apstiprinātais pārskats  approved revision 
darba pārskats  work review 
finanšu pārskats  financial review 
fondu sadales pārskats  review of distribution of funds 
grāmatvedības gada pārskats  annual review of bookkeeping 
kopsavilkuma pārskats  review of totals 
norēķina kontu apgrozījuma pārskats  review of accounts 
nosūtāmie ceturkšņa pārskati  quarterly review by mail 
nosūtāmie gada pārskati  annual review by mail 
pārskata gads  year in review 
plāna izpildes pārskats  review of execution of the plan 
salīdzinājuma pārskats  comparative review 
statistiskais pārskats  statistical review 
statistiskie pārskati  statistical review