iekārtu vajadzības noteikšanas metodes  methods defining a need of equipment 
krājumu lieluma noteikšanas normatīvā metode  normative method defining a stock size 
materiālo resursu izlietojuma normēšanas metodes  methods rationing a use of material  
plānošanas bilanču metode  ballance method of planning