eksperimentâlâs raþoðanas organizâcija  organization of experimental production 
ieviesçjorganizâcija  organization of implementation 
komerckoopertîvâ organizâcija  commercial-cooperative organization 
konstruçðanas un pçtniecîbas organizâcija  design and research organization  
saimnieciskâ aprçíina organizâcija  self-supporting organization