive 
materiālās vērtības  material values 
materiālo vērtību skaitīšana  accounting of material values 
sveramie materiāli  weighable materials