čeka devēja nosaukums  check bearer's name 
dokumenta nosaukums  name of document 
līgumdarbu nosaukums  name of contract work 
panta nosaukums  name of a clause,name of an item 
zinātniskais nosaukums  scientific title